Laatupolitiikka

Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslaissa säädetty valtiontalouden ulkoinen tarkastaja, jolla on riippumaton asema ja laajat tiedonsaantioikeudet. Tästä erityisasemasta johtuen viraston tarkastusten laatu on ensiarvoisen tärkeää. Laatupolitiikassa on keskeistä jatkuva kehittämisen ajatus ja toimintojen läpinäkyvyys.

Viraston tarkastustoimintaa arvioidaan säännöllisesti sisäisellä ja ulkoisella arvioinnilla. Virastossa ylläpidetään ja kehitetään tarkastustoiminnan laatudokumentointia.

Laadunvarmistuksen tärkein väline on Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeistus, joka kuvaa noudatettavan hyvän tarkastustavan. Ohjeet perustuvat julkisen talouden ja hallinnon ylintä ulkoista tarkastusta koskeviin kansainvälisiin ISSAI-standardeihin.

Tarkastusviraston toimintayksiköt vastaavat toimintansa laadusta ja pitävät yllä laatujärjestelmää. Viraston yhteisen laaturaportin kokoaa laaturyhmä, jonka muodostavat laatu- ja kantelupäällikkö sekä tarkastuksen toimintayksiköiden laatukoordinaattorit.

Laaturaportti kattaa viraston koko tarkastus- ja valvontatoiminnan.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä