Tiedotteet 2009

18.12.2009 Kioton joustomekanismeilla kasvihuonekaasupäästövelvoitteet saavutettavissa: Suomi on onnistunut tyydyttävästi päästöyksiköiden ostoissa

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan Kioton joustomekanismien välityksellä saatavien päästöyksikköjen hankinnan toimivuutta ja tuloksellisuutta. Tarkastusviraston mukaan hankinnasta vastaavat ovat onnistuneet toiminnassaan tyydyttävästi. Hankintatoimintaa on kuitenkin mahdollista tehostaa.

Lue lisää


11.12.2009 Kainuun hallintokokeilu ei ole vahvistanut maakunnan kehitystä

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan, onko Kainuun hallintokokeilu vahvistanut Kainuun kehitystä. Tarkastuksen mukaan kokeilun vaikutus maakunnan kehitykseen on jäänyt vähäiseksi. Kokeilussa toteutetulla palvelurakenteen muutoksella on saatu hillittyä kustannusten kasvua, mutta kustannuskehityksen jatkuminen on epävarmaa.

Lue lisää


12.11.2009 Uusittujen kunnallisvaalien ilmoitusvelvollisista 24 jätti tekemättä lakisääteisen vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa

Syyskuussa 2009 uusittujen kunnallisvaalien ilmoitusvelvollisista, eli Karkkilan, Kauniaisten tai Vihdin valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valituista, 24 jätti tekemättä lakisääteisen vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa.

Lue lisää


11.11.2009 Reviisori-lehden numero 2/2009 on ilmestynyt

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Reviisorin numero 2/2009 on ilmestynyt.

Lue lisää


29.10.2009 Maatilojen todellinen kannattavuus ei selviä nykyisillä laskentakäytännöillä

Maatalouden virallinen kannattavuusseuranta antaa toiminnan tuloksista ilmeisesti turhankin pessimistisen kuvan. Seurantatilojen työtunnit ja oman pääoman määrä on arvioitu yläkanttiin.

Lue lisää


25.9.2009 VTV tarkastaa valtion määräysvallassa olevien yhteisöjen ja liikelaitosten antaman vaalirahoituksen ja puoluetuen sekä sitä koskevan omistajaohjauksen

Valtiontalouden tarkastusvirasto aloittaa laillisuus- ja tuloksellisuustarkastuksen, jossa selvitetään yhtiöiden ja liikelaitosten puolueille, puolueiden taustayhteisöille, ehdokkaille tai ehdokkaiden tukiyhdistyksille antaman vastikkeellisen ja vastikkeettoman taloudellisen tuen suuruutta ja yleisyyttä. Tarkastuksessa selvitetään valtion omistajaohjauksen sisältöä ja kehittämistarpeita.

Lue lisää


24.9.2009 Suomi johtaa kansainvälisten rahoituskriisin hallinnan ja EU:n jäsenvaltioiden finanssipolitiikan ulkoista arviointia

Suomen valtiontalouden tarkastusvirasto on kutsuttu johtamaan EU:n jäsenvaltioiden finanssipolitiikan sekä vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamisen ulkoista arviointia harjoittavan EU:n ylimpien tarkastusviranomaisten verkoston toimintaa. Yhdysvallat on samanaikaisesti kutsunut Suomen johtamaan rahoitus- ja talouskriisin vaikutusten minimoinnin onnistumista ja talouskriisien torjumista pohtivaa kansainvälistä ryhmää, joka on osa Yhdysvaltain johtamaa laajempaa rahoitus- ja talouskriisien välttämistä ja hoitoa sekä rahoitusmarkkinoiden vakauttamista koskevaa globaalia arviointi- ja yhteistyöohjelmaa.

Lue lisää


23.9.2009 Merenkulkulaitosuudistuksessa kilpailu on avautunut hitaasti

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemän tuloksellisuustarkastuksen perusteella liikelaitosuudistuksen jälkeen Varustamoliikelaitos on saavuttanut vastaavat tavoitteet pienemmillä taloudellisilla resursseilla kuin Merenkulkulaitos aiemmin, kun taas luotsauksen kustannustehokkuus on pysynyt samalla tasolla.

Lue lisää


10.9.2009 Julkisen hallinnon ja palvelutuotannon tuottavuuden ja tehokkuuden parantamista on välttämätöntä jatkaa

Pääjohtaja Tuomas Pöysti luovutti Valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksen toiminnastaan eduskunnalle tänään 10.9.2009 eduskunnan puhemies Sauli Niinistölle. Kertomuksen mukaan julkisen talouden tuottavuuskehityksestä huolehtiminen on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa erityisen tärkeää.

Lue lisää


4.9.2009 Mielenterveyslaki kaipaa perusteellista uudistamista

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan mielenterveyslaki on puutteellinen, pirstaleinen ja liian yleinen, ja sen vuoksi mielenterveyslaissa asetettuja tavoitteita ei saavuteta. Palvelurakenne on muuttunut avohoitopainotteisemmaksi, mutta muutos on tuonut mukanaan uusia ongelmia.

Lue lisää


28.8.2009 Kuntoutus huomioitava paremmin terveydenhuollossa

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan turvaako lääkinnällisen kuntoutuksen ohjaus ja organisointi kuntoutuspalvelujen saatavuuden. Tarkastuksessa ilmeni, että lääkinnällistä kuntoutusta ei ole aina tarjolla riittävästi ja oikea-aikaisesti. Sen asema terveydenhuollossa ei ole toiminnan merkittävyyden ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta riittävän vahva.

Lue lisää


26.8.2009 Autoverotuksen lainsäädäntö kaipaa rivakkaa kehittämistä etenkin käytettyjen autojen verotuksen osalta

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan autoverotuksen lainsäädäntö kaipaa kokonaisuudistusta. Etenkin EY-oikeuden vaatimat muutokset autoverotukseen ovat edenneet hitaasti ja jääneet yksityisten kansalaisten aktiivisuuden varaan, koska valtiovarainministeriö on ryhtynyt sopeuttamistoimiin vasta EY-tuomioistuimen langettavien tuomioiden velvoittamana.

Lue lisää


12.8.2009 Maa- ja metsätalousministeriön tulisi selkeyttää harkinnanvaraisen kansallisen tukemisen perusteita tuen tehokkuuden takaamiseksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan maa- ja metsätalousministeriön harkinnanvaraista tukijärjestelmää. Tarkastuksen perusteella tukijärjestelmien perusteet eivät ole selkeitä, mikä ei edistä tuen tehokasta kohdentumista.

Lue lisää


11.8.2009 Kaikki europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa

Kaikki vuoden 2009 europarlamenttivaalien ilmoitusvelvolliset, eli EU-parlamenttiin valitut ja heidän varajäsenensä, jättivät lakisääteiset vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa 10. elokuuta 2009 mennessä. Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkistaa ilmoitukset ja antaa eduskunnalle kertomuksen niistä ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden valvonnassa viimeistään tammikuussa 2010.

Lue lisää


21.7.2009 Yritysten liiketoiminnan sähköistämisen edistämishankkeiden rahoitusta on uudistettava

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan liiketoiminnan sähköistämistä tukevien hankkeiden julkisessa rahoituksessa sekä hanketoteutuksissa on monia puutteita. Työ- ja elinkeinoministeriön tulee määrittää yhtenäiset, valtakunnalliset avustuskriteerit kehittämishankkeille ja kehittää puutteellisia valtionavustus- ja hankintamenettelyitään.

Lue lisää


14.7.2009 Puolueiden varainkäytön läpinäkyvyyttä tulisi edistää julkaisemalla niiden tilinpäätöstiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemän tuloksellisuustarkastuksen mukaan puoluetuki on myönnetty oikein ja puolueet ovat käyttäneet sitä käyttöehtojen mukaisesti. Oikeusministeriö on ohjeistanut ja valvonut puoluetuen käyttöä säännösten edellyttämällä tavalla, mutta tarkastusvirasto katsoo, että sen tulisi tarkastaa puolueiden kirjanpitoa myös tositetasoisesti ja julkaista puolueiden tilinpäätöstiedot.

Lue lisää


24.6.2009 Informaatio-ohjaus ei takaa perusopetuksen yhdenvertaisuutta

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan perusopetuksen ohjauksessa käytetään turhan usein informaatio-ohjausta välineenä silloin, kun tarvetta olisi säädösohjaukselle. Informaatio-ohjaus ei velvoita perusopetuksen järjestäjää muuttamaan toimintaansa, jolloin yhdenmukainen palvelutarjonta koko maassa ei toteude.

Lue lisää


12.6.2009 Ammattikorkeakoulutuksen kehittämisessä tarvitaan kiinteämpää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välille

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksen mukaan ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden toteutuminen riippuu oppilaitosten aktiivisuudesta. Ammattikorkeakoulujen yhteistyö paikallisten yritysten kanssa ei nykymuodossa saavuta sille asetettuja alueellisen elinkeinoelämän rikastuttamiseen tähtääviä tavoitteita.

Lue lisää


10.6.2009 Tarkastus sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hankintatoimesta

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusraportti sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hankintatoimesta 8.6.2009

Lue lisää


5.6.2009 Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen perustamisessa onnistuttiin kohtuullisesti – palvelukeskusten asiakasvirastoissa tuottavuushyödyt ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti palvelukeskustoiminnan onnistumista tilaajan ja tuottajan näkökulmista kahdessa samanaikaisessa tuloksellisuustarkastuksessaan. Tarkastusten perusteella Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen toiminta käynnistyi kohtuullisen hyvin, mutta palvelukeskusten asiakasvirastoissa tuottavuustavoitteiden saavuttaminen on vielä kesken.

Lue lisää


27.5.2009 Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmähanke ylitti kustannusarvion eikä pysynyt aikataulussa

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Ajoneuvohallintokeskuksen tietojärjestelmähankkeen kokonaisjohtaminen on jäänyt puutteelliseksi ja projekti heikosti koordinoiduksi. Hankkeen kustannusylitykset ja aikataulusiirtymät ovat huomattavia suunnitelmiin verrattuna.

Lue lisää


18.5.2009 Kustannusvaikuttavuuden ja tiukan menokurin tarve kasvaa valtion talousarviovalmistelussa

Valtion tilinpäätöskertomus ei kaikilta osin anna oikeita ja riittäviä tietoja valtion voimavarojen kohdentamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Eduskunta ei saa edellyttämäänsä vaikuttavuustietoa ministeriöiltä.

Lue lisää


18.5.2009 Reviisori-lehden numero 1/2009 on ilmestynyt

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Reviisorin numero 1/2009 on ilmestynyt.

Lue lisää


15.5.2009 Talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen tase yli 26 miljardia euroa: Rahastojen varoista ja toiminnasta ei anneta eduskunnalle riittäviä tietoja

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksen havaintojen perusteella eduskunnalle ei ole annettu talousarvion ulkopuolella olevista rahastoista sellaisia tietoja, joilla se voisi muodostaa oikean ja riittävän kuvan rahastotaloudesta. Valtion talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen yhteenlaskettu tase on noin 26 miljardia euroa ja se on kasvussa. Rahastotalouden ohjauksessa on lisäksi parantamisen varaa.

Lue lisää


13.5.2009 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuksen toimintayksikön nimenmuutos

Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuksen toimintayksikön nimi on 15.4.2009 lukien muutettu tuloksellisuustarkastukseksi.

Lue lisää


12.5.2009 Alueellisten ympäristökeskusten tavoiteohjelmatyö on ollut tuloksellista

Alueelliset ympäristökeskukset ovat toteuttaneet hyvin aluekehitys- ja ympäristöpolitiikkaa Euroopan aluekehitysrahaston tavoite 2 -ohjelmatyössä. Keskusten omien hankkeiden rahoittamiselle tulisi kuitenkin laatia pelisäännöt ja hanketoiminnan ideointiin kytkeä yritykset ja kansalaisjärjestöt seuraavalla ohjelmakaudella.

Lue lisää


7.5.2009 Vuoden 2009 eurovaaleissa sovelletaan uutta vaalirahoitusvalvontaa

Vaalirahoituksen valvonta uudistui ja siirtyi oikeusministeriöstä Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Uutta valvontajärjestelmää sovelletaan ensimmäisen kerran kesäkuussa pidettävissä europarlamenttivaaleissa. Valtiontalouden tarkastusvi-rasto on vahvistanut puolueille ja ehdokkaille ohjeet vaalirahoituksen ilmoittami-sesta sekä avannut vaalirahoitusta koskevan verkkopalvelunsa.

Lue lisää


5.5.2009 Vesiväylien korjausvelka tulisi eritellä tasoa säilyttäviin ja tasoa parantaviin töihin

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan vesiväylien kunnossapitoon vaikuttavat ratkaisut tulisi saattaa eduskunnan päätettäviksi nykyistä selkeämmässä muodossa. Väylien alkuperäistä tasoa säilyttävät työt ja tätä tasoa selvästi parantavat työt tulisi eritellä kunnossapito- tai korjausvelasta puhuttaessa.

Lue lisää


27.2.2009 Valtionosuusuudistuksessa pitää varmistaa lainsäädännön laatu

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisen valtionosuusjärjestelmän läpinäkyvyyttä. Tarkastuksessa havaittiin, että...

Lue lisää


18.2.2009 Hankintojen keskittäminen vahvistaa hankintaosaamista ja ehkäisee virheitä

Ulkoasiainministeriön toimintamenomäärärahalla tehtyihin asiantuntija- ja tutkimuspalveluhankintoihin kohdistunut tarkastus osoitti, että hankintatoimen...

Lue lisää


4.2.2009 Suomen valtion velanhallinta edustaa kansainvälisesti vertailtuna hyvää tasoa

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti valtion velanhallinnan suunnitelmallisuutta ja sitä, tuotetaanko siitä seurannan ja valvonnan kannalta olennaista ja...

Lue lisää


16.1.2009 Poliisin tietohallintokeskuksen alueellistaminen onnistui hyvin VTV: Alueellistamispäätökset valmisteltava huolellisesti

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti Poliisin tietohallintokeskuksen alueellistamisen toiminnalliset, taloudelliset ja henkilöstövaikutukset...

Lue lisää


9.1.2009 Työterveydenhuollossa tulisi keskittyä ennaltaehkäisevään toimintaan

Työterveydenhuoltojärjestelmän tarkoitus on turvata ehkäisevät terveyspalvelut työntekijöille. Käytännössä työterveyshuolto kuitenkin painottuu voimakkaasti...

Lue lisääTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä