Tiedotteet 2004

25.11.2004 0.01

Jäteverojärjestelmää tulisi tarkistaa ympäristöllisistä lähtökohdista

Ympäristölliset tavoitteet eivät ole vaikuttaneet riittävästi jäteverojärjestelmän perusratkaisuihin. Myös jäteverotuksen toimeenpanossa on tarkastusviraston...

Ympäristölliset tavoitteet eivät ole vaikuttaneet riittävästi jäteverojärjestelmän perusratkaisuihin. Myös jäteverotuksen toimeenpanossa on tarkastusviraston suorittaman tarkastuksen perusteella ollut ongelmia. Huomiota tulisi kiinnittää erityisesti tietojärjestelmien luotettavuuteen sekä verotuksen valvontaan ja sanktiokäytäntöihin.

Jäteverolaki otettiin käyttöön vuonna 1996 kannustintyyppisenä ympäristöverona, jolla on sekä valtiontaloudellista merkitystä että ympäristöpoliittisia tavoitteita. Jäteveroa suoritetaan yleisille kaatopaikoille toimitettavasta jätteestä. Vuonna 2003 jäteverolain tuotto oli 41 miljoonaa euroa. Tarkastusvirasto selvitti tarkastuksessaan jäteverojärjestelmän toimivuutta lainsäädännön lähtökohtien sekä toisaalta verotuksen toimeenpanon kannalta.

Tarkastuksen perusteella jäteverojärjestelmän lainsäädännössä ei ole huomioitu riittävästi ympäristöllisten tavoitteiden toteutumisedellytyksiä. Verojärjestelmän ympäristövaikutuksia on veron käyttöönottovaiheessa selvitetty vain vähän ja järjestelmän perusratkaisuja ovat pikemminkin ohjanneet hallinnoitavuuteen liittyvät syyt kuin ympäristölliset lähtökohdat. Tarkastusviraston mukaan jäteverojärjestelmän ratkaisuja, kuten esimerkiksi verovelvollisuuden laajuutta, tulisi arvioida uudestaan nimenomaan ympäristöllisistä lähtökohdista. Järjestelmän ympäristötavoitteita tulisi tarkentaa.

Veron toimeenpanosta vastaa tullilaitos. Tarkastuksessa havaittiin puutteita tullilaitoksen toiminnassa verovelvollisten rekisteröinnissä, asiakkaiden ohjauksessa, verotustietojen luotettavuuden varmistamisessa ja verotuksen yhdenmukaisuuden varmistamisessa. Myös toiminnanharjoittajiin kohdistunut valvonta ja sanktiokäytännöt ovat olleet vaihtelevia, joten valvonnan vaikutus jäteverokäytäntöihin on jäänyt erilaiseksi eri verotuspiireissä. Lisäksi tullilaitoksen ja lain valmistelusta vastanneen valtiovarainministeriön käsitykset valvottavista kohteista olivat osin ristiriitaisia.

Jäteverolain vaikutusten seuranta on ollut vähäistä, eikä se ole kohdistunut olennaisiin kohteisiin. Tarkastuksessa ei ollut mahdollista arvioida jäteverojärjestelmän suoria vaikutuksia jätteiden tuotannossa ja käsittelyssä tapahtuneisiin muutoksiin. Jäteveron vaikutuksia on vaikea erottaa muiden ohjauskeinojen vaikutuksista. Lisäksi tullilaitoksen ja ympäristöhallinnon tietojärjestelmien sisällöissä oli puutteita ja epäyhtenäisyyttä. Tarkastusviraston mukaan tietojärjestelmien sisältöä tulee yhtenäistää sekä jäteverolain vaikutusten seurannan että verovalvonnan parantamiseksi. Lisäksi jäteverotuksen ja muiden ympäristöverojen vaikuttavuuden seurannan vastuuviranomaiset ja näiden vastuualat tulee määritellä nykyistä täsmällisemmin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Eija Oksanen, p. (09) 432 5772

Tarkastuskertomus 87/2004: Jäteverotus

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä