Aktuellt


25.5.2011

Skuldkrisen i Europa skapar instabilitet i statsfinanserna

De europeiska finansieringsinstitutens balansräkningar påverkar de totala riskerna för statsfinanserna i staterna på euroområdet. Att hejda ökningen av finska statens skuldsättning är nu allt viktigare.

Statens revisionsverk har i dag 25.2.2011 till riksdagen gett den särskilda berättelsen om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för finansåret 2010. Statsbokslutet har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna. Uppgifterna i bokslutsberättelsen om iakttagandet av ramarna för statsfinanserna kan betraktas som riktiga.

De internationella stödarrangemang som syftar till att stabilisera euron och ekonomin på euroområdet kommer förverkligade att öka på Finlands ekonomiska ansvarsförbindelser. De ingångna juridiska förbindelserna är mindre än de maximibelopp som framgår av inom unionen fattade beslut och av statsbokslutet. I den europeiska stabiliseringsmekanismens verksamhet bör kunna tryggas att principerna för god förvaltning och öppenhet förverkligas samt säkerställas en effektiv, oavhängig extern revision. Krishanteringsmekanismens funktion är av största vikt, så att man inte råkar i en hela Europa omfattande recession, men det är också skäl att ägna uppmärksamhet åt det, hurudana ansvar och risker som uppkommer för Finland som en del av det finansiella stabiliseringssystemet. Statsfinanserna i staterna på euroområdet och de privata finansieringsinstitutens balansräkningar och ansvar samt risker är inflätade i varandra på ett ogenomskinligt sätt.

Statsskuldens ökningstakt avtog klart från föregående år, men är alltjämt inne på ett oroväckande spår. Ifall den fortsätter, försvagar ökningen av skuldsättningen ekonomins förmåga att uthärda risker och möjligheterna att finansiera välfärdstjänsterna.

I samband med bokslutsrapporteringen borde enligt revisionsverket ges en tydligare bild av statens ansvar och nettoförmögenhetsställning. Statsbudgeten i dess nuvarande form som koncentrerar sig på statens budgetekonomi ger inte ännu en riktig och tillräcklig bild av statens ekonomiska ställning. Utgifter som anknyter till investeringar som hör till statens balansräkning har betalats direkt från statsbolagen. Förfarandet har försämrat transparensen i de ekonomiska relationerna mellan staten och de bolag där staten utövar bestämmanderätten. Dessutom leder förfarandet till problem i att i enlighet med god bokföringssed ge en riktig bild av statens och statsbolagens ekonomiska ställning.

I presenterandet av uppgifter om verkningar i bokslutsberättelsen har skett en positiv utveckling. Från att beskriva verksamheten har man övergått till att utvärdera hur målsättningarna har uppnåtts. Dessutom förbättrar den år 2010 gjorda skattestödsutredningen samt den i bokslutsberättelsen föreslagna preciseringen av rapporteringen av skattestöd fr.o.m. rapporteringen för. finansåret 2011 väsentligt transparensen i skattestöden.


Ytterligare information: generaldirektör Tuomas Pöysti, tfn (09) 432 5700, stabschef Tytti Yli-Viikari, tfn (09) 432 5779, överdirektör Marjatta Kimmonen, tfn (09) 432 5703

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse för finansåret 2010


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä