Tiedotteet 2002

26.3.2002

Yleiset tulosohjauksen puutteet haittaavat myös RKTL:n raportointia

Tarkastuskertomus 21/2002 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuloksellisuusraportointi Tulosohjauksen puutteellinen määrittely ja kevyt säädöspohja...


Tarkastuskertomus 21/2002 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuloksellisuusraportointi

Tulosohjauksen puutteellinen määrittely ja kevyt säädöspohja aiheuttavat ongelmia myös Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuloksellisuusraportoinnissa. Tulosohjaus ei ole riittävästi niveltynyt perinteisiin ohjaus- ja johtamiskäytäntöihin. Tutkimuslaitoksen tuloksellisuusraportointi on kuitenkin pääosin luotettavaa ja riittävää.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on täydentänyt tulosohjauksen toimivuuteen kohdistuneiden tarkastuksen sarjaa tarkastamalla Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tuloksellisuusraportointia. Monien tässäkin tarkastuksessa todettujen ongelmien voidaan katsoa aiheutuvan tulosohjauksen puutteellisesta määrittelystä ja kevyestä säädöspohjasta suhteessa muihin ohjauskäytäntöihin. Tulosohjaus on tullut säädösohjauksen, toiminta- ja taloussuunnittelun sekä talousarviomenettelyn rinnalle, eikä ole vieläkään kovin hyvin niveltynyt perinteisiin ohjaus- ja johtamiskäytäntöihin.

Tarkastuksen yleishavaintona voidaan todeta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuloksellisuusraportoinnin olevan pääosin luotettavaa, kattavaa ja tavoitteisiin nähden yhtenevää. Puutteita on lähinnä siinä, että laitoksen ja ministeriön toimintakertomuksen perusteella ei ole helppo muodostaa käsitystä toiminnan onnistumisen asteesta. Tältä osin sekä ulkoisen että hallinnon sisäisen informaation määrää tulisi lisätä.

Vuosittaiset tulostavoitteet ja –raportointi eivät pelkästään riitä RKTL:n tapaisen sektoritutkimuslaitoksen toiminnan ohjaukseen ja arviointiin. Toimintaa on suunniteltava ja arvioitava myös pidemmällä aikavälillä. Kustannusten varsin karkea kohdentaminen ja puutteellinen kytkeminen toiminnan tuloksiin heikentävät toiminnan eri painoalueista ja painoalueissa tapahtuneista muutoksista saatavaa käsitystä.

Tavoiteasettelun puutteita havaittiin ministeriön asettamien tulostavoitteiden osalta. Varsinaisia koko laitokselle tai tulosyksiköille kohdistettuja tuottavuus-, taloudellisuus tai vaikuttavuustavoitteita ei ollut asetettu. Talousarviossa esitetyt yleisemmät, alustavat tavoitteet eivät kaikilta osin olleet sisällöltään yhteneviä ministeriön asettamien lopullisten tulostavoitteiden kanssa. Missään suunnitelmassa tai tavoiteasiakirjassa ei esitetty yksittäisten tavoitteiden, toiminnan painoalueiden tai tutkimushankkeiden kustannustietoja. Näin ollen asetettujen tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi osoitettujen määrärahojen välisestä yhteydestä ei voi muodostaa käsitystä. Tällä on luonnollisesti omat heijastusvaikutuksensa myös raportointiin.

Myös tarkastusviraston tilintarkastusyksikkö tarkastaa vuosittain RKTL:n tulosohjausta sen selvittämiseksi, etteivät tilinpäätöstiedot sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Nyt julkistetulla tarkastuksella pyrittiin syventämään kokonaiskuvaa siitä, miten yhden tutkimustoimintaa  harjoittavan laitoksen tulostavoiteasetanta ja tuloksellisuusraportointi muodostuvat. Tutkimustoimintaa on perinteisesti pidetty sellaisena toimintana, johon tulosohjaus ja tulosjohtaminen soveltuvat melko huonosti.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Juhani Karvinen, puh. (09) 432 5734


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä