Pressmeddelanden

12.2.2016 Bidrag från partinära sammanslutningar anmäls inte alltid

De partinära sammanslutningarna och partiernas distriktsorganisationer följer reglerna om partifinansieringen relativt bra. Ändå har det uppdatagats ett antal betydande brister i förfarandena.

Läs mera

24.11.2015 Riksdagen valde Yli-Viikari till generaldirektör för Statens revisionsverk

​Riksdagen valde Tytti Yli-Viikari till generaldirektör för Statens revisionsverk tisdagen den 24 november. Generaldirektörens mandatperiod är sex år.

Läs mera

17.9.2015 Det krävs en djärv förnyelse av handlingssätten inom förvaltningen

Förtroendet för Finlands ekonomi beror på den offentliga förvaltningens förmåga att verkställa strukturella reformer och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Verkställandet av strukturreformerna förutsätter att beslutsfattarna kan göra klara och tydliga val och har beredskap att förnya handlingssätten.

Läs mera

8.9.2015 Styrningen av den offentliga ekonomin kräver långsiktighet

Finland iakttog den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten under 2014, trots att det finns en betydande avvikelse i det strukturella saldot. Enligt revisionsverkets uppfattning finns det i Finland tills vidare inte skäl att inleda förfarande vid alltför stora underskott.

Läs mera

Generaldirektör Tuomas Pöysti lämnar statens revisionsverk för nya uppgifter

Tuomas Pöysti skall lämna från och med 1.10.2015 tjänsten som statens revisionverks generaldirektör och börjar som understatssekreterare vid statsrådet (regeringen). Hans nya ansvarsområde är social- och hälsovårdsreformen och regionalförvaltningsreformen.

Läs mera

27.5.2015 Rapporteringen av uppgifter om effekter varierar enligt ministerium

Statsbokslutet för 2014 har gjorts upp i enlighet med de gällande bestämmelserna om statsbokslutet. Trots att rapporteringen av uppgifter om samhälleliga effekter har utvecklats, förekommer det fortfarande stora variationer. De uppställda effektmålen är ofta formulerade så att det är svårt att rapportera om hur målen har förverkligats.

Läs mera

13.5.2015 Regler om partifinansiering iakttas tämligen bra

Partierna och deras distriktsorganisationer följer reglerna om partifinansieringen relativt bra. Vid granskningarna har det likväl uppdagats ett antal brister.

Läs mera

15.1.2015 Alla redovisningar av valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet lämnades in inom den utsatta tidsfristen

Alla redovisningsskyldiga vid Europaparlamentsvalet 2014 lämnade en redovisning av valfinansieringen enligt lagen om kandidaters valfinansiering till statens revisionsverk inom den utsatta tidsfristen.

Läs mera

15.9.2014 Finland bör investera i god förvaltning

Finland behöver nya innovationer för att bevara sin konkurrensförmåga. Den offentliga finansieringen av vetenskap och grundforskning bör inriktas så att den ger praktisk nytta. Även faktaunderlaget i lagberedningen bör stärkas.

Läs mera


Pressmeddelanden

22.5.2012

Bättre konkurrenskraft i euroområdet skulle stärka statsekonomin

EU-ländernas fortgående skuldsättning och problem med konkurrenskraften samt hållbarhetsgapet i de offentliga ekonomierna orsakar ekonomisk instabilitet. I förhållanden med avtagande ekonomisk tillväxt är staternas tillgång till låntagning och dess pris utsatt för många risker. Finska statens bokslut har gjorts upp i enlighet med författningarna.

Statens revisionsverk har 22.5.2012 gett till riksdagen en särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för år 2011.

Finansministeriet har utvecklat bedömningen av de ekonomiska verkningarna av och riskerna med krishanteringen. Ett nytt sätt att beskriva riskerna används i regeringens proposition angående godkännande av avtalet om inrättande av den europeiska stabiliseringsmekanismen. Det finns alltjämt ett behov av att utveckla utvärderingen av verkningar och risker, så att riksdagen ska få en tillförlitlig och riktig bild av helheten.

Likaså har förbättrats det sätt på vilket uppgifterna om statens åtaganden och de med dem förenade riskerna presenteras i riksdagshandlingarna. Enligt Statens revisionsverks uppfattning ger de uppgifter som rapporterats om statens skuldhantering en riktig och tillräcklig bild av statsskulden och riskerna i skuldhanteringen. I bedömningarna av riskerna i skuldhanteringen bör man alltfort ägna uppmärksamhet åt kreditvärdighetens beständighet och åt möjligheten att förverkliga en ändamålsenlig strategi för hanteringen av skulden.

Den i statens bokslutsberättelse framförda bedömningen att ramarna för statsfinanserna har underskridits under år 2011 kan betraktas som riktig. Revisionsverket anser det vara bra, att finansministeriet har fortsatt med den exakta rapporteringen om iakttagandet av ramarna.

Revisionsverket fäster särskild uppmärksamhet vid hur utgifterna utanför ramen utvecklas, Målsättningen för ramförfarandet är att begränsa volymen för de utgifter som ska betalas med skatteintäkter. Enligt revisionsverkets uppfattning är det undantag som gäller överföring av rundradioskattens avkastning inte konsekvent i ljuset av målsättningen för ramsystemet.

Statens bokslutsberättelse ger inte en till alla delar rättvisande och tillräcklig bild av hur de samhälleliga effektmålen har uppnåtts, för bokslutsrapporteringen utarbetas inte på ett enhetligt sätt på olika förvaltningsområden. Om alla samhälleliga effektmål som har anknytning till användningen av statens medel rapporteras inte heller, vilket bör ägnas särskild uppmärksamhet ifall regeringens åtgärdsberättelse och statens bokslutsberättelse sammanslås till regeringens årsberättelse.

Ytterligare information: generaldirektör Tuomas Pöysti, tfn 09 432 5700 och stabschef Tytti Yli-Viikari, tfn 09 432 5779

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för finansåret 2011


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä