Pressmeddelanden

15.9.2014 Finland bör investera i god förvaltning

Finland behöver nya innovationer för att bevara sin konkurrensförmåga. Den offentliga finansieringen av vetenskap och grundforskning bör inriktas så att den ger praktisk nytta. Även faktaunderlaget i lagberedningen bör stärkas.

Läs mera

13.9.2013 Finland behöver en innovativ styrningspolitik

Avsaknaden av en målmedveten styrningspolitik försvagar statsrådets handlingsförmåga. När resurserna blir knappare och förändringarna i verksamhetsmiljön försnabbas är det allt viktigare att besluten bygger på ett noga övervägt faktaunderlag och på intelligenta styrningssystem.

Läs mera

28.6.2013 Största delen av redovisningarna av valfinansieringen vid kommunalvalet har lämnats till statens revisionsverk

Statens revisionsverk har tillgripit flera uppmaningar för att få den i valfinansieringslagen förutsatta redovisningen av valfinansieringen från alla kandidater vid kommunalvalet år 2012. Redovisningen saknas ännu från tre kandidater. Största delen av de redovisningsskyldiga lämnade redovisningen inom utsatt tid.

Läs mera

26.3.2013 Skyldigheten att redovisa partifinansieringen och stödgränserna har huvudsakligen iakttagits

Partierna och deras distriktsorganisationer och de partinära sammanslutningarna har huvudsakligen fullgjort sin redovisningsskyldighet.

Läs mera

15.2.2013 Att fylla igen hållbarhetsgapet är en av finanspolitikens viktigaste målsättningar

Det är svårt att fylla igen hållbarhetsgapet med enbart nedskärningar i utgifterna och skattehöjningar. Det behövs också strukturella reformer som främjar konkurrensen och produktiviteten och förlänger arbetskarriärerna. Att genomföra reformerna tar tid, varför nya beslut måste fattas i brådskande ordning.

Läs mera

14.9.2012 Bredare grepp i innovationspolitiken

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten spelar i Finland en betydande roll i att bygga upp och förnya förutsättningarna för välfärden. Finland behöver fler arbetsplatser och hållbar ekonomisk tillväxt. För att åstadkomma dem behövs innovativa tillväxtföretag.

Läs mera

14.9.2012 Bredare grepp i innovationspolitiken

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten spelar i Finland en betydande roll i att bygga upp och förnya förutsättningarna för välfärden. Finland behöver fler arbetsplatser och hållbar ekonomisk tillväxt. För att åstadkomma dem behövs innovativa tillväxtföretag.

Läs mera

25.5.2011 Skuldkrisen i Europa skapar instabilitet i statsfinanserna

De europeiska finansieringsinstitutens balansräkningar påverkar de totala riskerna för statsfinanserna i staterna på euroområdet. Att hejda ökningen av finska statens skuldsättning är nu allt viktigare.

Läs mera


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä