Tiedotteet 2010

17.12.2010 Ilmastonmuutos on edelleen valtava haaste kaikille maille

Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön INTOSAI:n ympäristöryhmä WGEA (Working Group on Environmental Auditing) on julkaissut ilmastonmuutosta käsittelevän yhteishankkeen tulokset. Raportin perusteella ilmastonmuutoksen hillitsemistä ovat monissa maissa hidastaneet ristiriidat eri hallinnonalojen pyrkimysten välillä.

Lue lisää


16.12.2010 Kotihoidon kokonaiskustannuksista ei tietoa

Vanhusten kotihoidolla voidaan siirtää laitoshoidon aloittamista jopa vuosilla. Kotihoito ei silti välttämättä ole aina edullisempi tai inhimillisempi palvelumuoto. Kotihoidon palvelutasossa on lisäksi alueellisia eroja.

Lue lisää


2.12.2010 Biopolttoaineiden tuotannon lisääminen voi käydä kalliiksi

Suomen tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle ovat vaativat ja niitä on vaikeaa saavuttaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty hyödynnettäväksi myös valtiontalouden kannalta epäedullisia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta epävarmoja keinoja.

Lue lisää


29.10.2010 Reviisori 2/2010 on ilmestynyt

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Reviisorin numero 2/2010 on ilmestynyt. Lehti pureutuu tällä kertaa finanssipolitiikkaan ja Suomen tulevaisuusstrategiaan. Artikkeleissa käsitellään muun muassa julkishallinnon ohjausjärjestelmiä ja valtiontalouden kehysmenettelyä.

Lue lisää


24.9.2010 Politiikkaohjelmat nykymuodossaan riittämättömiä

Hallituksen politiikkaohjelmien merkitys jää nykymuodossaan melko vähäiseksi. Hallinnonalarajat ylittävien politiikkatoimien toteuttamiseksi tarvitaan nykyistä vahvempia ja velvoittavampia menettelyjä.

Lue lisää


21.9.2010 Väylähankkeiden hyödyt ja kustannukset jäävät piiloon

Väylänpidon hankepäätösten tueksi on olemassa tietoa, mutta sen luotettavuudessa ja läpinäkyvyydessä on parannettavaa. Saatavilla oleva tieto ei anna eduskunnalle ja hallitukselle riittävää pohjaa väylänpidon toimintalinjausten arviointiin ja sitä koskevaan päätöksentekoon.

Lue lisää


16.9.2010 Johdon foorumissa keskusteltiin konserniohjauksen uudesta tulemisesta

Tarkastusvirasto kutsui valtionhallinnon ylimmän virkamies- ja hallinto- ja talousjohdon, ylimpien laillisuusvalvojien ja tuomioistuinten edustajat sekä valtion konserniohjauksen keskeiset vaikuttajat vuosittaiseen ylimmän johdon foorumiin keskiviikkona 15.9.2010 Säätytalolle. Tilaisuuden erityisteemana oli Suomi 2030 -strategia: miten ja minkälaisella julkisella johtamisella Suomi voi ratkaista edessä olevat pulmat ja menestyä tulevaisuudessa.

Lue lisää


16.9.2010 Säätiöiden veroeduille saatava vastinetta

Säätiöiden ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen tuloverotusta koskeva sääntely on tarkistettava ja säätiölaki uudistettava. Moni säätiö harjoittaa varsin laajaa elinkeinotoimintaa ja saa samalla yleishyödyllisenä yhteisönä verohelpotuksia.

Lue lisää


14.9.2010 Julkisia voimavaroja tulee ohjata kokonaisuutena

Julkishallinnon ohjaus ja johtaminen on uudistettava, jotta luodaan edellytyksiä hyvälle hallinnolle ja tehokkaille julkisille palveluille. Kunnilla on ratkaiseva rooli tehokkuustyössä.

Lue lisää


19.8.2010 Näkökulmia laaja-alaiseen innovaatiotoimintaan

Valtiontalouden tarkastusviraston verkostoryhmä "Innovaatiot" järjesti yhteistyössä eduskunnan tarkastusvaliokunnan virkamiesten kanssa toukokuussa 2009 seminaarin aiheesta Poikkisektoriaalisuus innovaatiotoiminnassa – mahdollisuudet, riskit ja haasteet. Seminaarilla pyrittiin vahvistamaan ja laajentamaan suomalaisen innovaatiojärjestelmän toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Lue lisää


16.6.2010 Finnfundin toiminta tuloksellista

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi tuloksellisuustarkastuksessaan, onko Teollisen yhteistyön rahasto Oy, Finnfund, toteuttanut tuloksellisesti niitä tavoitteita, joita sen toiminnalle on asetettu. Tarkastus osoittaa, että vaikka tavoitteet ovat laajoja, on Finnfund saavuttanut ne hyvin.

Lue lisää


14.6.2010 Vaalirahoitusilmoitusten jättäminen Loviisan kunnallisvaaleissa sujui tyydyttävästi

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään antanut kertomuksensa eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 Loviisan kunnallisvaaleissa. Noin kaksikymmentä ilmoitusvelvollista ei jättänyt vaalirahoitusilmoitustaan määräajassa. Noin neljääkymmentä ilmoitusvelvollista kehotettiin täydentämään tai korjaamaan ilmoituksiaan.

Lue lisää9.6.2010 Jälkiseurantaraportti VTV:n tarkastuksesta 158/2008: Alueellisten tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa maini-tusta tarkastuksesta. Jälkiseurantaan on yhdistetty myös tarkastuksen 120/2006 "Sähköisten palveluiden kehittäminen julkishallinnossa" jälkiseuranta, josta ei julkaista erillistä jälkiseurantaraporttia.

Lue lisää


3.6.2010 Hajarakentamisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan yhdyskuntarakenteen hajautumisen merkitystä valtiontalouden kannalta sekä arvioi valtion kiinteistövarallisuutta ja kiinteistöpolitiikan toteuttamista kuntien tonttitarjonnan näkökulmasta. Hajarakentamisen ohjaamista on tehostettava ja valtion kiinteistöpolitiikka on suhteutettava kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamiseen kasvuseuduilla. Kiinteistöverotuksella voidaan lisätä yhdyskunnissa jo kaavoitettujen tonttien rakentamista.

Lue lisää


3.6.2010 Tonttitarjonta ja yhdyskuntarakenne on talouspoliittisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeä asia – kiinteistöverotusta tulisi nostaa

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, dosentti, OTT Tuomas Pöysti VTV:n tuloksellisuustarkastuskertomuksen 208/2010, Valtio tonttitarjonnan lisääjänä ja yhdyskuntarakenteen eheyttäjänä julkistamisessa 3.6.2010:Valtiontalouden tarkastusvirasto on perustuslaissa säädettynä ylimpänä kansallisena tarkastusviranomaisena pyrkinyt valtion toimintaa tonttitarjonnan lisääjänä ja yhdyskuntarakenteen eheyttäjänä koskeneessa tuloksellisuustarkastuksessaan avaamaan keskustelua talouspoliittisesti ja arjen kannalta tärkeästä teemasta. Kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus kasvukeskuksissa on talouskasvun olennainen edellytys. Pääkaupunkiseudun työmatkapendelöinnin pieneneminen kolmasosalla säästäisi yhteiskunnallisia kustannuksia 100 – 200 miljoonaa euroa vuodessa jo pelkästään työmatka-ajan kustannuksina. Valtion ohjauskeinoista tonttitarjontaan kiinteistöverotus ja osin myyntivoiton väliaikainen verottumuus on osoittautunut tehokkaaksi ohjauskeinoksi. Kiinteistöveron nostaminen olisi myös veropolitiikan tulevaisuuden haasteiden kannalta perusteltua.

Lue lisää


18.5.2010 Suomen julkisen talouden tasapainottamissuunnitelmalla kiire

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Suomen julkisessa taloudessa on huomattava kestävyysvaje. Valtiontalouden kestävyysvajeen sekä kansan- ja julkisen talouden rakenteellisten ongelmien ratkaisemista koskevan suunnitelman laatiminen on erittäin tärkeä ja kiireellinen tehtävä.

Lue lisää


17.5.2010 Puolue- ja vaalirahoitusjärjestelmän tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset

Puolue- ja vaaloirahoitusvalvontajärjestelmän tarjouspyyntöä koskeneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset löytyvät näiltä sivuilta kohdasta Ajankohtaista - Hankinnat.

Lue lisää


17.5.2010 Reviisori-lehden numero 1/2010 on ilmestynyt

Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmälehti Reviisorin numero 1/2010 on ilmestynyt. Lehdessä käsitellään muun muassa ympäristöasioita, sähköistä asiointia ja prosessiohjausta.

Lue lisää


6.5.2010 Valtion tuottavuusohjelmassa henkilöstön vähennykset etusijalla - tuottavuutta lisäävät toimenpiteet ovat jääneet osin epäselviksi

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi tuloksellisuustarkastuksessaan, onko valtion tuottavuusohjelmaa valmisteltu ja ohjattu siten, että ohjelman tavoitteet ovat olleet valtionhallinnon saavutettavissa. Tarkastuksen perusteella valtiovarainministeriö on luonut edellytykset henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi, mutta tuottavuuden osalta vastaus ei ole yhtä yksiselitteinen.

Lue lisää


3.5.2010 Uusittujen kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoitusten jättämisessä ja ilmoituksissa parantamisen varaa

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään antanut kertomuksensa eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 uusituissa kunnallisvaaleissa Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä. Noin kaksikymmentä ilmoitusvelvollista ei jättänyt vaalirahoitusilmoitustaan määräajassa. Runsasta viittäkymmentä ilmoitusvelvollista kehotettiin täydentämään ja korjaamaan ilmoituksiaan.

Lue lisää


13.3.2010 Kestävä kehitys valtionhallinnossa

Valtiontalouden tarkastusvirasto on laatinut valtionhallinnon kestävän kehityksen toteuttamista koskevan selvityksen. Selvityksen taustalla on tarkoitus raportoida aiheesta ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen järjestön INTOSAI:n vuoden 2010 kongressille (INCOSAI 2010)

Lue lisää


18.3.2010 Yliopistojen inhimillinen voimavara on jäänyt ajopuuksi toimintaympäristön myllerryksessä

Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksessa arvioitiin, miten yliopistot ovat onnistuneet huolehtimaan inhimillisten voimavarojensa kokonaisuudesta. Yliopistojen HR-strategiat, suunnitelmat ja lainsäädäntömuutokset etenevät hyvää vauhtia. Tarkastuksen perusteella tämä ei kuitenkaan kerro kaikkea todellisesta tilanteesta yliopistoissa. Pitkäjänteiset hallintamekanismit puuttuvat.

Lue lisää


12.3.2010 Valtion asuntolainojen luottotappiot ovat vähäisiä, mutta lainaehdot monimutkaisia

Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi tuloksellisuustarkastuksessaan, kuinka onnistuneesti valtion asuntotuotannon lainanannon eli aravalainoituksen hallinto ja erityisesti sosiaalisen asuntotuotannon valtion lainojen hallinto on hoidettu. Riskienhallinta on onnistunut, koska luottotappiot ovat lainakantaan nähden vähäisiä ja lainoilla tuetut kohteet ovat pysyneet hyvin asuntokäytössä. Tietojärjestelmien käyttöä täytyisi tehostaa ja siirtää tiedot tietojärjestelmistä toiseen sähköisesti eikä paperitulosteina.

Lue lisää


18.2.2010 Työnjaolla tuloksellisempaa kehitysyhteistyötä

Valtiontalouden tarkastusvirasto selvitti tuloksellisuustarkastuksessaan, missä määrin Suomen kehitysyhteistyössä on toteutettu Pariisin julistuksen periaatteita ja erityisesti avunantajien välistä yhteistyötä ja työnjakoa. Tarkastusvirasto pitää tärkeänä sitä, että harmonisointi toteutuu käytännössä, ja että tämä saadaan aikaan byrokratiaa lisäämättä.

Lue lisää


5.2.2010 Valtionyhtiöiden ja liikelaitosten antama vaali- ja puoluerahoitus on ollut vähäistä ja satunnaista

Valtion määräysvallassa olevien kotimaisten yhtiöiden ja valtion liikelaitosten 1.1.2006 – 30.6.2009 yhteensä antama vaali- ja puoluerahoitus oli alle 110.000 euroa. Noin puolet valtionyhtiökonserneista ei ollut antanut ollenkaan vaali- eikä puoluerahoitusta. Tarkastusvirasto suosittaa, että valtio-omistaja antaisi vaali- ja puoluerahoituksen antamista koskevan linjauksen.

Lue lisää


4.2.2010 Europarlamenttivaalien vaalirahoitusilmoitukset olivat vaalirahoituslain mukaisia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään antanut kertomuksensa eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa. Ilmoitusvelvolliset olivat laatineet vaalirahoitusilmoituksensa vaalirahoituslain vaatimalla tarkkuudella. Ne sisälsivät lain noudattamisen kannalta olennaisimmat tiedot.

Lue lisää


29.1.2010 Pääjohtaja Tuomas Pöysti eurooppalaisen tietosuojapäivän IT-forumissa 28.1.2010: Kilpailukykyinen Suomi tarvitsee tietoturvallisuuslain ja nykyaikaiset tietojohtamisen rakenteet

Valtiontalouden tarkastusvirasto ja tietosuojavaltuutetun toimisto järjestivät 28.1.2010 IT-forumin, jonka aiheita olivat tietojohtamisen kehittäminen ja tietotilinpäätöksen hyödyntäminen sekä IT-toiminnan ohjauksen tehostaminen.

Lue lisää


12.1.2010 Työturvallisuus valtionhallinnossa on hoidettu pääosin asianmukaisesti

Valtion työpaikkojen työturvallisuutta koskevan tuloksellisuustarkastuksen mukaan työturvallisuuden johtaminen pitäisi ottaa osaksi kokonaisjohtamista. Myös tilaaja-tuottajamallin sopimuksiin tulisi sisällyttää työturvallisuusnäkökulma. Valtionhallinnossa työturvallisuusasiat olivat kuitenkin pääosin hallinnassa.

Lue lisää


4.1.2010 Loviisan kunnallisvaalien ilmoitusvelvollisista 23 jätti tekemättä lakisääteisen vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa

Lokakuussa 2009 järjestettyjen Loviisan kunnallisvaalien ilmoitusvelvollisista 23 jätti tekemättä lakisääteisen vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa. Ilmoitusvelvollisia ovat sekä Loviisan valtuutetuiksi että varavaltuutetuiksi valitut.

Lue lisääTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä