28.3.2014 Puoluerahoituksen sääntöjä noudatetaan paremmin

Puolueet ja niitä lähellä olevat organisaatiot noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä aiempaa tunnollisemmin.

Lue lisää

18.3.2014 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelutarpeisiin ei vastata riittävästi

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut eivät näytä riittävästi vastaavan maahanmuuttajien mielenterveysongelmien hoitamisen tarpeeseen. Palveluihin pääsy kuitenkin vähentäisi maahanmuuttajien syrjäytymisriskiä ja sitä kautta kotoutumisen kustannuksia.

Lue lisää

12.3.2014 Öljysäiliöalusonnettomuus Suomenlahdella kuormittaisi valtion ja kuntien talouksia

Suuri öljysäiliöalusvahinko Suomenlahdella aiheuttaisi pahimmillaan useiden miljardien eurojen kustannukset. Valtio voi joutua rahoittamaan näitä kustannuksia ainakin tilapäisesti ja pahimmassa tapauksessa lopullisesti.

Lue lisää

1.10.2013 Johdon VTV-foorumi 2013: Aikamme haaste on kokonaisuuksien hahmottaminen

VTV järjesti vuosittaisen palautetilaisuutensa Säätytalolla 23.9.2013. Muun muassa valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen (VNK) sekä pääjohtaja Tuomas Pöysti (VTV) käyttivät tilaisuudessa puheenvuoron. Tilaisuudessa järjestettiin paneelikeskustelu, jota johti professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta. Paneeliin osallistuivat VTV:sta ylijohtaja Vesa Jatkola ja tarkastuspäällikkö Heidi Silvennoinen sekä kutsuvieraina neuvotteleva virkamies Taina Kulmala (VNK), hallinto-oikeuden professori, OTT Olli Mäenpää (Helsingin yliopisto) ja ylijohtaja Jukka Pekkarinen (VM).

Lue lisää

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.


Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta

Lausunnot
Tarkastamme nyt
Kanteluasiat


Tutustu

VTV vaikuttaa eurooppalaisessa tilinpäätösstandardikehityksessä

epsasEuroopan komissio valmistelee jäsenmaiden julkisen hallinnon tilinpäätöstietojen harmonisointia. Toteutuessaan EPSAS-tilinpäätösstandardit koskisivat Suomessa koko julkista sektoria.

Euroopan komissio (Eurostat) on käynnistänyt EU:n jäsenmaiden yhteisten julkisen hallinnon tilinpäätösstandardien kehitystyön.

Mahdollisten uusien EPSAS-standardien (European Public Sector Accounting Standards) tavoitteena on komission mukaan parantaa taloudellisen tiedon läpinäkyvyyttä, harmonisoida jäsenmaiden tilinpäätöstietoja ja mahdollistaa parempi vertailtavuus jäsenmaiden kesken. Kehitystyön lähtökohdaksi komissio on esittänyt kansainvälisiä IPSAS-tilinpäätösstandardeja.

Valtiontalouden tarkastusvirasto seuraa EPSAS-standardien valmistelua ja vaikuttaa standardien kehitystyöhön yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa. Suomessa julkisen sektorin tilinpäätösstandardit asettaa valtion osalta valtiovarainministeriö, joka valmistelee myös kuntien taloudenhoitoa koskevan lainsäädännön. Kuntien tilinpäätöksiä koskevat tarkemmat ohjeet antaa kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Sosiaaliturvarahastoja koskevasta lainvalmistelusta myös tilinpäätösten erityispiirteiden osalta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Työ pohjautuu Euroopan unionin neuvoston budjettikehysdirektiiviin (2011/85/EU artikla 16).

Eurokriisi on korostanut luotettavan julkisen talouden tiedon tärkeyttä

Julkisen talouden kriisi useissa euromaissa on osoittanut, että luotettava tieto julkisesta taloudesta on tärkeää kansallisen ja ylikansallisen talouspoliittisen päätöksenteon, rahoitusmarkkinoiden toiminnan, pankkisektorin sekä rahapolitiikan kannalta. Erot eri jäsenmaiden tuottaman tilastotiedon välillä vaikeuttavat EU-maiden keskinäistä vertailua.

Yhtenäisen ja luotettavan tiedon tärkeys korostuu erityisesti talous- ja rahaliitto EMU:n jäsenmaissa, jotka ovat sitoutuneet yhteisiin taloutta koskeviin tavoitteisiin. Jäsenmaiden erilaiset kirjanpitokäytännöt vaikuttavat osaltaan tietoperustan eroihin.

VTV vastasi EPSASin hallintamallia koskevaan julkiseen konsultaatioon

Vuoden 2014 alussa toteutettiin Euroopan komission julkinen konsultaatio EPSAS-standardien hallintamallista, periaatteista ja rakenteista. Konsultaatio oli avoin kaikille kansalaisille ja organisaatioille. VTV vastasi konsultaatioon riippumattomana ylimpänä tarkastusviranomaisena. VTV:n näkemyksiä on luettavissa alla olevasta linkistä.

Euroopan komission tavoitteena on, että EPSAS-standardit olisivat käytössä jäsenmaissa vuonna 2020. Komissio julkistaa vuoden 2014 aikana tiedonannon asian eteenpäin viemisestä. Tavoitteena on saada asiaa koskeva puiteasetus valmisteluun vuonna 2015.

Lisätietoja:

Ylijohtaja Tytti Yli-Viikari, p. 09 432 5779, finanssipolitiikan ja johdon tuen apulaispäällikkö Nina Alatalo, p. 09 432 5785

> Tarkastusviraston näkemyksiä EPSASin hallintamallin valmisteluun

> Euroopan neuvoston budjettikehysdirektiivi (2011/85/EU artikla 16)

> Towards implementing European Public Sector Accounting Standards (EPSAS) for EU Member States - Public consultation on future EPSAS governance principles and structures


Valtiontalouden tarkastusvirasto kirjoitetaan jatkossa pienellä alkukirjaimella

Ylimmät valtiolliset elimet kirjoitetaan säännönmukaisesti pienellä alkukirjaimella. Tätä kirjoitusmuotoa sovelletaan myös valtiontalouden tarkastusvirastoon. Samoin lainsäädännössä valtiontalouden tarkastusvirasto kirjoitetaan pienellä kirjaimella.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on eduskunnan yhteydessä toimiva itsenäinen virasto. Viraston asema ja tehtävä perustuu perustuslain 90§:ään sekä lakiin valtiontalouden tarkastusvirastosta. Tarkastusviraston toimivaltuuksista säädetään laissa valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja (353/1995). Tarkastusviraston tehtävistä vaali- ja puoluerahoitusvalvonnassa on säädetty vaalirahoituslaissa (273/2009) ja puoluelaissa (10/1969). Finanssipolitiikan ulkoisen valvonnan tehtävästä säädetään talous- ja rahaliiton vakaussopimuksen voimaansaattamista sekä julkisen talouden kehyksiä koskevassa laissa (869/2012).


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä