rss Tiedotteet 2013


17.12.2013 Johdannaisten käyttö Finaviassa oli osin epätarkoituksenmukaista

Johdannaissopimusten hallinnassa ja raportoinnissa oli Finaviassa puutteita eikä johdannaisten käyttö ollut kaikilta osin sisäisten ohjeiden mukaista.

Lue lisää


10.12.2013 VM:n asianajopalveluiden hankinta VTV:n käsittelyssä kanteluna ja tarkastuksena

Valtiontalouden tarkastusvirasto käsittelee valtiovarainministeriön käyttämien ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden hankintoja vuonna 2014 sekä kanteluasiana että valtiovarainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmätarkastuksen yhteydessä.

Lue lisää


15.11.2013 Lainsäädännön vaikutusarviointia on parannettava

Suomeen tulisi luoda itsenäinen asiantuntijayksikkö, jonka tehtävänä olisi ohjata lakien vaikutusarviointeja. Jo lakien valmistelussa tulisi arvioida ja suunnitella, miten säännökset voidaan implementoida parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää


31.10.2013 VTV on varmentanut julkisen talouden rakenteellisen jäämän laskennan

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut valtiovarainministeriön suorittaneen rakenteellisen jäämän laskennan keväältä 2013 pääsääntöisesti oikein. Tarkastusvirasto kaipaa kuitenkin parempia perusteluita tukemaan ministeriön ennustetta BKT:n keskipitkän aikavälin kehityksestä.

Lue lisää


23.10.2013 Kestävän kehityksen raportointi yleistyy maailmalla – julkiselle sektorille ensimmäiset raportointivaatimukset

Valtiontalouden tarkastusvirasto on johtanut kansainvälistä hanketta, jonka tavoitteena oli tutustuttaa ylimmät tarkastusviranomaiset kestävän kehityksen raportointiin ja siihen liittyviin hyviin käytäntöihin. Hankkeen johtopäätökset on koottu julkaisuun "Sustainability reporting: Concepts, Frameworks and the Role of Supreme Audit Institutions".

Lue lisää


10.10.2013 Epäselvät tavoitteet haaste UM:n ohjaukselle

Ulkoasiainministeriön ohjausjärjestelmän perusteet ja lähtökohdat ovat hyvät, mutta järjestelmän toimivuudessa on vielä parannettavaa. Epäselvät tavoitteet vaikeuttavat niiden toteutumisen seurantaa ja ovat haaste toiminnan suunnittelulle, johtamiselle ja raportoinnille.

Lue lisää


3.10.2013 Ikääntyvät rintamaveteraanit valtion korvaaman laitoshoidon ulkopuolella

Eduskunta on saanut ristiriitaisia ja harhaanjohtavia tietoja sotainvalidien laitoshuollon korvausten perusteista. Rintamaveteraanien ikääntymisestä johtuvaa laitoshuollon tarvetta on täytetty sotilasvammalain avulla, jolloin valtion korvaamaan hoitoon eivät pääse muut rintamaveteraanit kuin sotainvalidit. Sen sijaan rauhan aikana asevelvollisuutta suorittaessaan vammautuneet tai sairastuneet saavat samat etuudet kuin sotainvalidit.

Lue lisää


26.9.2013 Sotilaallisen kriisinhallinnan tavoitteita ja raportointia varaa parantaa

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Suomen sotilaallisen kriisinhallinnan ohjausmenettelyt ovat kohtuullisen toimivat. Niitä voidaan kuitenkin kehittää ja näin tukea paremmin sotilaallisen kriisinhallinnan tuloksellista toimeenpanoa. Tavoitteet kriisinhallinnalle tulee asettaa selvemmin ja tuloksellisuuden arviointia sekä raportointia parantaa.

Lue lisää


24.9.2013 Valtion valtuusmenettelyissä jonkin verran puutteita

Valtuudella tarkoitetaan talousarvion yhteydessä tai lakiin perustuen myönnettyä oikeutta sitoutua menoihin, joita vastaavat määrärahat otetaan joko kokonaan tai puuttuvilta osiltaan myöhempiin talousarvioihin. Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtion valtuuksien budjetoinnissa ja seurannassa ei ole kokonaisuutena riittävän kattavasti noudatettu niitä koskevia keskeisiä säännöksiä ja määräyksiä. Valtion kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöslaskelmissa on esitetty valtuuksista ja niiden käytöstä aiheutuvista menoista olennaisilta osin oikeat ja riittävät tiedot.

Lue lisää


19.9.2013 Erityisopetuksen tarjonta vaihtelee alueellisesti sekä ikäryhmien välillä

Erityisopetus painottuu nykyisin perusopetuksen viimeisiin vuosiin. Tarvetta erityiseen tukeen ja oppimäärien yksilöllistämiseen viimeisillä luokilla tulisi pyrkiä vähentämään varhaisemmalla puuttumisella sekä osa-aikaisella erityisopetuksella.

Lue lisää


13.9.2013 Suomi tarvitsee innovatiivista ohjauspolitiikkaa

Määrätietoisen ohjauspolitiikan puute heikentää valtioneuvoston toimintakykyä. Resurssien niukentuessa ja toimintaympäristön muutosten nopeutuessa on entistä tärkeämpää, että päätökset perustuvat huolella punnittuun tietoperustaan ja älykkäisiin ohjausjärjestelmiin.

Lue lisää


12.9.2013 Valtion erityistehtäväyhtiöiden omistajaohjaus on ammattimaista ja tarkoituksenmukaista

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan valtion harjoittama omistajaohjaus on ammattimaista. Samoin valtion omistajapolitiikkaa koskeva valtioneuvoston periaatepäätös on vakiinnuttanut asemansa omistajaohjauksessa. Omistajaohjaus on järjestetty ja saatu toimimaan pääosin tarkoituksenmukaisesti. Yhteydenpito omistajaohjaavien ministeriöiden ja virastojen sekä ohjattavien yhtiöiden välillä on säännöllistä ja käytännönläheistä.

Lue lisää


5.9.2013 Liikenneturvallisuuden kehittämisen kannattavuuteen on Suomessa kiinnitettävä erityistä huomiota

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan liikenneturvallisuuden parantamisessa on edullisimmat toimenpiteet jo käytetty. Tulevaisuudessa on tärkeää löytää kustannustehokkaimmat tavat vaikuttaa Suomen liikenneturvallisuustilaan. Tehtävien päätösten kannattavuus tulisi myös perustella hyvin.

Lue lisää


15.8.2013 Verotarkastustoiminta täyttää tulostavoitteensa

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Verohallinnon verotarkastustoiminta on saavuttanut sille asetetut tulostavoitteet. Tulostavoitteisto ei kuitenkaan mahdollista riittävän tarkan kuvan saamista verotarkastuksen todellisesta tuloksellisuudesta. Verotarkastustoiminnasta ei tällä hetkellä ole käytössä sellaista tietoa, jolla toiminnan vaikuttavuus ja sisäinen tehokkuus voitaisiin asianmukaisesti varmistaa.

Lue lisää


28.6.2013 Suurin osa kunnallisvaalien vaalirahoitusilmoituksista toimitettu valtiontalouden tarkastusvirastoon

Valtiontalouden tarkastusvirasto on turvautunut useisiin kehotuksiin saadakseen vaalirahoituslaissa edellytetyn vaalirahoitusilmoituksen kaikilta vuoden 2012 kunnallisvaalien ehdokkailta. Ilmoitus on tällä hetkellä jättämättä vielä kahdelta ehdokkaalta. Suurin osa ilmoitusvelvollisista toimitti ilmoituksensa aikataulussa.

Lue lisää


28.6.2013 Maatalouden tukihallinto on Suomessa raskas mutta toimiva

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan maatalouden tukihallinto on järjestetty Suomessa monimutkaisesti. Tarkastettavuus ja tukien saaminen Euroopan unionilta nousee tärkeämmäksi kuin rahoitus ja toiminnan vaikuttavuus. Maatalouden tukihallinto on kuitenkin järjestelmänä toiminut hyvin eikä tukia olla juurikaan peritty Suomelta takaisin.

Lue lisää


13.6.2013 Euroopan unionin valtiontalouden tarkastusvirastot haluavat Suomen aloitteesta parempaa tilivelvollisuutta ja avoimuutta talous- ja rahaliittoon

Suomen valtiontalouden tarkastusviraston aloitteesta Euroopan unionin valtiontalouden tarkastusvirastot ja tilintarkastustuomet ovat hyväksyneet yhteisen kannanoton tilivelvollisuuden vahvistamiseksi Euroopan unionin talous- ja rahaliitossa. Kannanotto luovutettiin eilen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuylle.

Lue lisää


13.6.2013 Valtion IT-palvelukeskusten ohjausta on yhdenmukaistettava

Valtion IT-palvelukeskukset tuottavat ICT-palveluja eri hallinnonaloille. Palvelukeskustoiminnan hyötyjen saavuttamiseksi ICT-käsitteistöä, palveluja ja prosesseja tulisi kuitenkin yhdenmukaistaa. Toiminnan tuloksellisuuden arvioimiseksi pitäisi luoda mittaristo ja raportointijärjestelmä. Myös hankkeiden arviointia ja ohjausta tulisi tehostaa.

Lue lisää


30.5.2013 Hallituksen on tehtävä strategiset valinnat julkisen talouden ohjauksessa

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteaa, että valtion tilinpäätös vuodelta 2012 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Hallituksen on tarpeen tehdä strategiset linjaukset siitä, miten Euroopan unionin uusien säädösten mukaisia menettelyitä hyödynnetään talous- ja finanssipolitiikan kansallisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Lue lisää


16.5.2013 Työkykyä ylläpitävä kuntoutusjärjestelmä on monimutkainen ja osin tehoton

Työllisyysasteen nostaminen ja työurien pidentäminen ovat keskeisiä hallituksen tavoitteita. Näiden saavuttamisessa nousee tärkeään rooliin työkykyä ylläpitävä kuntoutus. Kuntoutusjärjestelmä kaipaa kuitenkin tehokkaampaa valtakunnallista ohjausta ja koordinointia sekä palvelutarjonnan selkeyttämistä.

Lue lisää


2.4.2013 Tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti valvomaan EU-toimielinten väärinkäytös- ja korruptiotutkinnan laillisuutta

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, oikeustieteen tohtori Tuomas Pöysti nimitettiin torstaina 28. maaliskuuta Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin valvontakomitean jäseneksi. Riippumaton viisijäseninen komitea valvoo petostentorjuntaviraston tutkimusten laillisuutta ja tehokkuutta.

Lue lisää


26.3.2013 Puoluerahoituksen ilmoitusvelvollisuutta ja tukirajoja pääosin noudatettu

Puolueet, niiden piirijärjestöt ja lähiyhteisöt ovat pääosin noudattaneet ilmoitusvelvollisuuttaan puoluerahoituksessa kaudella 2011 - 2012.

Lue lisää


20.2.2013 Tulli torjuu harmaata taloutta tehokkaasti

Harmaan talouden torjunta on, suoraan tai välillisesti, osa kaikkea Tullin toimintaa. Tullin toimintamalli tukee harmaan talouden torjuntaa monin keinoin, kuten kattavalla ja monipuolisella riskianalyysitoiminnalla.

Lue lisää


15.2.2013 Kestävyysvajeen taltuttaminen finanssipolitiikan tärkeimpiä tavoitteita

Kestävyysvajetta on vaikea kuroa umpeen yksinomaan menoleikkauksin ja veronkorotuksin. Tarvitaan myös rakenteellisia uudistuksia, joilla edistetään kilpailua ja tuottavuutta sekä pidennetään työuria. Uudistusten toteuttaminen vaatii aikaa, joten uusia päätöksiä täytyy tehdä nopeasti.

Lue lisää


25.1.2013 Sisäasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä toimii melko hyvin

Sisäasiainministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä ottaa aiempaa paremmin huomioon hallitusohjelman linjaukset. Toiminnan suunnittelu tulisi kuitenkin nivoa nykyistä tiiviimmin taloussuunnitteluun, ja tavoitteita tulisi asettaa rohkeammin tärkeysjärjestykseen.

Lue lisääTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä