rss

3.2.2016 Kansallisilla tarkastusvirastoilla ei ole yhtenäisiä oikeuksia tarkastaa pankkivalvontaa

Osa Euroopan maiden ylimmistä tarkastuselimistä on menettänyt valtuutensa pankkivalvonnan tarkastamiseen yhteisen pankkivalvontamekanismin käyttöönoton myötä. Toisaalta merkittävällä määrällä ylimpiä tarkastuselimiä on ollut vain osittaiset valtuudet tai ei ollenkaan valtuuksia tarkastaa kansallisia finanssivalvontaviranomaisia. Suomessa valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole oikeutta tarkastaa Finanssivalvonnan toimintaa.

Lue lisää

28.1.2016 Maahantulon viranomaistoiminnan tuloksellisuutta voidaan lisätä monin keinoin

Oleskelulupa-, turvapaikka- ja viisumihakemusten käsittelyä on uudistettu viime vuosina. Toimintaa ja päätöksentekoa voidaan edelleen tehostaa esimerkiksi uudistamalla tehtäväjakoa sekä hyödyntämällä tehokkaammin tietoa ja tietojärjestelmiä.

Lue lisää

19.1.2016 Johdon sitoutuminen EU-asioihin vaihtelee ministeriöissä

Ministeriöiden virkamiesjohdon vahva sitoutuminen EU-asioiden valmisteluun ja vaikuttamiseen on välttämätöntä, jotta Suomen vaikutusmahdollisuudet unionissa paranevat. Hallituksen EU-toiminnan tavoitteiden tulee olla konkreettisia ja kohdennettuja. Poikkihallinnollisten EU-asioiden ja asiakokonaisuuksien valmistelua on vahvistettava.

Lue lisää

13.1.2016 Työnjakoa sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee kehittää

Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjakoa ja tehtävärakennetta kehittämällä voitaisiin tehostaa palveluita ja osaltaan varmistaa hoitohenkilöstön riittävyyttä väestön ikääntyessä. Tässä työssä ollaan kuitenkin vielä alkuvaiheessa. Rakennepoliittisessa ohjelmassa määritettyjen säästötavoitteiden saavuttaminen ei vaikuta realistiselta.

Lue lisää

30.12.2015 VTV:n laillisuustarkastuksessa selvitetään korjaavien toimien riittävyyttä Finaviassa

Tarkastusvirasto on päättänyt käynnistää Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen. Tarkastuksessa selvitetään niiden korjaavien toimenpiteiden riittävyyttä ja asianmukaisuutta, joihin VTV:n vuonna 2013 annetun tuloksellisuustarkastuksen perusteella on ryhdytty. Johdannaisten käyttö Finaviassa todettiin vuoden 2013 tarkastuksessa osin epätarkoituksenmukaiseksi ja ohjeiden vastaiseksi.

Lue lisää

22.12.2015 Tutkimusta ja kehittämistä tehdään hajanaisesti kiinteistö- ja rakennusalalla

Kiinteistö- ja rakennusklusterin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tarvitsisi kokonaisvaltaisen toimintapolitiikan. Valtion tulisi löytää keinoja, joilla tutkimuspanoksen määrää kiinteistö- ja rakennusalalla saataisiin kasvamaan.

Lue lisää

21.12.2015 VTV:n tarkastus- ja valvontaraportointi on sidosryhmien mielestä onnistunutta

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteutti sidosryhmäkyselyn syyskuussa 2015. Arviot VTV:n toiminnan onnistumisesta ja vaikuttavuudesta ovat hyviä. Toiminnan koetaan lisäävän valtiontaloudellisen tiedon luotettavuutta ja luottamusta valtion taloudenhoitoon.

Lue lisää

17.12.2015 Lähes kaikki jättivät eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoituksen ajoissa

Kaikki vuoden 2015 eduskuntavaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen. Vaalirahoitusilmoitukset ovat luettavissa osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Lue lisää

8.12.2015 Valtion kokonaistaseen kehittämistyötä tulee jatkaa

Raportointi valtion varoista, veloista ja vastuista on nykyisin hajanaista. Kokonaistaseen avulla valtion taloudellisesta asemasta muodostuisi kokonaisvaltaisempi kuva. Hallinnossa käynnistettyä kokonaistaseen kehittämistyötä tulee jatkaa.

Lue lisää

24.11.2015 Tytti Yli-Viikari valittiin valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaksi

Eduskunta valitsi tänään täysistunnossaan VTV:n pääjohtajaksi tarkastusvaliokunnan esityksen mukaisesti Tytti Yli-Viikarin, M.P.A. Yli-Viikari on aiemmin työskennellyt tarkastusvirastossa ylijohtajana.

Lue lisää

16.11.2015 VTV päivitti arvionsa julkisen talouden hoidosta: hallituksen toimet parantaneet julkisen talouden tilaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto on päivittänyt hallituksen julkisen talouden suunnitelman pohjalta arvionsa julkisen talouden kokonaisuudesta. Ennakkoarvion mukaan rakenteelliseen jäämään ei muodostu merkittävää poikkeamaa vuonna 2015. Muutos johtuu kuitenkin vuoden 2014 arvion heikkenemisestä, eikä tilanteen parantumisesta. Alijäämäkriteeri täyttyy vain pienellä marginaalilla vuonna 2016 ja rakenteellinen jäämä on vaarassa jäädä merkittävästi asetetusta tavoitteesta.

Lue lisää

12.11.2015 Tarkastusvaliokunta esittää Tytti Yli-Viikaria VTV:n pääjohtajaksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto saa uuden pääjohtajan vuoden vaihteessa. Eduskunnan tarkastusvaliokunta on tänään 12.11. yksimielisesti päättänyt esittää tehtävään tarkastusviraston ylijohtaja Tytti Yli-Viikaria. Eduskunta äänestää pääjohtajasta marraskuun aikana.

Lue lisää

20.10.2015 Työtapaturmakorvauspäätöksissä on ollut ruuhkia

Työtapaturmakorvauspäätöksiä ei ole aina onnistuttu tekemään lain vaatimassa kolmen kuukauden määräajassa. Valtiokonttorin tulee varmistaa, että korvauskäsittelyjen määräaikoja noudatetaan. Uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki tulee edellyttämään käsittelyaikojen lyhentämistä entisestään.

Lue lisää

9.10.2015 Pienhiukkasten terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei huomioida riittävästi

Ulkoilman pienhiukkaset ovat terveysvaikutuksiltaan haitallisin ympäristöaltiste. Silti niiden terveysvaikutuksia ja kustannuksia ei oteta juurikaan huomioon strategioiden valmistelussa.

Lue lisää

30.9.2015 VTV:n uusi neuvottelukunta aloitti työnsä

VTV on nimittänyt uuden neuvottelukunnan kaudelle 2015-2017. Neuvottelukunta valitsi ensimmäisessä kokouksessaan 29.9. puheenjohtajakseen kansanedustaja Eero Heinäluoman.

Lue lisää

30.9.2015 Valtion strategisia intressejä on arvioitava jatkuvasti

Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden tulisi arvioida, ovatko kaikki nykyiset strategisen intressin yhtiöt listalla perustellusti vai voitaisiinko tavoitteita toteuttaa myös muulla tavoin.

Lue lisää

28.9.2015 VTV-foorumi: Ei vain päätöksiä, vaan muutoksia

Valtionhallinnon ylin johto kohtasi tarkastusviraston vuosittaisessa VTV-foorumissa, jonka teemoina olivat tänä vuonna digitalisaatio ja kilpailukyky sekä yhteiskunnallinen integraatio.

Lue lisää

25.9.2015 Valtion hyvää budjetointikäytäntöä tulee edelleen kehittää

Valtion talousarvion laadinnassa on olennaisilta osin noudatettu säädöksiä ja määräyksiä. Säädökset mahdollistavat kuitenkin erilaisia budjetointiratkaisuja. Selkeä ja yhtenäinen budjetointi tukee tuottavuutta.

Lue lisää

22.9.2015 Harmaan talouden torjunta edellyttää saumatonta yhteistyötä

Harmaan talouden torjuntatyön tilasta ei ole viranomaisten yhteistä näkemystä. Harmaan talouden torjuntaa voitaisiin tehostaa järjestämällä toiminto valtioneuvostotasoisena sekä laatimalla ohjelmakaudet ylittävä yhteinen strategia.

Lue lisää

17.9.2015 Hallinnossa tarvitaan rohkeaa toimintatapojen uudistamista

Luottamus Suomen talouteen riippuu julkisen hallinnon kyvystä toimeenpanna rakenteellisia uudistuksia ja tarttua digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Rakenneuudistusten toimeenpano edellyttää päättäjiltä selkeitä valintoja ja valmiutta uudistaa toimintatapoja.

Lue lisää

8.9.2015 Julkisen talouden ohjauksessa tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Suomi on noudattanut vakaus- ja kasvusopimuksen ennaltaehkäisevää osaa vuonna 2014, vaikka rakenteellisessa jäämässä onkin merkittävä poikkeama. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan Suomen osalta ei ole vielä aiheellista käynnistää liiallisen alijäämän menettelyä.

Lue lisää

4.9.2015 Rakennepoliittisen ohjelman toimenpide-ehdotukset eivät perustuneet riittävään tietoon

Rakennepoliittisten päätösten tulee perustua mahdollisimman hyvään tietoon kestävyysvajevaikutuksista, toimenpiteiden muista vaikutuksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman tietoperusta oli näiltä osin vaillinainen.

Lue lisää

27.8.2015 Pääjohtaja Tuomas Pöysti siirtyy uusiin tehtäviin

Tuomas Pöysti jättää 1.10.2015 tehtävänsä valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana ja siirtyy valtioneuvostoon alivaltiosihteerin tehtävään. Hänen vastuualueellaan on sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja mahdollisen aluehallintouudistuksen toteutus.

Lue lisää

18.8.2015 Perusopetus ei turvaa maahanmuuttajaoppilaille samanlaisia mahdollisuuksia kuin kantaväestölle

Erot maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja kantaväestön oppimistuloksissa ovat 15-vuotiailla suurempia Suomessa kuin muualla Euroopassa. Erityisesti toisen sukupolven maahanmuuttajien oppimiseen on kiinnitettävä huomiota.

Lue lisää

24.6.2015 Maksupolitiikassa on huomioitava valtion kokonaisetu

Maksullista toimintaa harjoittavan viranomaisen näkemys ei välttämättä aina vastaa valtion kokonaisetua. Kokonaiskuvan saaminen valtion maksullisesta toiminnasta on kuitenkin vaikeaa.

Lue lisää

18.6.2015 Tarkastusvirasto kartoittanut Suomen kansantalouden ja julkisen talouden riskejä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on kartoittanut valtion- ja kansantalouden riskianalyysissä Suomen kansantalouden ja julkisen talouden riskejä, joiden hallinnassa onnistuminen on suomalaiselle yhteiskunnalle ja siten myös hallitukselle erityisen tärkeää.

Lue lisää

16.6.2015 Aluehallinnon tehtäviä tulisi priorisoida vahvemmin

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten tehtävien kokoamisella ja keskittämisellä on tavoiteltu tehtävien hoidon tehostamista. Merkittäviä hyötyjä ei ole vielä syntynyt.

Lue lisää

12.6.2015 Sähköiset työvoimapalvelut eivät voi täysin korvata henkilökohtaista palvelua

Verkkopalvelut ovat edullisia tuottaa, mutta niiden hyödyistä työnvälityksessä ei ole varmuutta. Kaikkia asiakkaiden palvelutarpeita ei voida tunnistaa ilman henkilökohtaista tapaamista.

Lue lisää

2.6.2015 Julkisten tietojärjestelmien yhteentoimivuus vaatii parempaa ohjausta

Julkisten tietojärjestelmien hankinta ja sopimusten hallinta on vaikeaa järjestelmiin kohdistuvien monien vaatimusten ja jäykkien säädösten vuoksi. Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden suurin este ei ole kuitenkaan sopimustekninen, vaan puutteellinen näkemys laajemmasta kokonaisuudesta.

Lue lisää

29.5.2015 Solidiumin toiminnan tavoitteet tulisi määrittää selvemmin

Jotta Solidium voi jatkossakin säilyä valtion tehokkaana työkaluna, sen velvoitteita on priorisoitava ja tavoitteet asetettava selvemmin.

Lue lisää

27.5.2015 Vaikuttavuustietojen raportointi vaihtelee ministeriöittäin

Valtion tilinpäätös vuodelta 2014 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Yhteiskunnallisten vaikuttavuustietojen raportointi on kehittynyt, mutta vaihtelua on edelleen paljon. Asetetut vaikuttavuustavoitteet ovat usein siten muotoiltuja, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida.

Lue lisää

22.5.2015 Nuorten ohjauspalvelujen tehostaminen edellyttää valtakunnallisia raameja

Opintojen ohjauksen kehittämistyön tuloksia ei ole saatu levitettyä, vaan ne ovat usein jääneet paikallisiksi erillisratkaisuiksi. Yhteistyötä pitäisi tiivistää sekä ministeriöiden tasolla että paikallisen yhteistyön osalta, ja opintojen ohjauksen tietopohjaa parantaa.

Lue lisää

13.5.2015 Tarkastusoikeuksien rajoittuminen luo riskejä tilivelvollisuuden toteutumiselle

Tarkastusviraston selvitys tarkastelee pankkiunionin ja etenkin sen yhteisen valvontamekanismin (YVM) vaikutuksia euroalueen ylempien tarkastusvirastojen toimintaan. Pankkiunionin myötä kansallisten tarkastusvirastojen tarkastusmandaatit ovat rajalliset, mikä luo riskejä euroalueen tilivelvollisuuden toteutumiselle.

Lue lisää

13.5.2015 Puoluerahoituksen sääntöjä noudatetaan kohtalaisesti

Puolueet ja niiden piirijärjestöt noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä kohtalaisen hyvin. Tarkastuksissa on kuitenkin havaittu myös puutteita.

Lue lisää

8.5.2015 Omaisuudenhoitoyhtiön toimintaperiaatteita tulisi kehittää tulevaisuudessa

Arsenalista saadut kokemukset tulisi hyödyntää mahdollisen uuden omaisuudenhoitoyhtiön perustamisen yhteydessä.

Lue lisää

30.4.2015 Teknisten apuvälineiden käyttöönottoa vanhusten kotipalveluissa tulisi nopeuttaa

Teknisten apuvälineiden käytöllä vanhusten hoidossa on pyritty tehostamaan toimintaa ja osin onnistuttukin siinä. Toiminnan tehostaminen on kuitenkin tapahtunut osittain yksityiskodeissa asuvien vanhusten hoidon laadun ja turvallisuuden kustannuksella.

Lue lisää

16.4.2015 Palkkausjärjestelmät tulisi ottaa selkeämmin tuloksellisuuden johtamisen välineeksi

Valtiolla ei ole käytössä menettelyitä, joilla arvioitaisiin palkkausjärjestelmien uudistamisen vaikutuksia valtion ja sen virastojen tuloksellisuuteen.

Lue lisää

26.3.2015 Valtion vientivastuita on kasvatettu ilman kokonaisnäkemystä enimmäismäärästä

Valtion vastuita ja valtion roolia viennin rahoituksessa on kasvatettu voimakkaasti finanssikriisin ja ta-loudellisen taantuman myötä. Tällä on pystytty reagoimaan vaikeutuneeseen rahoitustilanteeseen. Samalla on kuitenkin huolehdittava valtion taloudellisten riskien hallinnasta ja rahoitusmarkkinoiden toimintaedellytyksistä.

Lue lisää

10.3.2015 Euroopan tarkastusvirastot kokoontuvat Helsingissä

Euroopan ylimpien tarkastuselinten yhteistyöjärjestö EUROSAI:n hallitus kokoontuu Helsingissä 9.-10.3.2015. EUROSAI:n tavoitteena on edistää hyvää hallintoa koko Euroopan tasolla vahvistamalla tietojen vaihtoa ja vuorovaikutusta europpalaisten tarkastusvirastojen välillä.

Lue lisää

28.1.2015 Europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset toimitettiin määräajassa

Kaikki vuoden 2014 europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset ovat toimittaneet valtiontalouden tarkas-tusvirastolle laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen määräajassa.

Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä