Tiedotteet 2009

12.6.2009 0.01

Ammattikorkeakoulutuksen kehittämisessä tarvitaan kiinteämpää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksen mukaan ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden toteutuminen riippuu oppilaitosten aktiivisuudesta. Ammattikorkeakoulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa ei nykymuodossa saavuta sille asetettuja alueellisen elinkeinoelämän rikastuttamiseen tähtääviä tavoitteita.

Tarkastuksessa keskityttiin siihen, millä tavoin työelämäyhteydet on otettu huomioon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja millaisia käytännön yhteistyömuotoja ammattikorkeakouluilla ja työ- ja elinkeinoelämällä on. Tarkastus kohdistettiin kahteen keskeiseen koulutusohjelmaan, rakennustekniikkaan ja hoitotyöhön.

Tarkastuksessa havaittiin, että ammattikorkeakoulujen strategioissa kuvattujen yleisten päämäärien saavuttamiseksi kaivattaisiin konkretisoituja toimintasuunnitelmia työelämäyhteistyön syventämiseksi. Ammattikorkeakoulujen tulisi olla aktiivisia ja ilmaista selvästi, minkälaisia palveluita ja yhteistyömuotoja niillä on tarjota työelämälle ja ketkä yhteistyöstä vastaavat.

Yhteistyön lisääminen etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kanssa on välttämätön edellytys sille, että ammattikorkeakoulut saavuttavat niille asetetut tavoitteet maakuntien strategisina kehittäjinä. Yhteistyömuodot tulisi määritellä sekä oppilaitosta että työelämää hyödyttävällä tavalla.

Tarkastuksessa kävi ilmi, että opetussuunnitelmien sisältö vaihtelee huomattavan paljon paitsi eri ammattikorkeakoulujen myös saman ammattikorkeakoulun eri yksiköiden välillä. Harjoittelu tulisi liittää nykyistä kiinteämmäksi osaksi opetusta ja opetuksen ja käytännön harjoittelun välistä yhteyttä parantaa sekä oppilaitosten vastuuta harjoittelun järjestämisestä lisätä.

Tarkastuksessa ilmeni myös, että opettajien työelämäntuntemus lepää monin paikoin lähes pelkästään opettajan oman aktiivisuuden varassa. Opettajien pitkä opettajakokemus ilman kiinteää suhdetta ulkopuoliseen työelämään johtaa helposti opetussisältöjen teoretisoitumiseen ja etääntymiseen käytännön työelämästä. Ammattikorkeakoulujen tulisi huolehtia siitä, että opettajat käyvät säännöllisesti työelämäjaksoilla.

Ammattikorkeakoulujärjestelmän tavoitteena on ollut kehittää perinteisten yliopistotutkintojen rinnalle käytännöllisemmin ja ammatillisemmin suuntautunut korkeakoulututkinto, jolla kyettäisiin parantamaan koulutuksen laatua ja vastaamaan paremmin yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Ammattikorkeakoulujen rahoituksen valtionosuus valtion vuoden 2009 talousarviossa on yli 395 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Kimmo Metsä, puh. (09) 432 5812
Tuloksellisuustarkastusjohtaja Jarmo Soukainen, puh. (09) 432 5800

Tarkastuskertomus 188/2009: Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

 


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä