Finanssipolitiikan tarkastus ja valvonta

Finanssipolitiikan tarkastus on valtion taloudenhoidon ulkoista ammattitarkastusta. Se takaa eduskunnalle perustuslain mukaan kuuluvaa valtion taloutta ja julkista taloutta koskevan näkemysvallan käyttöä. Tavoitteena on antaa hyvät edellytykset finanssipolitiikkaa koskevalle julkiselle keskustelulle.

Tarkastus kohdistuu finanssipolitiikan päätöksenteon tietoperustan luotettavuuteen, finanssipolitiikan sääntöjen ja hallintavälineiden toimivuuteen sekä vaikuttavuuteen. Siinä selvitetään, onko valtion taloudellisesta asemasta sekä julkisen talouden kestävyydestä annettu oikea ja riittävä kuva. Finanssipolitiikan tarkastus sisältää myös veropolitiikan tietoperustan luotettavuuden ja vaikuttavuuden tarkastuksen.

Ns. fipo-lain (869/2012) mukaan tarkastusvirasto valvoo lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Tarkastusvirastossa finanssipolitiikan tarkastus vastaa finanssipolitiikan riippumattomasta ulkoisesta valvonnasta. VTV on jakanut valvontatehtävän kolmeen osaan, jotka ovat julkisen talouden monivuotisen suunnitelman valvonta, makroennusteiden luotettavuuden valvonta sekä vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen valvonta. Osana tätä tarkastusvirasto valvoo julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen (KAT) noudattamista sekä siihen liittyvää korjausmekanismia.

Finanssipolitiikan jatkuvan tarkastustyön ja valvonnan tulokset raportoidaan vuosittain finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan erilliskertomuksessa eduskunnalle. Lisäksi eduskunnalle annetaan erilliskertomuksina raportit vaalikauden puolivälissä ja lopussa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä