Valtiontalouden tarkastusviraston lausunnot

Tarkastusvirasto antaa pyynnöstä lausuntoja eduskunnalle, ministeriöille ja EU:n toimielimille valtiontaloudellisesti merkittävistä toimialaansa kuuluvista hallinnollisista, taloudellisista ja oikeudellisista kysymyksistä. Lausunnot perustuvat VTV:n tarkastus- ja asiantuntijatoimintaan.


Lausunnot 2012

26.3.2012

Hallintotuomioistuimien mittaristotyöryhmän mietintö

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut 26.3.2012 oikeusministeriölle lausunnon hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmän mietinnöstä. Työryhmä suosittaa hallintotuomioistuinten käyttöön työmäärää kuvaavaa mittaristoa. Se ei tarkastusviraston näkemyksen mukaan ole sellaisenaan riittävä ja tarvetta vastaava. Mittaristoa tulisi kehittää edelleen siten, että asioiden työmäärää kuvaavien luokkien A–D välille määritellään myös painokertoimet.

Tarkastusvirasto kannattaa asioiden käsittelyn seuranta- ja hälytysjärjestelmän käyttöönottoa kaikissa hallinto-oikeuksissa, mutta kiinnittää huomiota esitettyä laajempaan hyödynnettävyyteen. Työryhmä esittää, että tuomioistuimet määrittelevät järjestelmään oman juttukantansa perusteella sopivat käsittelyaikatavoitteet ja hälytysrajat. Järjestelmään ja seurantaan tulisi ottaa myös vuotuiset kullekin hallinto-oikeudelle tulosneuvotteluissa sovitut sekä hallinto-oikeuksille yhteisesti ja yleisesti sovitut käsittelyaikatavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumista tulisi seurata tuomioistuimen omien käsittelyaikatavoitteiden ohella.

Työryhmä suosittelee, että sähköisten lainkäyttömenettelyjen käyttöönoton edellyttämiä toimia aletaan suunnitella välittömästi. Tarkastusvirasto kannattaa ehdotusta, mutta korostaa lainkäyttöhenkilöstön kouluttamisen ja uusiin menetelmiin sitouttamisen tärkeyttä kehittämistyön alkuvaiheesta lähtien.

Lausunto


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä