Tiedotteet 2008

20.8.2008 0.01

Hallinto-oikeuksien työtapoja on yhtenäistettävä

Yhtenäistämällä hallinto-oikeuksien työtapoja ja menettelyitä voitaisiin vähentää kansalaisten tasavertaiseen kohteluun ja oikeusturvaan liittyviä...

Yhtenäistämällä hallinto-oikeuksien työtapoja ja menettelyitä voitaisiin vähentää kansalaisten tasavertaiseen kohteluun ja oikeusturvaan liittyviä eroja.

Hallinto-oikeuksien aseman vahvistaminen ja toimivallan laajeneminen ovat lisänneet hallinto-oikeuksien merkitystä kansalaisten oikeusturvan muotoutumisessa. Asiamäärien kasvu on johtanut pidempiin käsittelyaikoihin ja ruuhkiin sekä yhä suurempiin eroihin käsittelyajoissa ja tehokkuudessa.

Työtavat vaihtelevat melko paljon eri hallinto-oikeuksissa sekä myös saman hallinto-oikeuden eri jaostoissa. Tarkastusvirasto pitää tärkeänä, että hallinto-oikeudet edelleen kehittävät työtapojaan sekä edistävät parhaiden käytänteiden omaksumista laajemmin. Kollegion jäsenenä toimiva tuomari ei voi sivuuttaa vaatimuksia pyrkiä yhteneviin toimintatapoihin sekä mahdollisimman tehokkaaseen toimintaan. Virkarakenteen ja toimintatapojen muutosten tulee mahdollistaa tuottavuuden parantamista ja käsittelyaikojen lyhentämistä. Tarkastusvirasto katsoo myös, että ylituomari ei voi sivuuttaa velvollisuuttaan puuttua jaostojen ja yksittäisten tuomareiden työtapoihin, jos ne eivät vastaa mainittujen tavoitteiden saavuttamista.

Erilaisten työtapojen vaikutusta toiminnalliseen tuloksellisuuteen tai tapausten käsittelyaikoihin on vaikeaa arvioida. Käsittelyaikojen eroja selittää osin myös hallinto-oikeuksien erilainen juttu- ja henkilöstörakenne. Käsiteltävien asioiden kirjo on laaja, ja niiden ratkaisemisen edellyttämä työmäärä ja vaativuustaso vaihtelevat. Erojen vaikutuksia ei kuitenkaan ole tutkittu, eikä vertailutietoa eri hallinto-oikeuksien välillä ole. Oikeusministeriön hallinnonalalle tulisi tätä varten ohjata tarpeeksi voimavaroja, jotta resurssien jakaminen voisi perustua riittävään vertailu- ja tutkimustietoon.

Oikeusministeriössä olisi aloitettava mittaamis- ja tietojärjestelmien kehittämistyö hallinto-oikeuksien toiminnan tuloksellisuuden ja tehokkuuden sekä toiminnan laadun arvioinnin perustaksi. Tunnuslukujen kehittämisessä on otettava huomioon myös ratkaistavana olevien asioiden laatu ja juttujen vaikeusasteen erot.

Erityistä huomiota hallinto-oikeuksissa on kiinnitetty juttujen valmisteluun ja varhaiseen haltuunottoon. Tämä niin sanottu aineellinen prosessinjohto on tehokas keino ruuhkien purkamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Kansalaisten tasavertainen kohtelu ja oikeusturva edellyttävät, että aineellisen prosessinjohdon tavassa ei ole suuria eroja. Sen tehostamiseen tulisi kiinnittää entistä konkreettisemmin huomiota.

Tarkastuksessa selvitettiin Manner-Suomen kahdeksan hallinto-oikeuden toimintatapoja ja työmenetelmiä. Hallinto-oikeuksien toimintamenot olivat 28,8 miljoonaa euroa vuonna 2007.

Lisätietoja:

Johtava toiminnantarkastaja Anne Hamppula-Luoto, p. (02) 233 8969


Ylijohtaja Vesa Jatkola, p. (09) 432 5704

Tarkastuskertomus 169/2008: Hallinto-oikeudet


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä