Tiedotteet 2010

12.1.2010 0.01

Työturvallisuus valtionhallinnossa on hoidettu pääosin asianmukaisesti

Valtion työpaikkojen työturvallisuutta koskevan tuloksellisuustarkastuksen mukaan työturvallisuuden johtaminen pitäisi ottaa osaksi kokonaisjohtamista. Myös tilaaja-tuottajamallin sopimuksiin tulisi sisällyttää työturvallisuusnäkökulma. Valtionhallinnossa työturvallisuusasiat olivat kuitenkin pääosin hallinnassa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan, miten työturvallisuutta on johdettu valtionhallinnossa ja minkälaisia puutteita siinä on ilmennyt. Tarkastuksessa kiinnitettiin erityisesti huomiota työturvallisuuden mittaamiseen, työmenetelmien hallintaan työturvallisuuden näkökulmasta ja työturvallisuuskoulutukseen. Lisäksi tarkasteltiin työsuojelun toimintaohjelmien käyttökelpoisuutta sekä yhteiseen työpaikkaan liittyviä ongelmia.

Tarkastuksen perusteella työturvallisuus valtionhallinnossa on hoidettu pääosin asianmukaisesti. Tarkastuksessa ilmeni, että työturvallisuuteen liittyvä ohjaus ja tiedottaminen ovat jääneet vähäisiksi. Kokonaisvastuun ottamista valtion työsuojeluasioista olisi tarpeen parantaa sekä koko valtionhallinnon tasolla että ministeriötasolla.

Eräissä virastoissa työturvallisuusasiat olivat jääneet muusta toiminnasta irrallisiksi. Osassa virastoja johto oli tietoinen työturvallisuuteen liittyvästä vastuustaan, mutta esimerkiksi tieto tapaturmista tai "läheltä piti" -tilanteista ei ollut saavuttanut esimiehiä eikä organisaation johtoa. Monet virastot olivat laiminlyöneet velvollisuutensa ilmoittaa työsuojelupäälliköiden ja työsuojeluvaltuutettujen muutoksista Valtiokonttorille.

Tarkastuksen mukaan työpaikalla, jossa työskentelee myös muun kuin varsinaisen työnantajan työntekijöitä eli yhteisellä työpaikalla, tiedettiin muun työnantajan työntekijöiden työturvallisuudesta melko vähän. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan – myös valtion organisaatioiden - tulisi olla tietoinen muun työnantajan työturvallisuuden tasosta sekä tiedottaa ulkopuoliselle työnantajalle työpaikan vaaratekijöistä. Tilaaja-tuottajamallin sopimuksiin tulisi sisällyttää toimijoille kuuluvat työturvallisuuteen liittyvät tehtävät, vastuut ja valvonta.

Työtapaturmariski ei valtion työpaikoilla yleisesti ottaen ole keskimääräistä suurempi, mutta valtiolla on joitakin sellaisia työtehtäviä, joissa tapaturman riski voi ajoittain kasvaa. Työtapaturma- ja ammattitautikorvauksia maksettiin valtionhallinnossa vuonna 2008 yhteensä 26 163 000 euroa.

Lisätietoja:
Johtava tuloksellisuustarkastaja Erja Paukkala, puh. 09 432 5872
Ylijohtaja Vesa Jatkola, puh. 09 432 5704

Tarkastuskertomus 202/2010: Työturvallisuus valtion työpaikoilla


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä