Berättelsen om verksamheten till riksdagen

I enlighet med llagen om Statens revisionsverk lämnar revisionsverket årligen före utgången av september till riksdagen en berättelse om sin verksamhet. Utöver detta kan revisionsverket vid behov lämna särskilda berättelser till riksdagen. Enligt hävdvunnen praxis lämnas årligen på våren en särskild berättelse om revisionen av statsbokslutet och statens bokslutsberättelse.

Som myndighet som utövar tillsyn över valfinansieringen lämnar revisionsverket till riksdagen en berättelse om sin verksamhet inom åtta månader från det att resultatet av ett allmänt val har fastställts. I rollen som övervakare av partilagen rapporterar revisionsverket till riksdagen årligen.

Statens revisionsverk begär av revisionsobjekten utlåtanden om utkasten till revisionsberättelse. Avsikten är både att höra synpunkter på verkets preliminära ställningstaganden och att säkerställa, att i berättelsen inte förekommer sak- eller tolkningsfel. Utlåtandena och det sammandrag som SRV gör av dem finns tillgängliga på finska tillsammans med revisionsberättelserna från början av år 2013.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä