Övervakning av finanspolitiken
Publikationer
Pressmeddelanden

 


Val- och partifinansieringstillsyn
Klagomålsärenden
Kvalitetspolitik

 


Statens Revisionsverk

Generaldirektör Tuomas Pöysti lämnar statens revisionsverk för nya uppgifter

Tuomas Pöysti skall lämna från och med 1.10.2015 tjänsten som statens revisionverks generaldirektör och börjar som understatssekreterare vid statsrådet (regeringen). Hans nya ansvarsområde är social- och hälsovårdsreformen och regionalförvaltningsreformen.

Statsrådet bjöd i dag 27.8.2015 statens revisionverkets generaldirektör Tuomas Pöysti att bli projektledare i social- och hälsovårdsreformen och i bildandet av självstyrande områden samt i regionalförvaltningsreformen. Pöysti skall arbeta som understatssekreterare gemensam för flera ministerier.

Pöysti har begärd från riksdagen att avgå från tjänsten som generaldirektör i statens revisionsverk från och med den 1 oktober 2015. Han vill härmed avbryta sin andra mandatperiod. Överdirektör Tytti Yli-Viikari skall som vikarierande generaldirektör ersätta Pöysti tills riksdagen har valt den nya generaldirektören.

Juris doktor Tuomas Pöysti har arbetat som statens revisionsverks generaldirektör från år 2007. Tidigare han har varit controller vid statsrådet i finansministeriet och tidigare som finansministeriets konsultativa tjänsteman 2000-2004 samt som regeringssekreterare vid finansministeriets budgetavdelning 1999-2000. Pöysti har varit docent i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet sedan 2001. Pöysti är tjänsteledig från tjänsten controller vid statsrådet.

Photograph av Tuomas Pöysti finns tillgängliga från statens revisionsverks SRVs websidor.

https://www.vtv.fi/vtv/medialle.

Ytterligare upplysningar:

Generaldirektör, JD Tuomas Pöysti, tel. 09 432 5700 och överdirektör  Tytti Yli-Viikari, tel. 09 432 5779


 

Statens revisionsverk (SRV) finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn, som reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen. Med det oberoende revisionsarbetet säkerställer verket att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.


SRV medverkar i utarbetandet av en europeisk redovisningsstandard

 

EU-kommissionen bereder en harmonisering av den offentliga redovisningen i medlemsstaterna. De europeiska redovisningsstandarderna (EPSAS) skulle gälla hela den offentliga sektorn i Finland.

Europeiska kommissionen (Eurostat) har inlett arbetet för att ta fram gemensamma redovisningsstandarder för den offentliga förvaltningen i EU-länderna.

De tilltänkta nya europeiska redovisningsstandarderna (European Public Sector Accounting Standards, eller EPSAS) ska enligt kommissionen förbättra transparensen i den ekonomiska informationen, harmonisera redovisningsinformationen från medlemsländerna och förbättra jämförbarheten mellan länderna. Enligt kommissionens förslag ska utvecklingsarbetet bygga på de internationella redovisningsstandarderna IPSAS.

Läs mera
epsas


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä