rss

14.4.2016 Julkisilla digitaalisilla palveluilla ei ole saavutettu tavoiteltuja säästöjä

Asiakaslähtöisten sähköisten asiointipalvelujen ja niiden käytön lisääminen julkisessa hallinnossa on ollut jo pitkään poliittisena tavoitteena. Niin ikään pyrkimyksenä on ollut tehostaa palvelutoimintaa ja saada samalla aikaan kustannussäästöjä. Toteutuneita julkisen hallinnon säästöjä ei ole kuitenkaan pystytty osoittamaan. Myös asiointipalvelujen asiakaslähtöisyydessä on vielä kehitettävää.

Lue lisää

17.3.2016 Kansalaisneuvonta ei ole saavuttanut alkuperäistä tavoitettaan

Keskeisten viranomaisten neuvonta- ja puhelinpalvelut on järjestetty niiden palvelutuotantoa tukevalla tavalla. Yhteistä strategista tahtotilaa asiakaspalveluiden kehittämiseksi ei ole kuitenkaan asetettu eikä palveluiden monikanavaisuutta ole otettu kattavasti huomioon. Vuoden 2013 lopussa perustetun Kansalaisneuvonnan piti vähentää Hätäkeskuslaitokseen tulevien kiireettömien neuvonta- ja ohjauspuheluiden määrää, mutta toistaiseksi tulokset ovat olleet tältä osin laihoja.

Lue lisää

3.3.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausjärjestelmä pääosin toimiva

Opetus- ja kulttuuriministeriön strategisen suunnittelun prosessit ovat pääosin toimivia ja vuorovaikutteisia. Ministeriön ohjausjärjestelmässä havaittiin myös kehittämiskohteita. Muun muassa lakien tulevia ja toteutuneita vaikutuksia tulisi arvioida nykyistä järjestelmällisemmin.

Lue lisää

12.2.2016 Puolueiden lähiyhteisöjen tukea ei aina ilmoiteta

Puolueiden lähiyhteisöt ja piirijärjestöt noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä kohtalaisen hyvin. Menettelyissä on kuitenkin havaittu myös olennaisia puutteita.

Lue lisää

3.2.2016 Kansallisilla tarkastusvirastoilla ei ole yhtenäisiä oikeuksia tarkastaa pankkivalvontaa

Osa Euroopan maiden ylimmistä tarkastuselimistä on menettänyt valtuutensa pankkivalvonnan tarkastamiseen yhteisen pankkivalvontamekanismin käyttöönoton myötä. Toisaalta merkittävällä määrällä ylimpiä tarkastuselimiä on ollut vain osittaiset valtuudet tai ei ollenkaan valtuuksia tarkastaa kansallisia finanssivalvontaviranomaisia. Suomessa valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole oikeutta tarkastaa Finanssivalvonnan toimintaa.

Lue lisää

Finanssipolitiikan valvonta
Tarkastamme nyt
Lausunnot

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta
Kanteluasiat
Reviisori

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Tarkastamme valtion taloudenhoitoa ja valvomme finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. Toimimme eduskunnan yhteydessä  ylimpänä ulkoisena tarkastajana. Riippumattomalla tarkastustyöllä varmistamme, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla. 

kuvitus_ajankohtaista_tilintarkastus


Ajankohtaista

Tarkastusvirasto antaa vuodelta 2015 tilintarkastuskertomukset ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden, kolmen rahaston sekä valtion tilinpäätöksen tarkastamisesta. Kertomuksia kertyy kaikkiaan 64.
Valtion tilinpäätöstä koskeva kertomus annetaan eduskunnalle, muut tilintarkastuskertomukset asianomaiselle kirjanpitoyksikölle ja sitä ohjaavalle ministeriölle.  Kertomukset valmistuvat viimeistään toukokuun ensimmäisellä viikolla. Vuodelta 2015 annettavat kertomukset  löytyvät tarkastusviraston  sivuilta kohdasta Tilintarkastuskertomukset.
Tilintarkastuskertomuksissa tarkastusvirasto arvioi, ovatko tilinpäätöksen tiedot oikeita ja riittäviä, toimiiko sisäinen valvonta ja onko talousarviota ja sitä koskevia keskeisiä säännöksiä noudatettu. Tilintarkastuskertomuksessa voidaan ottaa kantaa myös budjetointiin.
Tilintarkastusten perusteella raportoidaan myös yhteenvetotietoja eduskunnalle syyskuussa annettavassa vuosikertomuksessa.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä