Tiedotteet 2005

9.12.2005 Suomen ja Venäjän välisen velkakonversion valmistelussa on ollut puutteita

Venäjän Suomelle maksettavien velkojen konvertoinnin valmistelu on ollut puutteellista, mikä on johtanut muun muassa siihen, että Suomi on maksanut joistakin...

Lue lisää


8.12.2005 Ulosoton tietojärjestelmäuudistuksen suunnittelu ja toteutus takkuilivat

Ulosoton uudistettu tietojärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2004 vuoden myöhässä alkuperäisestä aikataulustaan. Hankkeen lopulliset kustannukset olivat...

Lue lisää


18.11.2005 Työvoimatoimistojen työttömyysetuuksiin liittyviä tehtäviä tulisi täsmentää

Työvoimatoimistojen työn tarjoamiseen liittyviä käytäntöjä tulisi arvioida uudelleen. Muun muassa työhön osoitukset ovat viime aikoina vähentyneet....

Lue lisää


25.10.2005 Terveystieteellisen tutkimuksen korvausjärjestelmää tulisi ohjata ja seurata nykyistä tarkemmin

Terveystieteelliseen tutkimukseen tarkoitetusta erityisvaltionosuusjärjestelmästä puuttuu toimintaa ohjaava strategia sekä toiminnalle asetetut tavoitteet....

Lue lisää


23.9.2005 Keksintösäätiön avustaminen tulisi arvioida uudelleen

Keksintösäätiön toimintamenot katetaan nykyisin käytännössä kokonaan valtionavustuksella. Kauppa- ja teollisuusministeriön tulisi uudelleenarvioida...

Lue lisää


6.9.2005 Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan eduskunnalle luovutettiin puhemiehelle

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa eduskunnalle kertomuksen toiminnastaan vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Pääjohtaja Tapio Leskinen luovutti...

Lue lisää


18.8.2005 Arvopaperistaminen oli laman aikana tehokas keino rahoittaa Suomen asuntotuotantoa

Valtion asuntorahasto pystyi lamavuosina turvaamaan asuntotuotannon rahoitusta arvopaperistamalla saataviaan. Markkinoiden muutokseen rahasto ei kuitenkaan...

Lue lisää


5.7.2005 Hirvikannan säätelyjärjestelmällä on pyrittävä kestävään minimihirvikantaan

Hirvikannan säätelyjärjestelmällä ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita. Järjestelmä takaa hirvikannan säilymisen, mutta johtaa suuriin kannan vaihteluihin...

Lue lisää


30.6.2005 Asuntomarkkinatiedon tuottamisen järjestelmä tulisi arvioida uudelleen

Kuntien tuottama asuntomarkkinatieto kuvaa kuntalaisten asunnon tarpeita vajavaisesti. Asuntomarkkinaselvityksiä ei pystytä riittävästi hyödyntämään asumisen...

Lue lisää


22.6.2005 Valtion määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden tulokset paranivat vuonna 2004

Valtiontalouden tarkastusvirasto on selvittänyt valtion määräysvallassa olevien osakeyhtiöiden toimintaa vuosina 2000–2004. Selvityksessä on tarkasteltu sekä...

Lue lisää


21.6.2005 Ammatillisen koulutuksen kannustusrahajärjestelmää tulisi muuttaa

Opetusministeriön myöntämällä ammatillisen koulutuksen kannustusrahalla on pystytty parantamaan koulutuksen vaikuttavuutta, lisäämään tuettujen koulutusalojen...

Lue lisää


17.6.2005 Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta on pääosin riittävää

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnalla pystytään pääosin varmistamaan palvelujen asianmukaisuus. Valvontajärjestelmä ei ole kuitenkaan kattava eikä...

Lue lisää


14.6.2005 Korruption vastainen toiminta on puutteellista Suomen keskeisissä yhteistyömaissa

Mosambikin ja Sambian korruption vastaisissa järjestelmissä ja toimintaperiaatteissa on paljon kehitettävää. Tämän tulisi merkittävästi vaikuttaa Suomen...

Lue lisää


14.6.2005 Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalvelujen puitesopimusmenettelyssä on tarkennettavaa

Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalvelujen puitesopimuksen tavoitteet ovat liian väljiä. Hankintaprosessin säännösten noudattamiseen ja kustannusten...

Lue lisää


7.6.2005 Verohallituksen tulisi kehittää tietojärjestelmiään

Verohallinnossa käytössä olevat tietojärjestelmät eivät ole riittävän kehittyneitä, jotta niiden avulla saataisiin vertailukelpoista tietoa verojen...

Lue lisää


3.6.2005 VTV:n toiminnantarkastuksen organisaatio muuttui

Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuksen organisaatio on uudistunut 1.6.2005 lukien. Aikaisemmat kaksi toiminnantarkastuksen toimintayksikköä on...

Lue lisää


2.6.2005 Työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutukset ovat jääneet vaatimattomiksi

Työvoimakoulutukseen osallistuminen lisää työttömien työnsaantimahdollisuuksia melko vähän. Toiminnan kustannukset yhtä uutta työllistynyttä kohti olivat yli...

Lue lisää


24.5.2005 Puolustusvoimissa hankitaan asiantuntija- ja tutkimuspalveluita kilpailuttamatta

Puolustushallinnon tulee huolehtia siitä, että hankinnoissa noudatetaan hankintalainsäädäntöä. Huomattava osa puolustushallinnon asiantuntija- ja...

Lue lisää


13.5.2005 Valtion toimitilahankintoja tulisi yhdenmukaistaa

Valtion toimitilahallintoa koskevat säännökset ovat osin ristiriitaisia. Tarkastusviraston mukaan valtion toimitilahankkeissa tulisi noudattaa nykyistä...

Lue lisää


10.5.2005 EU:n rakennerahastoista myönnettyjen tukien seurantajärjestelmä on riittävä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on osallistunut kahdeksan EU-maan tarkastusviraston rinnakkaistarkastukseen, jossa tarkasteltiin rakennerahastoista...

Lue lisää


4.5.2005 Nuorisotoiminnan avustusjärjestelmän tulosarviointi ei toimi

Nuorisotoiminnan tukemiseen liittyvät ongelmat ovat pysyneet suhteellisen muuttumattomina vuosikymmenestä toiseen. Yleisavustusten tulosperusteisuus on...

Lue lisää


1.2.2005 Luomutuotannon tukemisen tavoitteet ovat epäselviä

Maa- ja metsätalousministeriön tulisi tarkentaa luonnonmukaisen tuotannon tukemisen tavoitteita ja keinoja niihin vastaamiseksi. Kuluttajien kysyntään...

Lue lisää


28.1.2005 Maaseudun kehittämishankkeilta odotetaan enemmän tuloksellisuutta

Tarkastusvirasto on arvioinut paikallisten toimintaryhmien toimintaa maaseudun asuin- ja elinympäristön kehittäjinä. Tarkasteltujen ohjelmien toteutus ja...

Lue lisää


21.1.2005 Kansallinen metsäohjelma puolitiessä

Kansallisen metsäohjelman päätavoitteina on lisätä kotimaisen puun käyttöä metsäteollisuudessa, kasvattaa puutuotteiden vientiä sekä lisätä energiapuun käyttöä....

Lue lisääPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä