Aktuellt


13.9.2013 Finland behöver en innovativ styrningspolitik

Avsaknaden av en målmedveten styrningspolitik försvagar statsrådets handlingsförmåga. När resurserna blir knappare och förändringarna i verksamhetsmiljön försnabbas är det allt viktigare att besluten bygger på ett noga övervägt faktaunderlag och på intelligenta styrningssystem.

Läs mera


28.6.2013 Största delen av redovisningarna av valfinansieringen vid kommunalvalet har lämnats till statens revisionsverk

Statens revisionsverk har tillgripit flera uppmaningar för att få den i valfinansieringslagen förutsatta redovisningen av valfinansieringen från alla kandidater vid kommunalvalet år 2012. Redovisningen saknas ännu från tre kandidater. Största delen av de redovisningsskyldiga lämnade redovisningen inom utsatt tid.

Läs mera


26.3.2013 Skyldigheten att redovisa partifinansieringen och stödgränserna har huvudsakligen iakttagits

Partierna och deras distriktsorganisationer och de partinära sammanslutningarna har huvudsakligen fullgjort sin redovisningsskyldighet.

Läs mera


15.2.2013 Att fylla igen hållbarhetsgapet är en av finanspolitikens viktigaste målsättningar

Det är svårt att fylla igen hållbarhetsgapet med enbart nedskärningar i utgifterna och skattehöjningar. Det behövs också strukturella reformer som främjar konkurrensen och produktiviteten och förlänger arbetskarriärerna. Att genomföra reformerna tar tid, varför nya beslut måste fattas i brådskande ordning.

Läs mera


14.9.2012 Bredare grepp i innovationspolitiken

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten spelar i Finland en betydande roll i att bygga upp och förnya förutsättningarna för välfärden. Finland behöver fler arbetsplatser och hållbar ekonomisk tillväxt. För att åstadkomma dem behövs innovativa tillväxtföretag.

Läs mera


22.5.2012 Bättre konkurrenskraft i euroområdet skulle stärka statsekonomin

EU-ländernas fortgående skuldsättning och problem med konkurrenskraften samt hållbarhetsgapet i de offentliga ekonomierna orsakar ekonomisk instabilitet. I förhållanden med avtagande ekonomisk tillväxt är staternas tillgång till låntagning och dess pris utsatt för många risker. Finska statens bokslut har gjorts upp i enlighet med författningarna.

Läs mera


25.5.2011 Skuldkrisen i Europa skapar instabilitet i statsfinanserna

De europeiska finansieringsinstitutens balansräkningar påverkar de totala riskerna för statsfinanserna i staterna på euroområdet. Att hejda ökningen av finska statens skuldsättning är nu allt viktigare.

Läs mera


12.1.2011 Ramförfarandet i dess nuvarande form räcker inte till för att trygga välfärdsstatens finansieringsbas

Den centrala målsättningen för finanspolitiken, att trygga hållbarheten i den offentliga ekonomin, har inte uppnåtts. Kommunerna kommer sannolikt inte att klara av sina nuvarande uppgifter med den nuvarande finansieringen. Ramförfarandet borde utvidgas till att omfatta hela den offentliga ekonomin.

Läs mera


14.9.2010 De offentliga resurserna bör styras som en helhet

Styrningen och ledningen av den offentliga förvaltningen bör förnyas, så att man skapar förutsättningar för en god förvaltning och effektiv offentlig service. Kommunerna spelar en avgörande roll i effektivitetsarbetet. Trots den ekonomiska återhämtningen förestår enligt revisionsverkets bedömning en period av långsam ekonomisk tillväxt. I den offentliga ekonomin måste man förmå lösa problemet med hållbarhetsgapet och samtidigt sörja för Finlands konkurrenskraft. Den offentliga sektorn utgör nära en femtedel av folkhushållet i Finland, varför det är synnerligen viktigt att sörja för dess produktivitet och lönsamhet.

Läs mera


14.6.2010 Lämnandet av valfinansieringsredovisningar vid kommunalvalet i Lovisa förlöpte tillfredsställande

Statens revisionsverk har i dag gett till riksdagen sin berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet i Lovisa år 2009. Ca tjugo redovisningsskyldiga lämnade inte sin valfinansieringsredovisning inom föreskriven tid. Ca fyrtio redovisningsskyldiga uppmanades att komplettera och korrigera sina redovisningar.

Läs mera


Följande


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä