Pressmeddelanden

12.2.2016 Bidrag från partinära sammanslutningar anmäls inte alltid

De partinära sammanslutningarna och partiernas distriktsorganisationer följer reglerna om partifinansieringen relativt bra. Ändå har det uppdatagats ett antal betydande brister i förfarandena.

Läs mera

24.11.2015 Riksdagen valde Yli-Viikari till generaldirektör för Statens revisionsverk

​Riksdagen valde Tytti Yli-Viikari till generaldirektör för Statens revisionsverk tisdagen den 24 november. Generaldirektörens mandatperiod är sex år.

Läs mera

17.9.2015 Det krävs en djärv förnyelse av handlingssätten inom förvaltningen

Förtroendet för Finlands ekonomi beror på den offentliga förvaltningens förmåga att verkställa strukturella reformer och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Verkställandet av strukturreformerna förutsätter att beslutsfattarna kan göra klara och tydliga val och har beredskap att förnya handlingssätten.

Läs mera

8.9.2015 Styrningen av den offentliga ekonomin kräver långsiktighet

Finland iakttog den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten under 2014, trots att det finns en betydande avvikelse i det strukturella saldot. Enligt revisionsverkets uppfattning finns det i Finland tills vidare inte skäl att inleda förfarande vid alltför stora underskott.

Läs mera

Generaldirektör Tuomas Pöysti lämnar statens revisionsverk för nya uppgifter

Tuomas Pöysti skall lämna från och med 1.10.2015 tjänsten som statens revisionverks generaldirektör och börjar som understatssekreterare vid statsrådet (regeringen). Hans nya ansvarsområde är social- och hälsovårdsreformen och regionalförvaltningsreformen.

Läs mera

27.5.2015 Rapporteringen av uppgifter om effekter varierar enligt ministerium

Statsbokslutet för 2014 har gjorts upp i enlighet med de gällande bestämmelserna om statsbokslutet. Trots att rapporteringen av uppgifter om samhälleliga effekter har utvecklats, förekommer det fortfarande stora variationer. De uppställda effektmålen är ofta formulerade så att det är svårt att rapportera om hur målen har förverkligats.

Läs mera

13.5.2015 Regler om partifinansiering iakttas tämligen bra

Partierna och deras distriktsorganisationer följer reglerna om partifinansieringen relativt bra. Vid granskningarna har det likväl uppdagats ett antal brister.

Läs mera


Pressmeddelanden

15.9.2014 Finland bör investera i god förvaltning

Finland behöver nya innovationer för att bevara sin konkurrensförmåga. Den offentliga finansieringen av vetenskap och grundforskning bör inriktas så att den ger praktisk nytta. Även faktaunderlaget i lagberedningen bör stärkas.

Läs mera


23.5.2014 Statsbokslutet för 2013 har gjorts upp i enlighet med bestämmelserna

På basis av revisionen av statsbokslutet har statsbokslutet för 2013 gjorts upp i enlighet med bestämmelser om det. Uppmärksamhet bör ägnas åt ordnande av den interna kontrollen vid statliga ämbetsverk och inrättningar.

Läs mera


22.5.2014 Finland kommer att följa stabilitets- och tillväxtpakten

Enligt prognosen våren 2014 kommer Finland att kunna följa Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt på medellång sikt. Pakten riskerar att överträdas om den ekonomiska utvecklingen i år eventuellt blir svagare än väntat. Regeringens strukturpolitiska program behöver genomföras med så stor verkningskraft som möjligt för att den offentliga ekonomin ska kunna stabiliseras.

Läs mera


28.3.2014 Regler om partifinansiering iakttas noggrannare

Partierna och deras närstående organisationer iakttar reglerna om partifinansiering noggrannare än tidigare.

Läs mera


13.9.2013 Finland behöver en innovativ styrningspolitik

Avsaknaden av en målmedveten styrningspolitik försvagar statsrådets handlingsförmåga. När resurserna blir knappare och förändringarna i verksamhetsmiljön försnabbas är det allt viktigare att besluten bygger på ett noga övervägt faktaunderlag och på intelligenta styrningssystem.

Läs mera


15.2.2013 Att fylla igen hållbarhetsgapet är en av finanspolitikens viktigaste målsättningar

Det är svårt att fylla igen hållbarhetsgapet med enbart nedskärningar i utgifterna och skattehöjningar. Det behövs också strukturella reformer som främjar konkurrensen och produktiviteten och förlänger arbetskarriärerna. Att genomföra reformerna tar tid, varför nya beslut måste fattas i brådskande ordning.

Läs mera


14.9.2012 Bredare grepp i innovationspolitiken

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten spelar i Finland en betydande roll i att bygga upp och förnya förutsättningarna för välfärden. Finland behöver fler arbetsplatser och hållbar ekonomisk tillväxt. För att åstadkomma dem behövs innovativa tillväxtföretag.

Läs mera


22.5.2012 Bättre konkurrenskraft i euroområdet skulle stärka statsekonomin

EU-ländernas fortgående skuldsättning och problem med konkurrenskraften samt hållbarhetsgapet i de offentliga ekonomierna orsakar ekonomisk instabilitet. I förhållanden med avtagande ekonomisk tillväxt är staternas tillgång till låntagning och dess pris utsatt för många risker. Finska statens bokslut har gjorts upp i enlighet med författningarna.

Läs mera


25.5.2011 Skuldkrisen i Europa skapar instabilitet i statsfinanserna

De europeiska finansieringsinstitutens balansräkningar påverkar de totala riskerna för statsfinanserna i staterna på euroområdet. Att hejda ökningen av finska statens skuldsättning är nu allt viktigare.

Läs mera


12.1.2011 Ramförfarandet i dess nuvarande form räcker inte till för att trygga välfärdsstatens finansieringsbas

Den centrala målsättningen för finanspolitiken, att trygga hållbarheten i den offentliga ekonomin, har inte uppnåtts. Kommunerna kommer sannolikt inte att klara av sina nuvarande uppgifter med den nuvarande finansieringen. Ramförfarandet borde utvidgas till att omfatta hela den offentliga ekonomin.

Läs mera


14.9.2010 De offentliga resurserna bör styras som en helhet

Styrningen och ledningen av den offentliga förvaltningen bör förnyas, så att man skapar förutsättningar för en god förvaltning och effektiv offentlig service. Kommunerna spelar en avgörande roll i effektivitetsarbetet. Trots den ekonomiska återhämtningen förestår enligt revisionsverkets bedömning en period av långsam ekonomisk tillväxt. I den offentliga ekonomin måste man förmå lösa problemet med hållbarhetsgapet och samtidigt sörja för Finlands konkurrenskraft. Den offentliga sektorn utgör nära en femtedel av folkhushållet i Finland, varför det är synnerligen viktigt att sörja för dess produktivitet och lönsamhet.

Läs mera


14.6.2010 Lämnandet av valfinansieringsredovisningar vid kommunalvalet i Lovisa förlöpte tillfredsställande

Statens revisionsverk har i dag gett till riksdagen sin berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet i Lovisa år 2009. Ca tjugo redovisningsskyldiga lämnade inte sin valfinansieringsredovisning inom föreskriven tid. Ca fyrtio redovisningsskyldiga uppmanades att komplettera och korrigera sina redovisningar.

Läs mera


18.5.2010 Det brådskar med en plan för balansering av den offentliga ekonomin i Finland

Enligt Statens revisionsverk råder ett betydande hållbarhetsunderskott i den offentliga ekonomin i Finland. Att göra upp en plan för att minska hållbarhetsunderskottet i statsfinanserna och lösa de strukturella problemen i folkhushållet och den offentliga ekonomin är en synnerligen viktig och brådskande uppgift.

Läs mera


3.5.2010 Rum för förbättringar i valfinansieringsredovisningarna vid kommunalvalen och i redovisningarna

Statens revisionsverk har i dag gett till riksdagen sin berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid de förnyade kommunalvalen i Högfors, Grankulla och Vichtis. Ca tjugo redovisningsskyldiga lämnade inte sin valfinansieringsredo-visning inom föreskriven tid. Drygt femtio redovisningsskyldiga uppmanades att komplettera och korrigera sina redovisningar.

Läs mera


4.2.2010 Valfinansieringsredovisningarna vid Europaparlamentsvalet följde valfinansieringslagen

Statens revisionsverk har i dag åt riksdagen gett sin berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet år 2009. De redovisningsskyldiga hade gjort sina redovisningar av valfinansieringen med den noggrannhet som valfinansieringslagen kräver. De innehöll de väsentligaste uppgifterna med tanke på iakttagandet av lagen.

Läs meraDen här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä