Tiedotteet 2004

29.12.2004 Valtionavustuslain vaikutukset ovat jääneet vähäisiksi opetusministeriön hallinnonalalla

Valtionavustuslaki on muuttanut valtionavustusten myöntökäytäntöjä opetusministeriön hallinnonalalla vain vähän, mutta se on selkeyttänyt virkamiesten...

Lue lisää


25.11.2004 Jäteverojärjestelmää tulisi tarkistaa ympäristöllisistä lähtökohdista

Ympäristölliset tavoitteet eivät ole vaikuttaneet riittävästi jäteverojärjestelmän perusratkaisuihin. Myös jäteverotuksen toimeenpanossa on tarkastusviraston...

Lue lisää


16.11.2004 Vesa Jatkola nimitettiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusneuvokseksi (TT2)

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 1.1.2005 lukien nimittänyt toiminnantarkastuksen tarkastusyksikön (TT2) tarkastusneuvoksen virkaan hallintotieteiden...

Lue lisää


3.11.2004 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusneuvokseksi (VT) nimitettiin Marjatta Kimmonen

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 1.11.2004 lukien nimittänyt tilintarkastuksen tarkastusyksikön (VT) tarkastusneuvoksen virkaan Marjatta Kimmosen, 53....

Lue lisää


2.11.2004 Alkoholivalvontaa tulisi kehittää kokonaisuutena

Tuotevalvontakeskuksen ja lääninhallitusten harjoittama alkoholivalvonta on pääosin asianmukaista. Valvonnan kehittämiseen tulee kuitenkin kiinnittää erityistä...

Lue lisää


28.10.2004 Tutkimus- ja kehittämistietoa hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriössä kattavasti

Tarkastusvirasto on selvittänyt tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta liikenne- ja viestintäministeriön lainsäädännön valmistelutyössä ja muussa...

Lue lisää


21.10.2004 Kansanopistojen asemaa ja tavoitteita tulisi uudelleenarvioida

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut kansanopistojärjestelmää ja kansanopistojen toimintaan kohdistunutta ohjausta. Tarkastusviraston mukaan...

Lue lisää


20.10.2004 Valtiontalouden tarkastusviraston verkkopalvelu uudistettiin

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) uudet verkkosivut avattiin tiistaina 19. lokakuuta osoitteessa www.vtv.fi. Sivut ovat uudistuneet visuaalisesti,...

Lue lisää


19.10.2004 Tuottavuuden hallinta julkisessa palvelutuotannossa

Yksi keskeisimmistä tavoitteista valtion hallinnon kehittämisessä on ollut valtion menojen kasvun leikkaaminen ohjausjärjestelmiä kehittämällä. Tavoitetta on...

Lue lisää


15.10.2004 EU:n innovatiiviset toimet -ohjelman hankkeet ovat edistäneet syrjäseutujen osaamista ja yhteistyötä

Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamat innovatiivisten toimien alueelliset ohjelmat ovat osaltaan turvanneet syrjäseutujen elinvoimaisuutta ja tukeneet...

Lue lisää


12.10.2004 Valtion liikelaitosten palvelutavoitteista raportointi kangertelee

Valtion liikelaitoksille talousarvioesityksessä asetettavat palvelutavoitteet eivät ole riittävän konkreettisia, mikä hankaloittaa eduskunnan mahdollisuuksia...

Lue lisää


5.10.2004 Ydinjätehuollon kustannuksiin on varauduttu lain edellyttämällä tavalla

Valtiontalouden tarkastusviraston suorittaman tarkastuksen mukaan Valtion ydinjätehuoltorahasto on onnistunut tehtävissään hyvin. Rahasto on hallinnoinut...

Lue lisää


7.9.2004 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan eduskunnalle luovutettiin puhemiehelle

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain mukaan tarkastusviraston tulee antaa eduskunnalle vuosittain syyskuun loppuun mennessä kertomus...

Lue lisää


15.7.2004 Talousrikostorjunnasta puuttuu vastuuviranomaisia yhdistävä toimintastrategia

Valtiohallinnon hajanaisuus on heikentänyt harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaa. Tarkastusviraston mukaan valtiolle olisi laadittava kaikkia...

Lue lisää


30.6.2004 Ulkoasiainministeriön tulisi nostaa korruptionvastaista profiiliaan

Korruptiotilanne Suomen pitkäaikaisissa kehitysyhteistyömaissa on huono. Tarkastuksen perusteella ulkoasiainministeriön korruption vastainen toimintapolitiikka...

Lue lisää


18.6.2004 Valtion määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden tulokset parantuivat vuonna 2003 hieman edellisvuodesta

Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt valtion määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden toiminnan menestyksellisyyttä vuosina 1999–2003. Selvityksessä on...

Lue lisää


15.6.2004 Geodeettisen laitoksen toiminta on pääosin asianmukaista

Geodeettisen laitoksen toiminta on tarkastusviraston suorittaman tarkastuksen perusteella järjestetty pääosin asianmukaisesti. Myös laitoksen toiminnan...

Lue lisää


26.5.2004 Käsittelyviiveet on poistettava Ulkomaalaisvirastosta

Käsittelyaikoja ei pystytä Ulkomaalaisvirastossa lyhentämään ilman lisäpanostuksia ja tietotekniikan laajempaa hyödyntämistä. Ensimmäisenä tulisi...

Lue lisää


12.5.2004 Uudistettu Hansel Oy pyrkii tehostamaan valtion hankintatoimea

Toivottuja säästöjä valtion hankinnoissa ei saada aikaan, ellei valtio pysty kilpailuttamaan niitä keskitetysti ja hyödyntämään kilpailuttamisten tuloksia...

Lue lisää


30.4.2004 Puolustusvoimien lentolisäjärjestelmä kaipaa uudistusta

Tarkastusvirasto on selvittänyt Puolustusvoimien yhteyslentotoimintaa ja lentolisäjärjestelmän toimivuutta. Tarkastuksessa ilmeni, että Ilmavoimissa lennetään...

Lue lisää


22.4.2004 Valtio tarvitsee yhtenäisen vienninedistämisstrategian

Tarkastusvirastossa on selvitetty valtion vienninedistämisjärjestelmän kokonaisuutta sekä erityisesti Finpro ry:n toimintaa siinä. Valtiolta puuttuu yhtenäinen...

Lue lisää


16.4.2004 Lasten ja nuorten psykiatrian valtionavustusmenettelyn hallinnointi on ollut työlästä

Tarkastusvirastossa on selvitetty lasten ja nuorten psykiatriaan osoitetun määrärahan kohdentumista ja hallinnointia. Tarkastustulosten mukaan määräraha on...

Lue lisää


12.3.2004 Valtionhallinnon henkilöstöhankintojen suunnitelmallisuutta on parannettava

Valtion virastojen henkilöstöhankintojen suunnittelu on Valtiontalouden tarkastusviraston toteuttaman tarkastuksen perusteella ollut melko vähäistä....

Lue lisää


9.3.2004 Kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten valvonnassa on ollut merkittäviä puutteita ja epäselvyyksiä

Tuoteturvallisuusvalvonnassa on Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan ollut huomattavia puutteita ja epäselvyyksiä. Valvonta ei ole toiminut lainsäädännössä...

Lue lisää


10.2.2004 Säteilyn käyttöä valvotaan Säteilyturvakeskuksessa asianmukaisesti

Säteilyn käytön valvonta Säteilyturvakeskuksessa on Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksen perusteella järjestetty pääasiassa hyvin. Erityisesti...

Lue lisää


16.1.2004 Kelan sosiaaliturvaetuuksien seurantaa ministeriöissä on parannettava

Ministeriöiden toiminta Kelan etuuksiin osoitettujen budjettivarojen ohjauksessa ja seurannassa on ollut säännösten mukaista. Etuuksien toimeenpanon...

Lue lisää


8.1.2004 Ympäristötukien hyödyt ovat olleet vähäisiä

Uusiutuville energialähteille ja energiansäästöön osoitettujen tukien hyödyt hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ovat jääneet vähäisiksi. Ympäristöhyödyt...

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä