Tiedotteet 2010

18.5.2010 16.00

Suomen julkisen talouden tasapainottamissuunnitelmalla kiire

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Suomen julkisessa taloudessa on huomattava kestävyysvaje. Valtiontalouden kestävyysvajeen sekä kansan- ja julkisen talouden rakenteellisten ongelmien ratkaisemista koskevan suunnitelman laatiminen on erittäin tärkeä ja kiireellinen tehtävä.

Valtiontalouden tarkastusviraston on tänään 18.5.2010 antanut eduskunnalle erilliskertomuksen valtion tilinpäätöksen ja tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta vuodelta 2009. Valtion tilinpäätös vuodelta 2009 on laadittu voimassa olevien säännösten mukaisesti. Tilinpäätöksen jälkeisinä tapahtumina euroalueen ja euron vakauttamiseen tähtäävät kansainväliset tukijärjestelyt toteutuessaan tulevat kuitenkin nostamaan Suomen taloudellisia vastuusitoumuksia.

Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan kehittyneiden talouksien, mukaan lukien monien euroalueen maiden, julkistalouksien voimakas velkaantuminen yhdistettynä heikkoihin talouskasvun näkymiin ja heikkoon kansainväliseen kilpailukykyyn, on jatkossakin Euroopan unionille ja myös Suomelle huomattavan riskin muodostava kansainvälisen talouden epätasapainotila. Rahoitusmarkkinoiden vakauttamistoimien lisäksi tarvitaan nopeaa puuttumista itse perusongelman, eli julkisten talouksien liiallisten alijäämien, saamiseksi hallintaan.

Vuoden 2009 valtion menokehys piti niukasti ja koko kehysvara tuli käytetyksi. Bruttokansantuote supistui valtion talousarvioesitysten taustaoletuksia enemmän. Valtionvelan nimellisarvo kohosi vuoden 2009 lopussa 63 miljardiin euroon, joka oli lähes 10 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2008 lopussa. Bruttokansantuotteen volyymin supistuminen 7,8 prosenttia on suurin yksittäisenä vuonna tapahtunut tuotannon väheneminen vuoden 1918 jälkeen. Kestävyysvaje on kasvanut viimeisimmän vakausohjelman tarkistuksen mukaan 5½ prosenttiin suhteessa kokonaistuotantoon.

Valtiontalouden kehysmenettelyyn sitoutuminen on keskeisin Suomen finanssipolitiikan säännöistä, ja sillä on hillitty valtion menojen kasvua. Merkittävä osa julkisen talouden menoista on kuitenkin valtiontalouden kehysten ulkopuolella: kuntataloudessa ja sosiaaliturvarahastoissa. Julkisten palveluiden tuottavuuskehitys on ollut muuta kansantaloutta heikompaa. Kustannusten kasvu on nopeinta kunnissa. Tuottavuustyön painopisteen on näin perusteltua olla nimenomaan kuntasektorilla.

Julkisen talouden kestävyyden turvaamisessa ja finanssipolitiikan sääntöjen noudattamisessa on hyödyllistä käyttää julkishallinnon kokonaisuudessaan kattavaa ulkopuolista ja riittävän asiantuntevaa valvontaa ja arviointia. Julkisen talouden kokonaisuudessaan tulisi kuulua finanssipolitiikan tietoperustan ja vaikuttavuuden ulkoisen tarkastuksen, arvioinnin ja tietojensaannin piiriin.

Valtioneuvosto on valtion tilinpäätöskertomuksessa raportoinut eduskunnan edellyttämien toimenpiteiden toteutumisesta. Valtion tilinpäätöskertomuksessa eduskunnalle annetut tiedot eivät kaikilta osin anna oikeita ja riittäviä tietoja siitä, kuinka hyvin yhteiskuntapolitiikan tavoitteet on saavutettu. Tarkastuksen perusteella vaikuttavuustiedoissa ei kuitenkaan ole merkittäviä asia- tai numerovirheitä. Tilinpäätöskertomusmenettelyssä on selkeitä kehittämistarpeita, jotta menettely voisi palvella eduskunnan finanssivaltaa. Valtionkonsernin taloushallinnossa sisäisen valvonnan aukottomuuteen olisi tarpeen kiinnittää huomiota, jotta sisäinen valvonta täyttäisi lainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteiden vaatimukset.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Tuomas Pöysti, p. (09) 432 5700
Ylijohtaja Marjatta Kimmonen, p. (09) 432 5703
Esikuntapäällikkö Marko Männikkö, p. (09) 432 5803

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2009 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä