Valtiontalouden tarkastusviraston lausunnot

Tarkastusvirasto antaa pyynnöstä lausuntoja eduskunnalle, ministeriöille ja EU:n toimielimille valtiontaloudellisesti merkittävistä toimialaansa kuuluvista hallinnollisista, taloudellisista ja oikeudellisista kysymyksistä. Lausunnot perustuvat VTV:n tarkastus- ja asiantuntijatoimintaan.


Lausunnot 2012

9.8.2012

Käsittelyn joutuisuutta hallinnossa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi

VTV on antanut oikeusministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee käsittelyn joutuisuutta hallinnossa ja oikeussuojaa hallintoasian käsittelyn viivästyessä. Esityksen tavoitteena on tehostaa hallintoasioiden viivytyksetöntä käsittelyä ja parantaa asianosaisen oikeusturvaa viranomaistoiminnan passiivisuutta vastaan.

Keinoiksi luonnoksessa esitetään muun muassa hallintoviranomaisille säädettyä velvollisuutta määritellä keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva asian käsittelyaika sekä viivästysvalitusta, jolla asianosaisella on mahdollisuus saattaa kysymys käsittelyn viivästymisestä lainkäyttöviranomaisen ratkaistavaksi.

Tarkastusvirasto toteaa, että ehdotettuja säännöksiä voidaan pitää periaatteellisesti merkittävinä, sillä ne täyttävät muodollisessa oikeussuojajärjestelmässä olevan puutteen. Käytännössä viranomaistoiminnan joutuisuuden varmistaminen edellyttää myös muita toimia. Ehdotetulla lailla voidaankin vain rajoitetusti varmistaa asian käsittelyn joutuisuus ja viivästyksettömyys.

Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että esityksen vaikutuksia arvioitaessa olisi erityisesti tarpeen arvioida hallintoviranomaisille niin valtionhallinnossa kuin kunnallishallinnossa tulevan lisätyön määrää ja kustannuksia sekä lain ohjausvaikutusta käsittelyn joutuisuuden turvaamisessa. Samalla olisi tarpeen hahmotella, mitä nykyisiä toimintoja ja tehtäviä voidaan jättää pois lain velvoitteiden ja tavoitteiden toteuttamiseksi. Käsittelyaikojen selkeä määrittely ja läpinäkyvyys toisaalta tukevat myös taloudellista ajattelua hallinnon toiminnassa.

Tarkastusvirasto toteaa lisäksi, että ehdotuksen tavoitteiden toteutumisella on merkittävä yhteys hallintopolitiikan ja tulosohjauksen sekä kuntahallinnon ja kuntia koskevan lainsäädännön kehittämiseen sekä julkisen hallinnon ICT – toiminnan kehittämiseen. Valtionhallinnon tuloksellisuus- ja vaikuttavuusohjelman keinoin voidaan osaltaan edistää lakiluonnoksen tavoitteiden toteutumista. Lakiehdotuksen valmistelun rinnalla oikeusministeriön olisi yhdessä valtiovarainministeriön kanssa tarkasteltava näitä keinoja. Muuten on vaarana, että laki toteutuu liian verkkaisesti ja voi olla heikentämässä yleistä luottamusta lain noudattamiseen ja toteutumiseen samalla, kun julkishallinnossa on tarpeen tehdä merkittäviä säästötoimia.

Lausunto


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä