rss Tiedotteet 2014

16.12.2014 Hallituksen finanssipolitiikan tavoitteet jäävät saavuttamatta

Hallituksen keskeisenä tavoitteena vaalikaudella 2011–2014 on ollut julkisen talouden vakauttaminen. Tarkastusviraston arvion mukaan hallitus ei ole tässä tavoitteessaan onnistunut. Toimenpiteet kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi eivät ole olleet riittäviä.

Lue lisää


9.12.2014 Verojärjestelmää on syytä yksinkertaistaa

Verojärjestelmän kokonaisuuteen tulee kiinnittää päätöksenteossa enemmän huomiota. Veromuutosten vaikutusten arviointia on kehitettävä.

Lue lisää


28.11.2014 Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen ei onnistunut toimintaohjelmalla

Vaikka yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaohjelman kustannushyödyt jäivät pieniksi, oli ohjelmasta se hyöty, että lainvalmistelussa alettiin kiinnittää huomiota hallinnolliseen taakkaan.

Lue lisää


25.11.2014 Yhteisöveromuutoksen taloudellisia vaikutuksia ei tuotu riittävästi esiin

Hallituksen alkuperäinen oletus yhteisöverouudistuksen talouskasvua piristävästä vaikutuksesta oli perusteltu. Eduskunta ei kuitenkaan saanut hallituksen esityksestä kaikin osin oikeita ja riittäviä tietoja uudistuksen taloudellisista vaikutuksista.

Lue lisää


20.11.2014 Valtionhallinnon strategiatyö on jäänyt irralleen taloudellisesta suunnittelusta

Valtionhallinnossa laaditaan strategioita, joiden yhteys taloudelliseen suunnitteluun ja resurssiohjaukseen on jäänyt heikoksi. Usein strategiat ovat myös tavoitteiltaan päällekkäisiä.

Lue lisää


6.11.2014 Väylänpitovarojen nykyinen budjetointitapa ei riittävästi tue priorisointia

Nykyinen budjetointitapa vaikeuttaa kokonaiskuvan hahmottamista väylänpitorahoituksesta. Toimenpiteitä on pystyttävä asettamaan tärkeysjärjestykseen ja mukauttamaan käytettävissä olevaan rahoitukseen.

Lue lisää


5.11.2014 Tuomas Pöystistä Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF:in valvontakomitean puheenjohtaja

Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja, OTT Tuomas Pöysti on 4.11.2014 valittu Euroopan komissiossa toimivan Euroopan petostentorjuntaviraston OLAF:in valvontakomitean puheenjohtajaksi.

Lue lisää


1.11.2014 VTV:n fipo-tarkastus ja valvonta eriytyvät

Finanssipolitiikan tarkastus- ja valvontatehtävät sijoittuvat uudelleen tarkastusviraston organisaatiossa 1.11.2014 alkaen. Finanssipolitiikan valvonta toimii jatkossa suoraan pääjohtajan alaisena toimintona ja finanssipolitiikan tarkastus siirrettiin tuloksellisuustarkastuksen toimintayksikköön.

Lue lisää


21.10.2014 Perustoimeentulon myöntämisessä kuntakohtaisia eroja

Sosiaali- ja terveysministeriön tulisi täsmentää perustoimeentulotuen myöntämisen linjauksia. Tällä hetkellä kuntien käytännöissä on eroja, jotka voivat heikentää kansalaisten yhdenvertaisuutta.

Lue lisää


14.10.2014 Hallinnossa tuotetaan yhä paperipinoja

Hallinnossa tuotetun asiakirja-aineiston sähköinen arkistointi ei ole lukuisista kehittämistoimista huolimatta edennyt riittävän nopeasti. Yhteinen näkemys sähköisen arkistoinnin edistämiskeinoista puuttuu.

Lue lisää


7.10.2014 EU:n valtiontukisäännökset tulee ottaa huomioon energiatukien hallinnoinnissa

Energiatukien määrät ovat viime vuosina kasvaneet paljon. Niiden hallinnoinnissa on pääosin noudatettu kansallista lainsäädäntöä, mutta myös EU:n valtiontukisäädökset tulee huomioida.

Lue lisää


3.10.2014 Julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteiden saavuttaminen vaatii korjaavia toimia

Valtioneuvoston arvion mukaan julkisen talouden rakenteellisessa rahoitusasemassa on keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttamista vaarantava merkittävä poikkeama. VTV:n mukaan valtioneuvoston 2.10.2014 asiasta tekemä periaatepäätös on ns. fipo-lain hengen mukainen.

Lue lisää


3.10.2014 Valtiovarainministeriön hallinnonalalla tarvitaan yhtenäisempi johtamisen perusta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan tulosohjausprosessia on viime vuosina kehitetty. Hallinnonalan johtaminen on kuitenkin edelleen hajautunutta.

Lue lisää


23.9.2014 VTV-foorumi: Julkisen hallinnon on pystyttävä uudistumaan

Vuosittaisen johdon foorumin tavoitteena on kertoa eduskunnan ja valtionhallinnon ylimmille virkamiehille VTV:n tarkastushavaintoihin perustuva käsitys valtion taloudenhoidon tilasta ja tulevaisuudesta. Tilaisuus pohjautui tarkastusviraston vuosikertomukseen eduskunnalle, joka luovutettiin eduskunnan puhemiehelle 15.9.2014.

Lue lisää


15.9.2014 Suomen tulisi sijoittaa hyvään hallintoon

Suomi tarvitsee uusia innovaatioita pysyäkseen kilpailukykyisenä. Tieteeseen ja perustutkimukseen sijoitettu julkinen rahoitus on pystyttävä kanavoimaan käytännön hyödyksi. Lainvalmistelun tietoperustaa olisi tarpeen vahvistaa.

Lue lisää


10.9.2014 Taloustaantuma kampitti nuorisotakuun

Ensimmäisen vuoden aikana nuorisotakuulle asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Työttömien nuorten määrä ja myös nuorten virta yli kolmen kuukauden työttömyyteen kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

Lue lisää


27.6.2014 Ympäristöterveydenhuollon johtosuhteet on selvitettävä

Ympäristöterveydenhuollon ohjaus hajautuu kolmelle hallinnonalalle eikä se huomioi kuntien käytössä olevia resursseja. Organisoinnin kehittäminen tulee kytkeä tiiviisti kuntarakenteen sekä valtion keskus- ja aluehallinnon uudistuksiin.

Lue lisää


17.6.2014 Suhdanneavustus lisäsi korjausrakentamista, mutta ei tukenut kiinteistöjen pitkäjänteistä kehittämistä

Vuosina 2009–2010 myönnetty suhdanneluonteinen korjausavustus vaikutti myönteisesti rakennusalan työtuntien määrään ja asuntokannan laatuun lisäämällä korjausrakentamista. Lyhyen aikavälin elvyttävästä luonteesta johtuen suhdanneavustus ei tukenut pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kiinteistöjen kehittämistä.

Lue lisää


17.6.2014 Suhdanneavustus lisäsi korjausrakentamista, mutta ei tukenut kiinteistöjen pitkäjänteistä kehittämistä

Vuosina 2009–2010 myönnetty suhdanneluonteinen korjausavustus vaikutti myönteisesti rakennusalan työtuntien määrään ja asuntokannan laatuun lisäämällä korjausrakentamista. Lyhyen aikavälin elvyttävästä luonteesta johtuen suhdanneavustus ei tukenut pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kiinteistöjen kehittämistä.

Lue lisää


13.6.2014 Julkisen oikeusavun saatavuutta on edistetty monin toimin

Oikeusministeriö on viime vuosina edistänyt oikeusavun saatavuutta julkisista oikeusaputoimistoista. Julkisen oikeusaputoiminnan järjestäminen tulisi kuitenkin arvioida uudelleen kokonaisuutena.

Lue lisää


29.5.2014 Välillisen verotuksen muutosten taloudellisia vaikutuksia tuotava paremmin esille

Poliittisen päätöksenteon lykkääntyminen lyhentää virkamiesten säädösvalmisteluun käytettävissä olevaa aikaa ja sitä kautta vaikeuttaa laadukasta lainvalmistelua. Välillisen verotuksen valmistelu valtiovarainministeriössä on hyvää, mutta veroehdotusten taloudellisten vaikutusten arviointien raportoinnissa on puutteita.

Lue lisää23.5.2014 Valtion tilinpäätös vuodelta 2013 on laadittu säännösten mukaisesti

Valtion tilinpäätöksen tilintarkastuksen perusteella valtion tilinpäätös vuodelta 2013 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Sisäisen valvonnan järjestämiseen valtion virastoissa ja laitoksissa on syytä kiinnittää huomiota.

Lue lisää


22.5.2014 Suomi näyttää noudattavan vakaus- ja kasvusopimusta

Suomi näyttää kevään 2014 ennusteiden mukaan noudattavan Euroopan vakaus- ja kasvusopimusta keskipitkällä aikavälillä. Kuluvan vuoden mahdollisesti odotettua heikompi talouden kehitys luo riskin sopimuksen rikkomiselle. Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma on julkisen talouden vakauttamiseksi tarpeen toteuttaa tehokkaasti.

Lue lisää


22.5.2014 IPSASB:n hallintomalliin esitetään uudistuksia – VTV kannattaa suurempaa riippumattomuutta ja valvontaa

Julkisen sektorin kansainvälisiä tilinpäätösstandardien kehittämistyöstä vastaava IPSASB uudistaa hallintomalliaan. Maailmanpankin, IMF:n ja OECD:n vetämä hallinnon kehittämisryhmä on esittänyt erilaisia vaihtoehtoja IPSAS – standardien ja IPSASB:n tulevaisuuden hallintomallista sekä valvonnan ja seurannan kehittämisestä.

Lue lisää


21.5.2014 VTV vaikuttaa eurooppalaisessa tilinpäätösstandardikehityksessä

Euroopan komissio valmistelee jäsenmaiden julkisen hallinnon tilinpäätöstietojen harmonisointia. Toteutuessaan EPSAS-tilinpäätösstandardit koskisivat Suomessa koko julkista sektoria. Euroopan komissio (Eurostat) on käynnistänyt EU:n jäsenmaiden yhteisten julkisen hallinnon tilinpäätösstandardien kehitystyön.

Lue lisää


Europarlamenttivaalit 2014: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestysaika on 14.-20.5.2014 ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 25.5.2014.

Lue lisää


28.3.2014 Puoluerahoituksen sääntöjä noudatetaan paremmin

Puolueet ja niitä lähellä olevat organisaatiot noudattavat puoluerahoitusta koskevia säännöksiä aiempaa tunnollisemmin.

Lue lisää


18.3.2014 Maahanmuuttajien sosiaali- ja terveyspalvelutarpeisiin ei vastata riittävästi

Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut eivät näytä riittävästi vastaavan maahanmuuttajien mielenterveysongelmien hoitamisen tarpeeseen. Palveluihin pääsy kuitenkin vähentäisi maahanmuuttajien syrjäytymisriskiä ja sitä kautta kotoutumisen kustannuksia.

Lue lisää


12.3.2014 Öljysäiliöalusonnettomuus Suomenlahdella kuormittaisi valtion ja kuntien talouksia

Suuri öljysäiliöalusvahinko Suomenlahdella aiheuttaisi pahimmillaan useiden miljardien eurojen kustannukset. Valtio voi joutua rahoittamaan näitä kustannuksia ainakin tilapäisesti ja pahimmassa tapauksessa lopullisesti.

Lue lisää


6.2.2014 Tarkastustieto tukee rakennemuutosten toteutusta

Tarkastusvirasto seuraa vuosina 2014–18 erityisesti hallinnon rakennemuutosten toimeenpanoa sekä hyvän hallinnon periaatteiden ja kestävän talouskasvun toteutumista.

Lue lisää


6.2.2014 Hallitus on toimeenpannut eduskunnan lausumat hyvin

Vain pienessä osassa eduskunnan lausumista on ollut selkeitä puutteita toimeenpanossa. Lausumamenettely on kuitenkin hallinnollisesti melko raskas, ja sitä voi olla hankalaa sovittaa yhteen hallitusohjelman toimeenpanon kanssa.

Lue lisääTämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä