Tiedotteet 2002

27.3.2002

Matkailua tuettaessa vaarana ylikapasiteetin rakentaminen

 Tarkastuskertomus 23/2002 Matkailun yritystuetMatkailun yritystukia on myönnetty pääasiassa kapasiteettia lisääviin investointeihin. Vaarana on ollut...

Tarkastuskertomus 23/2002 Matkailun yritystuet

Matkailun yritystukia on myönnetty pääasiassa kapasiteettia lisääviin investointeihin. Vaarana on ollut tuottaa ylikapasiteettia julkisin varoin. Samalla tavoite yritysten aineettoman kehittämistoiminnan tukemisesta on jäänyt toteutumatta. Ulkomaista kysyntää ja talvimatkailua on edistetty kotimaisen kysynnän ja kesämatkailun kustannuksella.

Valtiontalouden tarkastusviraston tuoreimmassa tarkastuskertomuksessa todetaan, että lainsäädännön tavoite suunnata valtion yritystukea ensi sijassa yritysten aineettomaan kehittämistoimintaan ei ole toteutunut matkailuyritysten osalta. Matkailun yritystuista on peräti 75 % kohdistunut investointeihin.

Matkailun yritystuesta lähes puolet on suunnattu majoitustoimintaan, jossa tuella on rakennettu lisää kapasiteettia, vaikka alan kapasiteetti on ollut entuudestaankin vajaakäytössä. Yritystukia myönnettäessä on myös pyritty kehittämään eri matkailukeskuksia ”tasapuolisesti”. Tarkastusvirasto katsoo tukemisen investointipainotteisuuden merkitsevän riskiä ylikapasiteetin tuottamisesta julkisin varoin.

Matkailun tukipolitiikan perusajatuksena on ollut kohdella ja edistää matkailuelinkeinoa viennin kasvualana. Tavoitteena on ollut ennen muuta ulkomaisen matkailukysynnän lisääminen. Ulkomaalaisten matkailua on kuitenkin osittain lisätty epätarkoituksenmukaisesti kotimaisen kysynnän kustannuksella.

Tukipolitiikan painopisteenä on ollut myös talvimatkailu, joka onkin lisääntynyt suhteellisesti enemmän kuin kesämatkailu. Lapissa aiemmin suosittu kesämatkailu on kuitenkin suorastaan taantunut ja kesän yöpymismäärät vähentyneet selvästi. Viime aikoina yritykset ja hallinto ovat huomanneet tarpeen elvyttää kesämatkailua. Tarkastusviraston mielestä valtakunnallisen matkailupolitiikan toimenpitein tulisi pyrkiä nykyistä tehokkaammin tasaamaan matkailun kausiluonteisuutta.

Viranomaisilla ei ole ollut käytössään riittävää tietoa matkailun tukemisen eri vaikutuksista matkailun kehitykseen, työllistävyyteen ja yritysten kilpailukykyyn. Tutkimukset ja barometrit viittaavat pikemminkin muiden seikkojen kuin julkisen tuen merkitykseen matkailualan kehityksessä. Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että kauppa- ja teollisuusministeriö huolehtii tukemisen vaikutuksia koskevan tiedon riittävyydestä.

Vuosina 1995-99 KTM on myöntänyt matkailuyrityksille tukea yhteensä 166 miljoonaa markkaa. Ylivoimaisesti eniten yritystukia on myönnetty Lappiin.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Kirsti Sälli, puh. (09) 432 5805, 050-329 8896


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä