Begrepp

Intern kontroll:

i ämbetsverkets eller inrättningens operativa processer inbyggda arrangemang för behärskande av verksamhet och ekonomi, med vars hjälp ledningen går in för att säkerställa laglighet och resultat i organisationens verksamhet och ekonomi, trygga medel och egendom som är i dess besittning samt riktiga och tillräckliga uppgifter om ekonomin och verksamheten.

Räkenskapsverk:

ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning i den egenskap i vilken det sköter i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) nämnda uppgifter inom statens betalningsrörelse och bokföring och är skyldigt att redovisa för dessa uppgifter.

Räkenskapsverkets bokföring:

räkenskapsverkets bokföring baserar sig på 6 kapitlet i förordningen om statsbudgeten. Bokföringen innefattar budgetbokföring och affärsbokföring.

Räkenskapsverkets bokslut:

bokslutet består av bokslutskalkyler och verksamhetsberättelse. Bokslutskalkyler är budgetens utfallskalkyl, intäkts- och utgiftskalkyl och balansräkning samt noter till dem. I verksamhetsberättelsen lämnas uppgifter särskilt om resultatet av ämbetsverkets eller inrättningens verksamhet.

Redovisningsväsen för resultat och ledning:

ämbetsverkets eller inrättningens redovisnings- och uppföljningssystem utgör en helhet, där med redovisningsväsen för resultat avses den del som utnyttjas i den externa styrningen och rapporteringen. Med redovisningsväsen för ledning avses den del som utnyttjas för att leda ämbetsverket eller inrättningen.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä