Tiedotteet 2012

21.12.2012 Hallituksen lainsäädäntösuunnitelmien lisäarvo lainvalmistelun laadulle on jäänyt vähäiseksi

Hallituksen lainsäädäntösuunnittelu ei ole johtanut sääntelyn laadun selkeään paranemiseen. Nykyisessä lainsäädäntösuunnitelmassa säädöshankkeet on kuitenkin kytketty aiempaa paremmin hallitusohjelmaan.

Lue lisää


20.12.2012 Hallitusohjelman ja kehysmenettelyn välille tiiviimpi yhteys

Hallitusohjelman ja kehysmenettelyn toimiva yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta hallitusohjelman tavoitteita voidaan toteuttaa menosäännön asettamissa rajoissa. Hallituksen uusimuotoinen strateginen toimeenpanosuunnitelma on lähentänyt politiikkatavoitteiden ja määrärahojen välistä yhteyttä.

Lue lisää


13.12.2012 Eduskunnalle tarpeen antaa kokonaiskuva Suomen tavoitteista rahoitusvakausjärjestelyissä

Valtiovarainministeriö on antanut eduskunnalle oikeaa ja luotettavaa tietoa Euroopan rahoitusvakausjärjestelyistä. Eurokriisin vastuista ja riskeistä on kuitenkin vaikea saada kokonaiskuvaa tietojen sirpaleisuuden vuoksi.

Lue lisää


11.12.2012 Puolet kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoituksista jätetty

Kunnallisvaaleissa valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valitun tulee toimittaa ilmoitus vaalirahoituksestaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle viimeistään maanantaina 31.12.2012. Noin puolet eli 9 500 on jo jättänyt ilmoituksensa. Valtuutetuksi tai varavaltuutetuksi valittuja on noin 19 000.

Lue lisää


4.10.2012 Presidentinvaalien vaalirahoitusilmoitukset tulivat ajallaan

Kaikki vuoden 2012 presidentinvaaleissa ehdokkaan asettaneet puolueet jättivät Valtiontalouden tarkastusvirastolle laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen.

Lue lisää


2.10.2012 Veikkausvoittovarojen jakamisessa ja käytön valvonnassa puutteita

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionavustuslakia soveltaessaan siirtänyt yhdistyksille ja säätiöille julkisia hallintotehtäviä, joita perustuslain mukaan voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Veikkausvoittovaroista myönnettyjen avustusten käytön valvontaa on syytä tehostaa.

Lue lisää


18.9.2012 Työperäisen maahanmuuton edistämisen tietoperusta on puutteellinen

Työperäisen maahanmuuton edistäminen ei ole konkretisoitunut hallinnonalarajat ylittäväksi pitkäjänteiseksi toiminnaksi. Ulkomaisen työvoiman käytön rekisteröintiä ja tilastointia tulisi edelleen kehittää.

Lue lisää


14.9.2012 Vertaisarviointi: VTV:n laadunhallinta vastaa kansainvälisiä vaatimuksia

Valtiontalouden tarkastusviraston laadunhallinta täyttää kansainvälisen ulkoisen tarkastuksen ISSAI-standardien vaatimukset. Vertaisarviointiryhmä antoi virastolle myös kehittämissuosituksia.

Lue lisää


14.9.2012 Innovaatiopolitiikkaan laaja-alaisempaa otetta

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla on merkittävä rooli Suomen hyvinvoinnin edellytysten rakentamisessa ja uudistamisessa. Suomi tarvitsee enemmän työpaikkoja ja kestävää talouskasvua. Niiden aikaansaamiseksi tarvitaan innovatiivisia kasvuyrityksiä.

Lue lisää


6.9.2012 Sosiaali- ja terveysministeriön säädösvalmistelu toimii melko hyvin

Sosiaali- ja terveysministeriön säädöstyö onnistuu toimintaympäristön vaativuuteen, niukkoihin resursseihin ja kireisiin aikatauluihin nähden hyvin. Yli puolet esityksistä hyväksyttiin eduskunnassa muuttumattomina. Kehitettävää on muun muassa lakiehdotusten perusteluissa, vaikutusarvioinneissa, valmistelun tukemisessa ja asiakirjahallinnossa.

Lue lisää


4.9.2012 Toisen asteen koulutusverkko tiivistyi, opiskelupaikat ja oppilaat eivät silti aina kohtaa

Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjien määrä on vähentynyt tavoitellusti. Osa peruskoulun päättävistä nuorista jää kuitenkin edelleen ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle. Toisen asteen koulutuksen hallinnollista yhdistämistä voitaisiin harkita.

Lue lisää


29.6.2012 Väylähankkeiden taloushallinnossa ja sopimusten seurannassa puutteita

Väylävaltuuksien budjetoinnissa, käytössä, seurannassa ja tilinpäätöstietojen esittämisessä ei ole noudatettu niitä koskevia keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä.

Lue lisää


26.6.2012 Yliopistoille maksettu vastinrahaa osin virheellisesti

Valtio maksaa yliopistoille sekä varsinaista valtionrahoitusta että vastinrahaa suhteessa yliopistojen keräämään uuteen pääomaan. Yliopistojen pääomakeräys on toteutettu pääosin asianmukaisesti, mutta vastinrahailmoitukset on tehty vaihtelevin periaattein ja ne sisältävät suorituksia, jotka eivät ole vastinrahakelpoisia tai joiden vastinrahakelpoisuus on dokumentoitu puutteellisesti.

Lue lisää


12.6.2012 Humanitaarisen avun hallinto järjestetty pääosin hyvin

Suomen toiminta humanitaarisen avun kansainvälisessä vaikuttamistyössä on ollut aktiivista ja asiantuntevaa. Suomen antaman avun tuloksellisuus kuitenkin riippuu maailmanlaajuisen apujärjestelmän toimintakyvystä. Katastrofien ennaltaehkäisy tehostaisi humanitaarisen avun käyttöä ja edistäisi kestävää kehitystä.

Lue lisää


6.6.2012 Palvelukeskuksen hoitamien talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sisäisen valvonnan järjestämisessä kehitettävää

Valtion palvelukeskukseen siirrettyjen talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sisäistä valvontaa tulisi tarkastella ja kehittää kokonaisuutena. Palvelukeskuksen vastuu keskeisenä toimijana sisäisen valvonnan järjestämisessä tulisi määritellä tarkemmin. Tämä tulisi tunnistaa nykyistä selvemmin myös säädöksissä.

Lue lisää


29.5.2012 Lapsen tarpeen mukainen hoito ja perheiden tukeminen on taloudellista lastensuojelutyötä

Lapsen etu toteutuu lastensuojelussa vaihtelevasti tarkastelunäkökulman sekä lapsen tai nuoren asuinkunnan mukaan. Avo- ja jälkihuollossa lapset ja nuoret saavat kohtalaisesti tarvitsemiaan palveluja, kun taas sijaishuollossa tavoitteet tarpeen mukaisesta hoitopaikasta eivät aina toteudu. Lapsen edun mukainen sijaishuolto on taloudellisin vaihtoehto, jos sopivan hoidon avulla voidaan välttää riittämättömästä hoidosta koituvat kustannukset.

Lue lisää


22.5.2012 Euroalueen kilpailukyvyn parantaminen vahvistaisi valtiontaloutta

EU-maiden jatkuva velkaantuminen ja kilpailukykyongelmat sekä julkistalouksien kestävyysvaje aiheuttavat taloudellista epävakautta. Hidastuvan talouskasvun oloissa valtioiden lainanoton saatavuuteen ja hintaan kohdistuu edelleen paljon riskejä. Suomen valtion tilinpäätös on laadittu säädösten mukaisesti.

Lue lisää


3.4.2012 Puoluerahoituksen kirjanpito hoidettu säännösten mukaan

Puolueiden, yhdistysten sekä puolueiden lähiyhteisöjen vuoden 2010 tilinpäätösasiakirjat on toimitettu Valtiontalouden tarkastusvirastoon. Kaikki tarvittavat tilinpäätökset ja tilintarkastuskertomukset saapuivat puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin 18.1.2012 mennessä.

Lue lisää


22.3.2012 Sairauspoissaolojen seurantatietoa tulisi hyödyntää johtamisessa nykyistä enemmän

Seurantatieto sairauspoissaoloista on merkittävä tuki valtion virastojen ja laitosten johtamisessa, mutta sitä ei ole hyödynnetty riittävästi. Sairauspoissaoloihin kului valtiolla vuonna 2009 noin neljä prosenttia työajasta.

Lue lisää


15.3.2012 Valtion kasvavista vastuista raportoitava entistä perusteellisemmin

Talouden muuttuva toimintaympäristö asettaa uusia vaatimuksia valtion tilinpäätöksen raportointikäytännöille. Jotta tilinpäätöskertomuksen perusteella on mahdollista muodostaa täsmällinen kuva valtion taloudellisesta tilanteesta, tarvitaan tietoa riskeistä sekä siitä, kuinka niihin on varauduttu. Valtion tilinpäätösraportoinnin kehittämisen perustaksi sopivat kansainväliset IFRS- ja IPSAS-tilinpäätösstandardit.

Lue lisää


24.2.2012 Käyttäjäystävällisillä tietojärjestelmillä jopa 400 000 lääkärin vastaanottoaikaa lisää

Terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyyden parantamisella ja tietojärjestelmien yhdistämisellä voitaisiin säästää vuosittain 80 miljoonaa euroa. Tehostunut ajankäyttö mahdollistaisi laskennallisesti noin 400 000 uutta lääkärin vastaanottoaikaa terveyskeskuksiin. Tietojärjestelmien ja tietohallinnon uudistaminen on tärkeä osa kuntauudistusta ja terveydenhuollon rakenneuudistusta. Olisi myös harkittava tietohallintolakia täydentäviä lainsäädännöllisiä ratkaisuja.

Lue lisää


14.2.2012 Puolustushallinnon tilojen talousohjausta tulisi tehostaa

Puolustushallinnon tilat ja kiinteistöt ovat tukeneet kohtuullisesti puolustusvoimien toimintaa. Tilahallinnan taloudellisuuteen ei kuitenkaan ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, eikä siihen tietoperustan ja ohjauskäytäntöjen puutteiden vuoksi ole ollut riittävästi mahdollisuuksia. Investointien ja korjausten tarve sekä hankkeiden mitoitus tulisi perustella pitkän aikavälin taloudellisuustavoitteista käsin.

Lue lisää


31.1.2012 Äkillisiä rakennemuutoksia ei ratkaista nopeasti - valtion tukitoimista apua

Valtion tukitoimilla on onnistuttu vähentämään työttömien määrää rakennemuutosalueilla, mutta pysyvämmät ratkaisut vaatisivat pitkäkestoisia toimia.

Lue lisää


11.1.2012 Terveydenhuollon alueellisissa IT-hankkeissa on ollut runsaasti puutteita

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellisissa IT-hankkeissa on ilmennyt runsaasti puutteita, jotka ovat johtaneet takaisinperintäselvityksiin. Valtionavustuksia oli käytetty lainvastaisesti yritysten tuotekehityksen tukemiseen.

Lue lisää


10.1.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiahankkeiden tulokset ovat jääneet alueellisiksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiahankkeilla ei ole saatu aikaan valtakunnallisesti vaikuttavia tuloksia. Valtionavustuksia on ohjautunut suurille IT-yrityksille, millä voi olla vaikutusta alan markkinatilanteeseen.

Lue lisää


3.1.2012 Kutsu tiedotustilaisuuteen: Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa

Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisee tarkastuskertomuksen 1/2012: Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa. Tarkastusvirasto kutsuu tiedotusvälineiden edustajat asiaa koskevaan tiedotustilaisuuteen tiistaina 10.1.2012 klo 10 osoitteessa Antinkatu 1, istuntohuone, 6. krs.

Lue lisääTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä