Tiedotteet 2007

13.2.2007 0.14

Naturan joustavuus säästää valtion varoja

Natura on suomalaiseen suojeluperinteeseen verrattuna toteuttamistavoiltaan joustava. Joustavuusajattelu oli uutta, eikä siitä viestitetty riittävästi...

Natura on suomalaiseen suojeluperinteeseen verrattuna toteuttamistavoiltaan joustava. Joustavuusajattelu oli uutta, eikä siitä viestitetty riittävästi maanomistajille. Naturan valmistelussa kohdattiinkin ongelmia.

Suomalainen suojeluperinne on perustunut ajatteluun, jossa arvokas kohde rajataan eikä sen sisällä saa tehdä juuri mitään. EU:n Natura-verkoston lähtökohtana eivät ole alueen rajat, vaan luontoarvojen säilyttäminen. Ihmistoiminta voikin olla Natura-alueella sallittua, jos se ei heikennä alueen luontoarvoja. Tarkastuksessa tehtyjen las-kelmien mukaan Naturan edustama joustava suojeluajattelu on valtiontalouden näkökulmasta säästävä.

Suomen Natura-verkoston valmistelun aikataulu oli erittäin kireä. Natura 2000 -verkoston valmistelu oli luonnonsuojeluhallinnolle liian suuri ja vaativa tehtävä. Li-säksi valmistelua vaikeuttivat mm. EU-tietojärjestelmien ongelmat. Valmistelu oli kuitenkin kustannustehokasta: se maksoi 2,5 euroa hehtaarilta.

Naturan valmistelua ei suunniteltu alussa riittävästi. Ympäristöministeriön olisi myös pitänyt ohjata napakammin alueellisten ympäristökeskusten johtoa. Heikon viestinnän takia Natura näyttäytyi maanomistajille epämääräisenä ja uhkaavana asiana varsinkin valmistelun alkuvaiheessa.

Naturasta saadut kokemukset ovat kehittäneet luonnonsuojeluhallinnon vuorovaikutustaitoja sekä ymmärrystä suojelun yhteiskunnallisista ulottuvuuksista. Natura on myös edistänyt vapaaehtoista suojeluajattelua. Tarkastusvirasto katsoo, että yhteistyö maanomistajien ja kuntien kanssa on edelleen tärkeää.

Tarkastusvirasto katsoo, että Natura-verkoston heikentämisen korvaamiseen tulisi kiinnittää huomiota. Jos Natura 2000 -verkostoon sisältyvän alueen luontoarvoja hei-kennetään, siirtyy nykylain mukaan kustannusvastuu alueiden korvaamisesta valtiolle. Kustannukset tulisi kuitenkin kohdistaa "aiheuttaja maksaa periaatteen" -mukaan.

Natura-valmisteluprosessin tarkastus oli osa myöhemmin koottavaa EU-maiden rin-nakkaistarkastushanketta.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Markku Turtiainen, puh. (09) 432 5784
Ylijohtaja Vesa Jatkola, puh. (09) 432 5704

Tarkastuskertomus 140/2007: Natura 2000 -verkoston valmistelu

Toiminnantarkastuskertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä