SRV:s revisions- och sakkunnigverksamhet

Revisionsverket fullgör sin uppgift inom extern revision genom att utföra redovisningsrevision, laglighetsgranskning och effektivitetsrevision samt granskning av finanspolitiken och andra granskningar som kombinerar olika revisionsmetoder. Effektivitetsrevisionen och redovisningsrevisionen utför som samarbete granskningar av styrningssystem.

I SRV:s revisionsverksamhet tillämpas som grundval för instruktionerna om god revisionssed de högsta revisionsmyndigheternas internationella organisation INTOSAI:s internationella ISSAI-revisionsstandarder, vilka i fråga om redovisningssrevisionsstandarder baserar sig på de internationella ISA-redovisningsrevisionsstandarderna. De kompletteras av egna instruktioner om redovisnings- och effektivitetsrevision.

Utgångspunkten för planeringen av revisionsverksamheten är verkets gemensamma riskanalys av statsekonomin och folkhushållet.

Kriterierna för inriktning av revisionsverksamheten är:

  • den ekonomiska betydelsen av den sak som granskas
  • den statsfinansiella risk som anknyter till den sak som granskas
  • alstring av ny information samt
  • säkerställande att de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas finanser sköts riktigt och ändamålsenligt, att de uppgifter som rapporteras är tillförlitliga och att budgeten iakttas

Dessutom fastställs vid revisionsverket årligen i samband med planeringen av verksamheten särskilda teman på vilka revisionsverksamheten inriktas.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä