Aktuellt

12.2.2016 Bidrag från partinära sammanslutningar anmäls inte alltid

De partinära sammanslutningarna och partiernas distriktsorganisationer följer reglerna om partifinansieringen relativt bra. Ändå har det uppdatagats ett antal betydande brister i förfarandena.

Läs mera

24.11.2015 Riksdagen valde Yli-Viikari till generaldirektör för Statens revisionsverk

​Riksdagen valde Tytti Yli-Viikari till generaldirektör för Statens revisionsverk tisdagen den 24 november. Generaldirektörens mandatperiod är sex år.

Läs mera

17.9.2015 Det krävs en djärv förnyelse av handlingssätten inom förvaltningen

Förtroendet för Finlands ekonomi beror på den offentliga förvaltningens förmåga att verkställa strukturella reformer och utnyttja de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Verkställandet av strukturreformerna förutsätter att beslutsfattarna kan göra klara och tydliga val och har beredskap att förnya handlingssätten.

Läs mera

8.9.2015 Styrningen av den offentliga ekonomin kräver långsiktighet

Finland iakttog den förebyggande delen av stabilitets- och tillväxtpakten under 2014, trots att det finns en betydande avvikelse i det strukturella saldot. Enligt revisionsverkets uppfattning finns det i Finland tills vidare inte skäl att inleda förfarande vid alltför stora underskott.

Läs mera


Övervakning av finanspolitiken
Publikationer
Pressmeddelanden

 


Val- och partifinansieringstillsyn
Klagomålsärenden
Kvalitetspolitik

 


Statens Revisionsverk

Vi reviderar skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspolitiken och utövar tillsyn över val- och partifinansieringen. Vi finns i anknytning till riksdagen och är den högsta externa revisorn. Med det oberoende revisionsarbetet säkerställer vi att statens medel används för av riksdagen beslutade ändamål på ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och att finanspolitiken utövas på ett hållbart sätt.

 


fipovalvontaCurrent issues


Statens revisionsverk fungerar som ett oberoende tillsynsorgan över finanspolitiken. Verket övervakar utfärdandet och iakttagandet av de regler som styr finanspolitiken. Genom tillsynen bidrar verket till att reglerna är transparenta och förståeliga samt främjar stabiliteten och hållbarheten i den offentliga ekonomin.
Som en del av sitt tillsynsåtagande övervakar revisionsverket uppgörandet och genomförandet av pla-nen för de offentliga finanserna, tillförlitligheten i makroprognoser och iakttagandet av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Vidare övervakar revisionsverket att det medelfristiga målet för de offentliga fi-nanserna iakttas samt den tillhörande korrigeringsmekanismen. Revisionsverket gör också en bedöm-ning av utkastet till budgetplan.
Revisionsverket rapporterar de viktigaste observationerna vid tillsynen i maj–juni, i form av en rapport om skötseln av de offentliga finanserna, och i november–december genom en särskild berättelse till riksdagen om hur målen för finanspolitiken har uppnåtts. I den särskilda berättelsen presenteras en föregripande analys av iakttagandet av stabilitets- och tillväxtpakten utifrån prognoserna från hösten och utkastet till budgetplan.

 Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä