rss

26.5.2016 VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen kesäkuun aikana

Finaviaa koskeva laillisuustarkastus julkistetaan kesäkuun aikana, kun se valmistuu. Ennen kertomuksen valmistumista liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Finavialla on mahdollisuus antaa omat lausuntonsa tarkastusvirastolle normaalin menettelyn mukaisesti.

Lue lisää

25.5.2016 Valtion laajakaistahankkeen onnistumisessa suuria alueellisia eroja

Valtakunnallinen Laajakaista kaikille -hanke on tuomassa huippunopean laajakaistaverkon noin 90 000 talouden ulottuville. Arvio perustuu hankkeiden toteutumatilanteeseen kesäkuussa 2015. Tulos kattaa alku-peräisestä tavoitteesta noin 70 prosenttia. Toteutuneiden rakennustöiden määrä eroaa suuresti eri alueiden välillä.

Lue lisää

18.5.2016 Valtion virkamiesjohto noudattaa hyvää hallintotapaa

Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuksen perusteella valtion virastojen ylin johto on noudattanut hyvää hallintotapaa. Tarkastuksessa havaittiin kuitenkin joitakin menettelytapoja, joita ei voida pitää valtiovarainministeriön ohjeistuksen mukaisina. Ministeriöiden tulisi tukea hyvän hallintotavan noudattamista selkeällä ohjeistuksella.

Lue lisää

17.5.2016 VTV:n arvio julkisen talouden hoidosta: Suomi noudattaa vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä toistaiseksi

Suomi on toistaiseksi noudattanut Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä. Riski sääntöjen rikkomisesta lähivuosina on kuitenkin olemassa. Suomi on jäämässä myös kansallisista finanssipoliittisista tavoitteista.

Lue lisää

14.4.2016 Julkisilla digitaalisilla palveluilla ei ole saavutettu tavoiteltuja säästöjä

Asiakaslähtöisten sähköisten asiointipalvelujen ja niiden käytön lisääminen julkisessa hallinnossa on ollut jo pitkään poliittisena tavoitteena. Niin ikään pyrkimyksenä on ollut tehostaa palvelutoimintaa ja saada samalla aikaan kustannussäästöjä. Toteutuneita julkisen hallinnon säästöjä ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan. Myös asiointipalvelujen asiakaslähtöisyydessä on vielä kehitettävää.

Lue lisää

17.3.2016 Kansalaisneuvonta ei ole saavuttanut alkuperäistä tavoitettaan

Keskeisten viranomaisten neuvonta- ja puhelinpalvelut on järjestetty niiden palvelutuotantoa tukevalla tavalla. Yhteistä strategista tahtotilaa asiakaspalveluiden kehittämiseksi ei ole kuitenkaan asetettu eikä palveluiden monikanavaisuutta ole otettu kattavasti huomioon. Vuoden 2013 lopussa perustetun Kansalaisneuvonnan piti vähentää Hätäkeskuslaitokseen tulevien kiireettömien neuvonta- ja ohjauspuheluiden määrää, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet tältä osin laihoja.

Lue lisää

3.3.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä pääosin toimiva

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen suunnittelun prosessit ovat pääosin toimivia ja vuorovaikutteisia. Ministeriön ohjausjärjestelmässä havaittiin myös kehittämiskohteita. Muun muassa lakien tulevia ja toteutuneita vaikutuksia tulisi arvioida nykyistä järjestelmällisemmin.

Lue lisää

12.2.2016 Puolueiden lähiyhteisöjen tukea ei aina ilmoiteta

Puolueiden lähiyhteisöt ja piirijärjestöt noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä kohtalaisen hyvin. Menettelyissä on kuitenkin havaittu myös olennaisia puutteita.

Lue lisää

3.2.2016 Kansallisilla tarkastusvirastoilla ei ole yhtenäisiä oikeuksia tarkastaa pankkivalvontaa

Osa Euroopan maiden ylimmistä tarkastuselimistä on menettänyt valtuutensa pankkivalvonnan tarkastamiseen yhteisen pankkivalvontamekanismin käyttöönoton myötä. Toisaalta merkittävällä määrällä ylimpiä tarkastuselimiä on ollut vain osittaiset valtuudet tai ei ollenkaan valtuuksia tarkastaa kansallisia finanssivalvontaviranomaisia. Suomessa valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole oikeutta tarkastaa Finanssivalvonnan toimintaa.

Lue lisää

28.1.2016 Maahantulon viranomaistoiminnan tuloksellisuutta voidaan lisätä monin keinoin

Oleskelulupa-, turvapaikka- ja viisumihakemusten käsittelyä on uudistettu viime vuosina. Toimintaa ja päätöksentekoa voidaan edelleen tehostaa esimerkiksi uudistamalla tehtäväjakoa sekä hyödyntämällä tehokkaammin tietoa ja tietojärjestelmiä.

Lue lisää

19.1.2016 Johdon sitoutuminen EU-asioihin vaihtelee ministeriöissä

Ministeriöiden virkamiesjohdon vahva sitoutuminen EU-asioiden valmisteluun ja vaikuttamiseen on välttämätöntä, jotta Suomen vaikutusmahdollisuudet unionissa paranevat. Hallituksen EU-toiminnan tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja kohdennettuja. Poikkihallinnollisten EU-asioiden ja asiakokonaisuuksien valmistelua on vahvistettava.

Lue lisää

13.1.2016 Työnjakoa sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee kehittää

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjakoa ja tehtävärakennetta kehittämällä voitaisiin tehostaa palveluita ja osaltaan varmistaa hoitohenkilöstön riittävyyttä väestön ikääntyessä. Tässä työssä ollaan kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Rakennepoliittisessa ohjelmassa määritettyjen säästötavoitteiden saavuttaminen ei vaikuta realistiselta.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä