Valtiontalouden tarkastusviraston lausunnot

Tarkastusvirasto antaa pyynnöstä lausuntoja eduskunnalle, ministeriöille ja EU:n toimielimille valtiontaloudellisesti merkittävistä toimialaansa kuuluvista hallinnollisista, taloudellisista ja oikeudellisista kysymyksistä. Lausunnot perustuvat VTV:n tarkastus- ja asiantuntijatoimintaan.


21.12.2015 Lausunto tilinpäätöskaavojen muutosesityksistä

Valtiovarainministeriö on pyytänyt valtiontalouden tarkastusvirastolta lausuntoa valtiovarainministeriön määräämien tilinpäätöskaavojen muutosesityksistä.

Lue lisää

30.11.2015 Lausunto nuorisolain uudistamisesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon ”Nuorisolain uudistaminen” –työryhmän esityksestä uudeksi nuorisolaiksi.

Lue lisää

19.11.2015 Lainsäädännön arviointineuvoston perustaminen

Valtiontalouden tarkastusvirasto katsoo, että lainsäädännön arviointineuvoston perustaminen on tärkeä ja hyödyllinen uudistus. VTV on kiinnittänyt useissa tarkastuksissaan huomiota lakiesitysten vaikutusarvioinnin puutteisiin.

Lue lisää

12.8.2015 Lausunto tuomioistuinlaista ja tuomareiden koulutuksen kehittämisestä

Oikeusministeriö on pyytänyt, että lausunnon antajat lausuisivat jatkovalmistelussa muuttuneista ehdotuksista sekä koulutustyöryhmän mietinnöstä. Näillä rajauksilla tarkastusvirasto on uudistaen aikaisemmin lausuntonaan esittämänsä antanut pyydetyn lausunnon.

Lue lisää

12.3.2015 Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä Korkeimpien oikeuksien organisatorinen yhdistäminen - Hyötyjen ja haittojen arviointi (oikeusministeriön julkaisusarja Mietintöjä ja lausuntoja 1/2015)

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut oikeusministeriölle lausunnon korkeimpien oikeuksien organisatorisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja sekä vaikutuksia oikeusturvaan arvioineen työryhmän mietinnöstä. Työn lähtökohtana oli, että yhdistetty ylin tuomioistuin soveltaisi nykyisiä prosessilajeja.

Lue lisää

18.12.2014 Lausunto luonnoksesta valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamiseksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut valtiovarainministeriölle lausunnon valtion talousarviosta annetun asetuksen uudistamista koskevasta luonnoksesta. Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että valtiontalous ja valtioneuvoston alainen valtionhallinto muodostavat viime kädessä kokonaisuuden, jonka riskejä ja niiden hallintaa sekä sisäisen valvonnan menettelyitä tulisi tarkastella tämän kokonaisuuden tavoitteiden ja etujen näkökulmasta.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä