Tiedotteet 2002

26.9.2002

Hankintoja jätetty yliopistoissa kilpailuttamatta

Tarkastuskertomus nro 32/2002 Yliopistojen hankintatoimiTarkastusvirasto on havainnut neljän tarkastamansa yliopiston hankintatoiminnassa puutteita. Tavaroiden...


Tarkastuskertomus nro 32/2002 Yliopistojen hankintatoimi

Tarkastusvirasto on havainnut neljän tarkastamansa yliopiston hankintatoiminnassa puutteita. Tavaroiden ja palveluiden hankintoja on jätetty kilpailuttamatta ja kilpailua koskevia säännöksiä ei ole noudatettu. Tarkastusviraston mukaan jokaisen yliopiston edun mukaista olisi järjestää hankintatoiminta toimivaksi ja kustannustehokkaaksi.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut hankintalainsäädännön noudattamista sekä hankintojen ohjeistusta ja organisointia neljässä eri yliopistossa: Helsingin kauppakorkeakoulussa, Joensuun yliopistossa, Turun kauppakorkeakoulussa sekä Vaasan yliopistossa. Tarkastuksessa havaittiin kilpailuttamissäännösten noudattamisen olleen puutteellista kaikissa tarkastetuissa yliopistoissa. Hankintoja ei ole monissa tapauksissa kilpailutettu ollenkaan tai sitten kilpailua ei ole muuten toteutettu säännösten edellyttämällä tavalla. Myöskään hankintaprosessiin kuuluvia kaikkia asiakirjoja ei ole monissa tapauksissa laadittu.

Tarkastetut yliopistot ovat käyttäneet hankintoihin vuonna 2000 yhteensä noin 174 miljoonaa mk (noin 29 miljoonaa euroa), joka on keskimäärin noin 21 % yliopistojen kokonaismenoista. Yliopistot tekevät hankintoja monilta eri toimittajilta ja pienissä erissä. Tällöin hankintojen kilpailuttamis-, laskutus- ja muut prosessikustannukset nousevat suuremmiksi kuin jos hankintoja keskitettäisiin. Tarkastusviraston mukaan yliopistojen hankintojen rationalisointimahdollisuuksia prosessikustannusten alentamiseksi olisi aiheellista selvittää.

Tarkastusvirasto pitää yliopistojen hajautettua sisäistä hankintaorganisaatiota yhtenä syynä yliopistojen hankintatoiminnassa ilmenneisiin epäkohtiin. Hankinnoista vastaavat jopa useat kymmenet yksiköt, jolloin hankintamenettelyjen asiantuntemusta vaaditaan myös satunnaisesti hankintoja tekeviltä henkilöiltä. Yliopistojen tulisikin ottaa käyttöön keinoja, joilla hajautetusta organisaatiosta aiheutuvia epäkohtia voidaan vähentää. 

Tarkastusviraston mielestä hankintayhteistyötä on mahdollista lisätä myös yliopistojen välillä. Tällöin eri tyyppisissä hankinnoissa tarvittavaa asiantuntemusta voidaan kehittää ja hyödyntää, säästää hankintaresursseja sekä hyödyntää hankintojen volyymietuja.

Valtion hankintatoimintaa on viime vuosina pyritty kehittämään eräillä hankkeilla. Tavoitteena on muun muassa lisätä hallinnonalakohtaista hankintojen ohjausta ja hankintayhteistyötä hankintatoiminnan rationalisoimiseksi ja hankintavolyymien kokoamiseksi. Opetusministeriön hallinnonalalla ei ole toistaiseksi tällaista hankintojen ohjausta.

Valtion hankintojen toteuttamista on säännelty monin eri säännöksin. Keskeiset näistä ovat laki julkisista hankinnoista  ja asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista. Niiden mukaan hankinnat on kilpailutettava ja tehtävä mahdollisimman edullisesti. Suuret eli ns. kynnysarvon ylittävät hankinnat (kynnysarvo noin 250.000 euroa) on kilpailutettava EU:n laajuisesti.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Ari Hoikkala, puh. (09) 432 5724


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä