rss

28.6.2016 Valtion pääomasijoitustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat epäselviä

Valtiosta on tullut merkittävä pääomasijoittaja, mutta sen sijoitustoiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset ovat epäselviä. Tästä huolimatta valtio suunnittelee yhä jakavansa lisäpääomaa sijoitusyhtiöilleen. Työ- ja elinkeinoministeriön tulisikin selvittää, ovatko lisäpääomitukset perusteltuja ja voitaisiinko pääomamarkkinoita edistää myös muilla keinoin.

Lue lisää

23.6.2016 Hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan ohjauksessa on keskitytty toiminnan käynnistämiseen

Hallinnon turvallisuusverkkolain mukainen toiminta alkoi pitkän hankevaiheen jälkeen tammikuussa 2015. Alkuvaiheessa toiminnan painopisteenä on ollut palvelutuotannon järjestäminen ja keskeisten käyttäjäorganisaatioiden mukaan ottaminen. Sen sijaan palvelujen kehittäminen ja seuraavien vaiheiden suunnittelu on jäänyt toiminnan käynnistämisen varjoon.

Lue lisää

21.6.2016 Finavian johto on toiminut asianmukaisesti johdannaisvastuiden selvittämiseksi

Finavia ja yhtiön hallitus ovat toimineet johdonmukaisesti yhtiön johdannaistappioiden selvittämisessä. Sen sijaan omistajaohjauksesta vastannut liikenne- ja viestintäministeriö on puuttunut yhtiön hallituksen toimintaan epäasianmukaisella tavalla.

Lue lisää

10.6.2016 Valtiovarainministeriön talousennusteet pärjäävät vertailussa muihin ennusteisiin

Valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteet ovat tilastollisesti luotettavia ja vastaavat osuvuudeltaan muiden talousennustajien ennusteita. VM:n muodollinen riippumattomuus makroennusteiden laatijana on kuitenkin kyseenalainen. Käytännössä ennustetoiminnan riippumattomuutta vaarantavia seikkoja ei ole VTV:n tarkastuksessa ilmennyt.

Lue lisää

7.6.2016 VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen 21. kesäkuuta

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee 21. kesäkuuta Finavian johdannaisvastuita koskevan laillisuustarkastuksen.

Lue lisää

2.6.2016 Liikennehallinnon huolehdittava riittävästä päätöksenteon tietoperustasta

Liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli raskaan liikenteen suurimpia mittoja ja massoja koskevan asetusmuutoksen asiantuntevasti. Asetusmuutoksen tueksi tuotetun tietoaineiston kattavuudessa ja selkeydessä olisi kuitenkin ollut parantamisen varaa. Liikennevirasto on aktiivisesti laatinut väylähankkeiden arviointiohjeita, mutta niitä ei hyödynnetä systemaattisesti. Sekä asetusmuutoksella että väylähankkeilla on huomattavat taloudelliset vaikutukset.

Lue lisää

31.5.2016 Ministeriöiden kiinnitettävä huomiota tavoitteiden asettamiseen

Valtion tilinpäätös vuodelta 2015 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Eduskunnan vaatimukset raportointia kohtaan ovat täyttyneet aiempaa paremmin, mutta raportoinnin laatu vaihtelee. Vaikuttavuustavoitteet on usein muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida.

Lue lisää

26.5.2016 VTV julkaisee Finaviaa koskevan laillisuustarkastuksen kesäkuun aikana

Finaviaa koskeva laillisuustarkastus julkistetaan kesäkuun aikana, kun se valmistuu. Ennen kertomuksen valmistumista liikenne- ja viestintäministeriöllä ja Finavialla on mahdollisuus antaa omat lausuntonsa tarkastusvirastolle normaalin menettelyn mukaisesti.

Lue lisää

Finanssipolitiikan valvonta
Tarkastamme nyt
Lausunnot

Vaali- ja puoluerahoitusvalvonta
Kanteluasiat
Reviisori

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Tarkastamme valtion taloudenhoitoa ja valvomme finanssipolitiikkaa sekä vaali- ja puoluerahoitusta. Toimimme eduskunnan yhteydessä  ylimpänä ulkoisena tarkastajana. Riippumattomalla tarkastustyöllä varmistamme, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla. 

fipovalvontaAjankohtaista


Tarkastusvirasto toimii finanssipolitiikan riippumattomana valvontaelimenä. Se valvoo finanssipolitiikkaa ohjaavien sääntöjen asettamista ja noudattamista. Valvonnalla edistetään sääntöjen läpinäkyvyyttä ja ymmärrettävyyttä sekä julkisen talouden vakautta ja kestävyyttä.
Valvontatehtävään kuuluu julkisen talouden suunnitelman laadinnan ja toteuttamisen valvonta, makroennusteiden luotettavuuden valvonta sekä EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen valvonta. Lisäksi tarkastusvirasto valvoo julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen noudattamista sekä siihen liittyvää korjausmekanismia.  Tarkastusvirasto tekee arvion myös alustavasta talousarviosuunnitelmasta.
Valvonnan havainnoista raportoidaan touko-kesäkuussa, jolloin julkaistaan raportti julkisen talouden hoidosta, ja marras-joulukuussa, jolloin eduskunnalle annetaan finanssipolitiikan tavoitteiden toteutumista laajemmin tarkasteleva erilliskertomus. Erilliskertomuksessa esitetään ennakoiva tarkastelu vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisesta syksyn ennusteiden sekä alustavan talousarviosuunnitelman pohjalta.
Valvontaraportit >Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä