Käsitteitä

Sisäinen valvonta:

viraston ja laitoksen toimintaprosesseihin sisään rakennetuin järjestelyin suoritettavaa toiminnan ja talouden hallintaa, jonka avulla johto pyrkii varmistamaan organisaation talouden ja toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, sen hallinnassa olevien varojen ja omaisuuden turvaamisen sekä oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta.

Kirjanpitoyksikkö:

valtion virasto tai laitos siinä ominaisuudessa, jossa se hoitaa valtion talousarvioasetuksessa (1243/1992) mainittuja valtion maksuliike- ja kirjanpitotehtäviä ja on näistä tehtävistä tilivelvollinen.

Kirjanpitoyksikön kirjanpito:

tiliviraston kirjanpito perustuu valtion talousarviosta annetun asetuksen 6. lukuun. Kirjanpito käsittää talousarviokirjanpidon ja liikekirjanpidon.

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös:

tilinpäätös muodostuu tilinpäätöslaskelmista ja toimintakertomuksesta. Tilinpäätöslaskelmia ovat talousarvion toteutumalaskelma, tuotto- ja kululaskelma ja tase sekä näiden liitetiedot. Toimintakertomuksessa esitetään tietoa erityisesti viraston tai laitoksen toiminnan tuloksellisuudesta.

Tuloksellisuuden ja johdon laskentatoimi:

viraston tai laitoksen laskenta- ja seurantajärjestelmät muodostavat kokonaisuuden, jossa tuloksellisuuden laskentatoimella tarkoitetaan sitä osaa, jota hyödynnetään ulkoisessa ohjauksessa ja raportoinnissa. Johdon laskentatoimella tarkoitetaan sitä osaa, jota hyödynnetään viraston tai laitoksen johtamisessa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä