Tiedotteet 2005

21.1.2005

Kansallinen metsäohjelma puolitiessä

Kansallisen metsäohjelman päätavoitteina on lisätä kotimaisen puun käyttöä metsäteollisuudessa, kasvattaa puutuotteiden vientiä sekä lisätä energiapuun käyttöä....

Kansallisen metsäohjelman päätavoitteina on lisätä kotimaisen puun käyttöä metsäteollisuudessa, kasvattaa puutuotteiden vientiä sekä lisätä energiapuun käyttöä. Tarkastusviraston suorittaman tarkastuksen perusteella tavoitteita ei tulla ohjelmakauden aikana saavuttamaan ohjelman mukaisilla toimenpiteillä ja myös ohjelman työllisyysvaikutuksia on yliarvioitu.

Metsäohjelman pääasiallinen merkitys on tarkastuksen perusteella siinä, että valtio on sen myötä tehnyt lisäpanostuksia metsätalouteen ja osin myös luonnonsuojeluun. Ohjelman ansiosta hallinnonalojen välinen yhteistyö on lisääntynyt ja metsiä koskevat asiat on alettu nähdä metsätalouden ja luonnonsuojelun osalta yhtenä kokonaisuutena.

Ohjelmaa voidaan kuitenkin pitää toimivana ainoastaan metsätalouden osalta. Muut kuin metsätalouden tavoitteet on määritelty niin yleisellä tasolla, että niiden toteutumista on vaikea arvioida. Monia nimetyistä toimenpiteistä toteutettaisiin ilman metsäohjelmaakin. Kaikkia ohjelman tavoitteita ei ole kytketty konkreettisiin keinoihin, joilla ne voitaisiin saavuttaa. Nykyistä selkeämpi tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely helpottaisi ohjelman toteutusta ja seurantaa sekä mahdollistaisi ohjelman kehittämisen seurantatiedon pohjalta.

Tarkastusviraston mukaan koko ohjelmalle olisi pitänyt tehdä rahoitussuunnitelma jo sen laatimisvaiheessa. Metsäohjelma sisältää yksityiskohtaiset toimenpide-ehdotukset ja rahoitussuunnitelmat ainoastaan maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön osalta. Muiden ministeriöiden panostuksia ei ole selvitetty jälkikäteenkään, eivätkä ne tarkastuksen perusteella ole erityisen sitoutuneita ohjelman toteutukseen.

Ohjelman toimenpiteillä on tavoitteena edistää metsäsektorin työllisyyttä 10 000–15 000 työvuodella. Tarkastuksen perusteella ohjelman työllisyysvaikutukset on yliarvioitu. Arviot työllisyysvaikutuksista ovat perustuneet suurelta osin tavoiteltuun hakkuumäärän kasvuun ja puutuoteteollisuuden vientiarvon kasvuun, joista kumpikaan ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaisesti. Tarkastusviraston arvion mukaan ohjelmalla olisi toteutuessaan positiivisia työllisyysvaikutuksia metsäsektoriin, joskin vaikutukset olisivat todennäköisesti pienempiä kuin ohjelmassa on esitetty.

Kansallinen metsäohjelma 2010 valmisteltiin valtioneuvoston toimeksiannosta vuosina 1998–1999 ja sen toteutus aloitettiin vuoden 2000 alusta. Ohjelmalla pyritään taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään metsien käyttöön. Päävastuu ohjelman laatimisesta ja seurannasta on maa- ja metsätalousministeriöllä.

Lisätietoja:


Ylitarkastaja Visa Paajanen, p. (09) 432 5774
Ylitarkastaja Ville Vehkasalo, p. (09) 432 5814

Tarkastuskertomus 90/2004: Kansallisen metsäohjelman toimeenpano

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä