Tiedotteet 2007

11.9.2007 12.30

Valtion tilinpäätös voitaisiin vahvistaa, joskin tilinpäätöskertomuksessa on parannettavaa

Valtion tilinpäätöskertomuksessa on puutteita valtiontaloutta ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista koskevissa tiedoissa. Huomautukset eivät...

Valtion tilinpäätöskertomuksessa on puutteita valtiontaloutta ja yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista koskevissa tiedoissa. Huomautukset eivät kuitenkaan olisi esteenä valtion tilinpäätöksen vahvistamiselle. Tarkastusvirasto on tänään 11.9.2007 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta.

Valtion tilinpäätöksen tarkastus on kohdistunut valtion talousarvion toteumalaskelmaan, tuotto- ja kululaskelmaan, taseeseen, rahoituslaskelmaan ja liitetietoihin sekä tilinpäätöstietojen perustana oleva valtion keskuskirjanpitoon. Kokonaisuudessaan valtion tilinpäätös vuodelta 2006 on laadittu voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Valtion tilinpäätöskertomus on hallituksen eduskunnalle antama valtiontaloudellinen kertomus, jonka tulee antaa riittävä ja oikea kuva valtiontalouden lisäksi myös hallinnon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden kehityksestä.

Tavoitteista jäämisestä ei aina kerrota tilinpäätöskertomuksessa

Tarkastusviraston mukaan oikean ja riittävän kuvan antaminen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta edellyttää joidenkin puutteiden korjaamista valtion tilinpäätöskertomuksessa. Esimerkiksi yhteiskunnallisten tavoitteiden tunnuslukuja ja arviointiperusteita ei ole olemassa tai niitä ei ole tilinpäätöskertomuksessa esitetty, mikä johtaa pelkän toiminnan kuvailuun ilman käsitystä tavoitteiden saavuttamisesta. Talousarvioesityksessä esitetyt tunnusluvut ovat myös osin toiset kuin tilinpäätöskertomuksessa, mikä heikentää yhteyttä ja vaikeuttaa vertailua.

Kokonaiskuvan saamista yhteiskunnallisista vaikutuksista hankaloittaa myös se, että syy- ja seuraussuhteita on tilinpäätöskertomuksessa yksinkertaistettu liikaa. Positiiviset vaikutukset ja tavoitteiden suuntainen kehitys on raportoitu. Sen sijaan kielteiset ja haitalliset vaikutukset on osin sivuutettu. Tavoitteista jääminen sekä ongelmat jätetään usein kertomatta eikä niiden syitä selvitetä. Lisäksi toiminnan riskit ja vaikutus kokonaisuuteen sekä vaikutusten pysyvyys ovat jääneet huomiotta.

Valtiontaloudellista raportointia uudistettaessa on valtion liikelaitoksista eduskunnalle annettavien tietojen esittämistapa muuttunut hajanaisemmaksi ja tietojen määrä vähentynyt. Esimerkiksi liikelaitosten palvelutavoitteista raportointi on äärimmäisen niukkaa. Tiedot täyttävätkin huonosti eduskunnan valtion tilinpäätöskertomukseen kohdistamat kehittämistoiveet.

Tuloksellisuuden ja määrärahojen suhde ei hahmotu riittävän hyvin

Tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain laajemmin kahden ministeriön tuloksellisuusraportointia. Vuonna 2006 tarkastuksen kohteina olivat ulkoasiainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö. Kummankin hallinnonalan osalta ongelmana on, etteivät talousarvioesityksen perustelussa esitetyt tulostavoitteet ja määrärahat kytkeydy riittävän selkeästi toiminnan tuloksellisuuteen ja toisiinsa.

Liikenne- ja viestintäministeriön osalta olisi esimerkiksi tärkeää hahmottaa nykyistä selkeämmin väyläverkon palvelutason ja väyläinvestointien sekä väylänhoidon kustannusten yhteydet talousarvioesityksen perusteluissa esitettyjen laajojen yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan suurimman menoerän, kehitysyhteistyön, vaikuttavuudelle tulisi voida esittää paremmin seurattavia tavoitteita ja raportoinnissa tulisi kiinnittää huomiota aiempaa enemmän myös riskeihin ja toiminnan kielteisiin vaikutuksiin.

Ulkoasianministeriön strategisten tavoitteiden jäsentely sekä erityisesti arvioitavien teemojen jäsentely on onnistunut. Liikenne- ja viestintäministeriön raportoinnissa on selkeästi ollut pyrkimyksenä yhdistää raportointi asiakokonaisuuksittain tulostavoitteisiin ja vähentää toiminnan yleistä kuvailua.

Tuloksellisuuden laskentatoimi vaatii kehittämistä

Varainhoitovuoden 2006 tilintarkastuksissa todettiin 50 tilivirastossa 99:stä virheellisiä menettelyjä, joista sisällytettiin tilintarkastuskertomukseen kielteinen laillisuuskannanotto. Merkittävin syy huomautuksiin olivat puutteet tuloksellisuuden laskentatoimen järjestämisessä ja maksullisen toiminnan vuosituloksen esittämisessä. Virheitä esiintyi myös menojen ja tulojen varainhoitovuodelle kohdentamisessa.

Tilintarkastuksissa havaittiin epäyhtenäisiä menettelyjä aktivoitaessa pitkäkestoisten investointihankkeiden hankintamenoja taseeseen sekä virheitä Valtiokonttorille toimitetuissa valtuuksia koskevissa tiedoissa. Tilintarkastuksissa kiinnitettiin lisäksi huomiota rahastoimattomien valtiolle lahjoitettujen varojen sijoittamista koskeviin menettelyihin. Näiden osalta kirjanpidon ohjeistukseen, ohjaukseen ja valvontaan on syytä kiinnittää huomiota.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Tuomas Pöysti, p. (09) 432 5700

Ylijohtaja Vesa Jatkola, p. (09) 432 5704

Ylijohtaja Marjatta Kimmonen, p. (09) 432 5703

Johdon asiantuntija Tytti Yli-Viikari, p. (09) 432 5779

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2006 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Eduskunnalle annettavat kertomukset

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä