Övervakning av finanspolitiken
Publikationer
Pressmeddelanden

 


Val- och partifinansieringstillsyn
Klagomålsärenden
Kvalitetspolitik

 


Statens Revisionsverk

 

Vi reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen. Vi finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn. Med det oberoende revisionsarbetet säkerställer vi att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.


SRV medverkar i utarbetandet av en europeisk redovisningsstandard

 

EU-kommissionen bereder en harmonisering av den offentliga redovisningen i medlemsstaterna. De europeiska redovisningsstandarderna (EPSAS) skulle gälla hela den offentliga sektorn i Finland.

Europeiska kommissionen (Eurostat) har inlett arbetet för att ta fram gemensamma redovisningsstandarder för den offentliga förvaltningen i EU-länderna.

De tilltänkta nya europeiska redovisningsstandarderna (European Public Sector Accounting Standards, eller EPSAS) ska enligt kommissionen förbättra transparensen i den ekonomiska informationen, harmonisera redovisningsinformationen från medlemsländerna och förbättra jämförbarheten mellan länderna. Enligt kommissionens förslag ska utvecklingsarbetet bygga på de internationella redovisningsstandarderna IPSAS.

Läs mera
epsas


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä