21.10.2014 Perustoimeentulon myöntämisessä kuntakohtaisia eroja

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi täsmentää perustoimeentulotuen myöntämisen linjauksia. Tällä hetkellä kuntien käytännöissä on eroja, jotka voivat heikentää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Lue lisää

14.10.2014 Hallinnossa tuotetaan yhä paperipinoja

Hallinnossa tuotetun asiakirja-aineiston sähköinen arkistointi ei ole lukuisista kehittämistoimista huolimatta edennyt riittävän nopeasti. Yhteinen näkemys sähköisen arkistoinnin edistämiskeinoista puuttuu.

Lue lisää

7.10.2014 EU:n valtiontukisäännökset tulee ottaa huomioon energiatukien hallinnoinnissa

Energiatukien määrät ovat viime vuosina kasvaneet paljon. Niiden hallinnoinnissa on pääosin noudatettu kansallista lainsäädäntöä, mutta myös EU:n valtiontukisäädökset tulee huomioida.

Lue lisää

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.


Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Lausunnot
Tarkastamme nyt
Kanteluasiat


Tutustu

VTV:stä Euroopan tarkastusvirastojen järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaja

eurosai officialSuomen valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) valittiin Haagissa 20.6.2014 päättyneessä kongressissa Euroopan ylimpien tarkastusviranomaisten järjestön EUROSAI:n varapuheenjohtaksi kaudelle 2014–2017.

EUROSAI:n puheenjohtajana toimii Hollannin tilintarkastustuomioistuin Algemene Rekenkamer. Varapuheenjohtajana VTV:n tehtävänä on tukea Hollannin tilintarkastustuomioistuinta EUROSAI:n yleisessä johtamisessa, kehittämisessä ja edustamisessa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. EUROSAI:n varapuheenjohtajistossa on VTV:n lisäksi Turkin tilintarkastustuomioistuin.

Puheenjohtajuuskauden keskeisenä tavoitteena on modernisoida tarkastusvirastojen ja tilintarkastustuomioistuinten osaamisen ja tietojen vaihtoa sekä edistää ulkoisen tarkastuksen uudistumista. Tärkeänä teemana ovat innovaatiot julkisessa hallinnossa, taloudenhoidossa ja ulkoisessa tarkastuksessa sekä ulkoisen tarkastuksen rooli innovaatioiden edistäjänä. Toisena pääteemana on avoin hallinto, avoin data sekä niin sanottuun big dataan perustuvan analytiikan hyödyntäminen julkisen talouden ja hallinnon valvonnassa ja tarkastuksessa.

Tavoitteena on lisäksi uudistaa tarkastusvirastojen ja tilintarkastustuomioistuinten viestintää siten, että informaatiografiikka, tiedon visualisointi ja sosiaalista mediaa hyödyntävä kansalaisviestintä tukevat tilivelvollisuuden toteuttamista ja hyvää hallintoa. EUROSAI pyrkii myös kehittämään hyvän hallinnon eettisiä viitekehikoita ja niiden soveltamista.

EUROSAI on ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAI:n Euroopan maanosajärjestö, jonka jäseniä ovat Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen lisäksi valtiontalouden tarkastusvirastot tai tilintarkastustuomioistuimet 49 Euroopan maasta. EUROSAI:n tehtävänä on edistää kansainvälisten tarkastusstandardien (ISSAI-standardit) soveltamista sekä kansainvälisen julkisen talouden hyvää hallintaa koskevien standardien ja suositusten toteuttamista. EUROSAI tukee kansainvälisellä yhteistyöllä ulkoisen tarkastuksen ja sen osaamisen ja menetelmien kehittämistä sekä tilivelvollisuuden ja muiden hyvän hallinnon ja hyvän hallinnan periaatteiden toteuttamista jäsenvaltioissaan.

”EUROSAI:n varapuheenjohtajuus on tunnustus suomalaiselle taloudenhoidon ja sen valvonnan osaamiselle”, sanoo valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. ”Osallistuminen EUROSAI:n puheenjohtajistoon antaa meille mahdollisuuden viedä suomalaista hyvän hallinnon osaamista ja vaikuttaa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Samalla se antaa oivallisen mahdollisuuden oppia muiden maiden kokemuksista ja kehittämistyöstä. EUROSAI:n kehittämisohjelman aiheet tukevat hyvin Suomen kansallisten kehittämishaasteiden ratkaisemista.” 

Lisätietoja:
pääjohtaja Tuomas Pöysti, p. 09 432 5700
ylijohtaja Esa Tammelin, p. 432 5705

>Eurosain verkkosivut

>Eurosain 2014 kongressin uutiset


Valtiontalouden tarkastusvirasto kirjoitetaan jatkossa pienellä alkukirjaimella

Ylimmät valtiolliset elimet kirjoitetaan säännönmukaisesti pienellä alkukirjaimella. Tätä kirjoitusmuotoa sovelletaan myös valtiontalouden tarkastusvirastoon. Samoin lainsäädännössä valtiontalouden tarkastusvirasto kirjoitetaan pienellä kirjaimella.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on eduskunnan yhteydessä toimiva itsenäinen virasto. Viraston asema ja tehtävä perustuu perustuslain 90§:ään sekä lakiin valtiontalouden tarkastusvirastosta. Tarkastusviraston toimivaltuuksista säädetään laissa valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995). Tarkastusviraston tehtävistä vaali- ja puoluerahoitusvalvonnassa on säädetty vaalirahoituslaissa (273/2009) ja puoluelaissa (10/1969). Finanssipolitiikan ulkoisen valvonnan tehtävästä säädetään talous- ja rahaliiton vakaussopimuksen voimaansaattamista sekä julkisen talouden kehyksiä koskevassa laissa (869/2012).


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä