Tiedotteet 2011

30.12.2011 Tarkastusviraston pääjohtaja kieltäytyy osa-aikaprofessuurista

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti on päättänyt, ettei ota lainkaan vastaan informaatio- ja hallinto-oikeuden osa-aikaista professuuria Lapin yliopistossa. Pöysti on ilmoittanut asiasta Lapin yliopistolle 30.12.2011.

Lue lisää


16.12.2011 Yhteishankintavelvoitetta noudatetaan valtiolla melko hyvin

Hankintatoimen järjestelyt tukevat valtionhallinnon yhteishankintavelvoitteen piiriin kuuluvien tuotteiden hankintaa. Yhteishankintavelvoitetta noudatetaan valtion virastoissa ja laitoksissa kohtuullisen hyvin.

Lue lisää


15.12.2011 Eduskuntavaalien vaalirahoitusvalvonta oli toimivaa

Kaikki vuoden 2011 eduskuntavaaleissa kansanedustajiksi valitut ja varaedustajiksi määrätyt jättivät Valtiontalouden tarkastusvirastolle laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen.

Lue lisää


9.12.2011 Ilmasto- ja energiapolitiikan läpinäkyvyyttä tulisi lisätä

Ilmasto- ja energiastrategian valmistelu oli tehokasta, mutta strategian vaikeaselkoisuus voi heikentää sen ohjausvaikutusta. Ilmastorahoituksen tehokkuutta heikentävät päinvastaiseen suuntaan vaikuttavat tukimuodot.

Lue lisää


28.10.2011 Reviisori 2/2011 kartoittaa valtion omistuksia

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Reviisorin numerossa 2/2011 kysytään mitä kaikkea Suomen valtio oikein omistaa ja kuinka yhteisiä omistuksiamme hallinnoidaan. Lisäksi lehdessä katsotaan Valtiontalouden tarkastusviraston nyt kymmenen vuotta jatkunutta yhteistyötä ja haastatellaan tarkastusvaliokunnan uutta puheenjohtajaa Tuija Braxia.

Lue lisää


14.10.2011 Tarkastusviraston hinta-arvio Kansallisen Terveysarkistolle perustuu hankkeen kokonaiskustannuksiin

Ylen uutispalvelussa 12.10. julkaistun artikkelin ("VTV: Sähköiseen potilastietojärjestelmään hassattu satoja miljoonia") mukaan VTV moittii, että sähköisen potilastietojärjestelmän kehittämiseen on tuhlattu rahaa jo puoli miljardia euroa vailla tuloksia. VTV ei ole tarkastuksissaan tällaista todennut.

Lue lisää


11.10.2011 Raha-automaattiavustusten käyttöä on hankalaa valvoa

Raha-automaattiavustuksina myönnettyjä kohdennettuja toiminta-avustuksia on käytetty järjestöjen yleiskuluihin, vaikka avustuslain mukaisesti niitä saa käyttää vain avustettavan toiminnan erilliskuluihin. Käyttötarkoitus käy usein huonosti ilmi avustuspäätöksistä, mikä hankaloittaa avustusten käytön valvontaa.

Lue lisää


7.10.2011 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala on resursoitu epätasaisesti

Työ- ja elinkeinoministeriö on aktiivisesti kehittänyt hallinnonalansa ohjausta, mutta se on vaativaa ja edellyttää ristiriitaisten tavoitteiden yhteensovittamista. Henkilöresurssien tarkoituksenmukaisessa kohdentamisessa on vielä tekemistä.

Lue lisää


21.9.2011 Julkistalouden riskejä voidaan pienentää ennakoimalla

Tarkastusviraston vuosittaisessa ylimmän johdon foorumissa keskusteltiin julkisen talouden kestävyyden turvaamisesta ja tuottavuuden parantamisesta erityisesti tietojohtamisen avulla.

Lue lisää


16.9.2011 Paremmalla sääntelyllä luodaan perusta Suomen tulevaisuudelle

Lainsäädännön tulkintaongelmat ovat heikentäneet kansalaisten yhdenvertaisuutta. Toimiva oikeusvaltio rakentuu ymmärrettävälle ja johdonmukaiselle lainsäädännölle.

Lue lisää


14.9.2011 Työsuojeluvalvonnassa tulisi pyrkiä ennakointiin

Työsuojeluvalvonnan toimeenpano on Suomessa hoidettu hyvin. Toimintaympäristön rakenteelliset muutokset kuitenkin asettavat työsuojelulle uudenlaisia haasteita. Valvonnan suuntaamisessa tulisi kehittää ennakoivampaa työotetta.

Lue lisää


9.9.2011 VR:n varoja on käytetty alue- ja liikennepolitiikan välineenä

VR:n omistajastrategia on sinänsä toimiva kokonaisuus. Silti valtion omistajapolitiikan periaatteet, kuten avoimuus, ennakoitavuus ja johdonmukaisuus ovat toisinaan VR:n kohdalla vaarantuneet.

Lue lisää


5.9.2011 Valtion tuottavuusohjelma on vauhdittanut hallinnon kehittämistä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on julkaissut kaksi tuloksellisuustarkastusta, joissa tarkastellaan valtion tuottavuusohjelman toteutusta ja vaikutuksia.

Lue lisää


26.8.2011 Sairausvakuutusjärjestelmää tulisi selkeyttää

Sairausvakuutusjärjestelmään liittyy piirteitä, jotka heikentävät kansalaisten yhdenmukaisia mahdollisuuksia täydentää julkisia terveyspalveluja sairausvakuutuksella.

Lue lisää


19.8.2011 Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen vaatii pitkäjänteisiä toimia

Työllisyys- ja aktivointitoimet johtavat harvoin pitkäaikaistyöttömien nopeaan työllistymiseen. Toimiin kannattaa silti panostaa, sillä ne ovat usein ainoa keino pitkäaikaistyöttömien saamiseksi takaisin työmarkkinoille.

Lue lisää


13.7.2011 EU-varojen myöntövaltuuksien seurantaa ja maksukäytäntöjä tulee täsmentää

Tarkastusvirasto havaitsi puutteita maakunnan liittojen välittämien Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varojen maksatus- ja kirjauskäytännöissä.

Lue lisää


5.7.2011 Valtionhallinnon toimitilajohtamista on terävöitettävä

Valtion toimitilastrategian keskeiseksi tavoitteeksi on asetettu tilatehokkuuden parantaminen. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että ministeriöt huolehtivat nykyistä paremmin toimitilojen tehokkuudesta ja taloudellisuudesta. Uusi tilatietojärjestelmä antaa tähän hyvät mahdollisuudet.

Lue lisää


30.6.2011 Poliisin ja syyttäjän yhteistyö on tärkeää erityisesti laajoissa ja vaativissa rikosjutuissa

Lainsäädäntö antaa varsin hyvän pohjan poliisin ja syyttäjän väliselle yhteistyölle, mutta kehitettävää löytyy edelleen. Tehokkaalla esitutkintayhteistyöllä on mahdollista muun muassa lyhentää rikosprosessien kestoa.

Lue lisää


28.6.2011 Energia- ja ilmasto-ohjelmilta tulisi vaatia enemmän tuloksia

Tekesin tukemien energia- ja ilmasto-ohjelmien yrityshankkeet eivät toistaiseksi ole merkittävästi edistäneet ympäristötavoitteiden toteutumista eivätkä johtaneet kaupallisiin onnistumisiin.

Lue lisää


23.6.2011 Kaupunkipolitiikkaa tulisi suunnata tarkemmin

Tehokkaalla ja hyvin suunnatulla kaupunki- ja metropolipolitiikalla voidaan vahvistaa koko maan kilpailukykyä ja hyvinvointia. Kehittämistoimenpiteitä tulisi kohdentaa eri tavoin eri alueilla ja kaupunkiseuduilla.

Lue lisää


21.6.2011 Määräajassa jätettiin 276 vaalirahoitusilmoitusta

Valtiontalouden tarkastusvirasto otti vastaan ja julkaisi määräaikaan mennessä 276 vaalirahoitusilmoitusta vuoden 2011 eduskuntavaaleista. Ilmoitusvelvollisia on kaikkiaan 280.

Lue lisää


26.5.2011 Puolustusministeriön hallinnonalan ohjaus on toimivaa

Puolustusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä antaa riittävät edellytykset toiminnan tuloksellisuudelle ja vastuun toteamiselle.

Lue lisää


25.5.2011 Euroopan velkakriisi luo epävakautta valtiontalouteen

Euroopan rahoituslaitosten taseet vaikuttavat euroalueen valtioiden valtiontalouksien kokonaisriskeihin. Suomen valtion velkaantumisen kasvun pysäyttäminen on nyt entistä tärkeämpää.

Lue lisää


17.5.2011 Lainsäädännön vaikuttavuutta tulee arvioida jatkuvasti

Tarkastusvirasto on julkaissut selvityksen, jossa analysoidaan lainsäädännön laatua erityisesti tuloksellisuustarkastuksen näkökulmasta.

Lue lisää


9.5.2011 Koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminta kaipaa uusia ajatusmalleja

Suomi tarvitsee uusia oivalluksia kansantalouden kasvun ja hyvän työllisyyden pohjaksi ja hyvinvointipalveluiden turvaamiseksi. Tämä ei onnistu ilman ajan hermolla olevaa, aiempaa laaja-alaisempaa koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa.

Lue lisää


4.5.2011 Ennakoinnin yhteyden koulutuspaikkojen määrään tulisi olla selkeämpi

Koulutustarpeiden ennakoinnin ja koulutuspaikkoja koskevan päätöksenteon välistä suhdetta tulee muuttaa läpinäkyvämmäksi.

Lue lisää


3.5.2011 Lainsäädäntö ei takaa selkeää perustaa vammaispalveluille

Lainsäädännön hankaluudet ja keskushallinnon epäselvät linjaukset ovat vaikeuttaneet kehitysvammapalveluiden järjestämistä ja kehittämistä kuntasektorilla.

Lue lisää


2.5.2011 Reviisori 1/2011 pureutuu tietojohtamiseen

Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Reviisorin numero 1/2011 on ilmestynyt toukokuun alussa. Lehden teemana on tietojohtaminen, jota avaavat haastattelussa VTV:n pääjohtaja Tuomas Pöysti, ylijohtaja Vesa Jatkola ja tietojohtaja Jaakko Hamunen.

Lue lisää


19.4.2011 Hyvin valitut indikaattorit lisäävät avoimuutta ja vastuunalaisuutta - INTOSAIn avainindikaattorityöryhmä kokoontui Helsingissä

Ylimpien tarkastusviranomaisten kansainvälisen yhteistyöfoorumin INTOSAIn avainindikaattorityöryhmän (Working Group on Key National Indicators, WG KNI) tehtävänä on edistää yhteiskunnan tila kuvaavien avainindikaattorien kehittämistä ja soveltamista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Lue lisää


22.3.2011 Ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaiden ennakkoilmoitukset on julkaistu

Kevään eduskuntavaaleissa ehdokkaana olevat voivat tehdä tarkastusvirastolle vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen. Ennakkoilmoitus sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista.

Lue lisää


17.3.2011 Valtion taloudelliset vastuut tulisi esittää kattavammin kokonaisuutena

Päätöksenteon valtion voimavarojen kohdentamisesta ja ajoittamisesta tulee perustua oikeaan ja riittävään kuvaan valtion taloudellisesta tilasta ja taloudellisista vastuista. Valtion vastuista ja varallisuusaseman kehi-tyksestä ei kuitenkaan saada talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjoista helposti riittävää kokonaiskuvaa, vaikka raportointi on nykyisten säännösten mukaista.

Lue lisää


4.3.2011 Puolustusvoimat on saanut aikaan säästöjä ruoka- ja terveydenhuollon uudelleenjärjestelyillä

Puolustusvoimat on saavuttanut ruoka- ja terveydenhuoltojärjestelyjen muutoksille asetetut säästötavoitteensa hyvin. Esimerkiksi erityissairaanhoidon menot pienentyivät vuodesta 2005 vuoteen 2007 noin seitsemän miljoonaa euroa.

Lue lisää


15.2.2011 Puoluerahoitusvalvonnan tietojärjestelmä otettiin käyttöön

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on ottanut käyttöön uuden tietojärjestelmän puolue- ja vaalirahoitusvalvontaa varten. Järjestelmässä on voitu vastaanottaa puoluerahoituksen ajantasaisia ilmoituksia ja ennakkoilmoituksia vuoden 2011 alusta lukien. Tammikuussa vastaanotetun tuen osalta ilmoitusten tekemisen määräpäivä on tiistaina 15.2.2011.

Lue lisää


11.2.2011 Kutsu tiedotustilaisuuteen 15.2.2011 klo 11:00: Puoluerahoitusvalvonnan tietojärjestelmä on otettu käyttöön

Valtiontalouden tarkastusvirasto on ottanut käyttöön uuden tietojärjestelmän puolue- ja vaalirahoitusilmoitusten vastaanottoa ja julkaisemista varten. Järjestelmässä on vastaanotettu puoluerahoituksen ajantasaisia ilmoituksia ja ennakkoilmoituksia vuoden 2011 alusta lukien. Tammikuussa vastaanotetun tuen osalta ilmoitusten tekemisen määräpäivä on tiistaina 15.2.2011.

Lue lisää


11.2.2011 VTV: Suomi ei käytä Kreikan temppuja

Vastine Olli Ainolan artikkeliin Talouselämässä 11.2.2011: Suomi käyttää Kreikan temppuja

Lue lisää


4.2.2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeiden kehitystyöhön on saatava pikaisesti ryhtiä

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kehittämishankkeisiin on panostettu paljon. Tulokset ovat kuitenkin toistaiseksi jääneet vaatimattomiksi. Sosiaali- ja terveysministeriön on selkeytettävä hankkeiden hallintaa, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty.

Lue lisää


3.2.2011 Lakiuudistusten talousvaikutuksia tulisi arvioida kattavammin

Säädösvalmistelun ongelmat heikentävät eduskunnan budjettivallan käyttöä ja luovat riskin valtiontalouden kestävyydelle.

Lue lisää


1.2.2011 Kutsu tiedotustilaisuuteen 4.2.2011: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten IT-hankkeiden toteuttaminen on takkuillut

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee tuloksellisuustarkastuskertomuksen 217/2011: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten IT-hankkeiden toteuttaminen. Tarkastus kohdistui sähköisen potilaskertomuksen ja sähköisen lääkemääräyksen kehittämishankkeeseen (KanTa-hanke) sekä sosiaalihuollon tietoteknologiahankkeeseen (Tikesos-hanke).

Lue lisää


28.1.2011 Puolustusvoimien kiinteistökustannukset nousivat

Savon Prikaatin ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentin lakkauttamisella saavutettiin suunniteltujen säästöjen yhteismäärä. Myös Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän muutoksella tavoiteltiin kiinteistömenojen pienentymistä, mutta sen vaikutus oli päinvastainen. Kiinteistömenot kasvoivat, mutta samalla Puolustusvoimien kiinteistöjen taso on parantunut.

Lue lisää


12.1.2011 Kehysmenettely ei nykymuodossaan riitä turvaamaan hyvinvointivaltion rahoitusperustaa

Finanssipolitiikan keskeinen tavoite julkisen talouden kestävyyden turvaamisesta on jäänyt saavuttamatta. Kunnat eivät todennäköisesti tule selviämään tehtävistään nykyisellä rahoituksella. Kehysmenettely tulisi laajentaa kattamaan koko julkinen talous.

Lue lisää


5.1.2011 Kutsu tiedotustilaisuuteen 12.1.: Kehysmenettely kattaa liian pienen osan julkisesta taloudesta

Vaikka valtiontalouden kehykset ovat vaalikaudella 2007–2010 pitäneet, ei hallitusohjelmassa asetettuja julkisen talouden kestävyyttä koskevia tavoitteita ole saavutettu. Nykyinen kehysmenettely ei riitä hillitsemään julkisten menojen kasvua kestävyystavoitteen mukaisesti. Kehysmenettely tulisi laajentaa kattamaan myös kunnat ja sosiaaliturvarahastot.

Lue lisääTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä