Tiedotteet 2004

12.3.2004

Valtionhallinnon henkilöstöhankintojen suunnitelmallisuutta on parannettava

Valtion virastojen henkilöstöhankintojen suunnittelu on Valtiontalouden tarkastusviraston toteuttaman tarkastuksen perusteella ollut melko vähäistä....

Valtion virastojen henkilöstöhankintojen suunnittelu on Valtiontalouden tarkastusviraston toteuttaman tarkastuksen perusteella ollut melko vähäistä. Henkilöstön hankinnassa tarvittavan ammattitaidon turvaamiseen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Ministeriöiden rooli hallinnonalansa henkilöstösuunnittelun ohjaamisessa on jäänyt vähäiseksi.

Valtionhallinnon henkilöstön eläköityminen nopeutuu kuluvan vuosikymmenen lopulla ja työvoimakilpailun ennustetaan kiristyvän väestön ikärakenteen muuttuessa. Valtion nykyisestä henkilöstöstä poistuu vuosina 2001-2011 arvioiden mukaan lähes puolet. Tarkastusvirasto selvitti valtionhallinnon henkilöstön hankinnan suunnitelmallisuutta, hankinnassa tarvittavan asiantuntemuksen varmistamista ja rekrytointimenettelyjä.

Valtion työvoimakustannukset olivat vuonna 2002 yhteensä 4,7 miljardia euroa. Henkilöstön hankinnat ovat pitkävaikutteisia taloudellisia investointeja, mutta niiden merkitys ei ole aina näkynyt virastojen hankintakäytännöissä. Rekrytointitarpeen ennakointi on ollut vähäistä ja rekrytointien tarvemäärittely ja valinnat tehty hajautetusti, jolloin mahdollisuudet koko organisaation kannalta tehokkaaseen rekrytointiin ovat vähentyneet. Yksittäiset valinnat on kuitenkin pyritty tekemään tunnollisesti ja säädösten mukaan.

Myös rekrytointiprosessien eri vaiheissa havaittiin puutteita. Muun muassa hakemusten käsittelyä, haastatteluita ja ansioiden vertailua ei ole aina tehty systemaattisesti ja yhdenmukaisesti virastojen eri yksiköissä. Sisäisen haun käyttöön on liittynyt joskus menettelyjä, jotka eivät täysin vastaa säädösten periaatteita. Uusien rekrytointimenetelmien käyttö vaikuttaisi johtavan jännitteisiin virantäyttöä koskevien normien kanssa. Henkilöstön hankinnan kehittämiseksi onkin tarpeen harkita myös sitä koskevien säädösten tarkistamista.

Tarkastusvirasto selvitti myös ministeriöiden roolia valtion henkilöstöpolitiikan toteutuksessa ja virastojen henkilöstösuunnittelun ja -hankinnan ohjauksessa. Valtioneuvoston periaatepäätöksessä valtion henkilöstöpolitiikan linjasta on asetettu ministeriöille tehtäviä hallinnonalansa henkilöstöpolitiikan ohjauksessa ja seurannassa. Ministeriöiden henkilöstösuunnittelun ohjaus on kuitenkin ollut vähäistä.

Tarkastusvirasto katsoo, että henkilöstötarpeen ennakoimiseksi ja tarjonnan varmistamiseksi tarvitaan yhtä virastoa laaja-alaisempaa suunnittelutyötä, mikä edellyttää ministeriöiltä aktiivisempaa ohjausotetta. Henkilöstön hankinnan kehittämistyöhön tarvitaan aktiivisuutta valtion koko henkilöstöpolitiikasta vastaavilta.


Lisätietoja:

Tarkastaja Terho Vuorela, puh. (09) 432 5847

Tarkastuskertomus 68/2004: Henkilöstön hankinta valtionhallinnossa

 

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä