Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2017 kuntavaaleissa

Tulosta sivu

Valtiontalouden tarkastusvirasto on valvonut vuoden 2017 kuntavaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetussa laissa (273/2009) säädetyn vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 § 3 momentin nojalla eduskunnalle vaalikohtaisen kertomuksen saamistaan vaalirahoitusilmoituksista ja toiminnastaan ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnassa.

Pääasiallinen sisältö

Kaikki vuoden 2017 kuntavaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet lain tarkoittaman vaalirahoitusilmoituksen lukuun ottamatta kahdeksaa ilmoitusvelvollista. Vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta vastaa vaalirahoituslain perusteella aina ilmoitusvelvollinen.

Ilmoitusten käsittelyn, selvitysten ja tehtyjen täydennysten jälkeen Valtiontalouden tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella tarkastusvirastolla olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tähän mennessä velvoittanut yhteensä 40 ilmoitusvelvollista tekemään vaalirahoitusilmoituksensa sakon uhalla.

Tarkastusvirasto on pyrkinyt järjestämään vaalirahoitusvalvontajärjestelmän mahdollisimman ohjaavaksi. Ohjeistuksen lisäksi tarkastusviraston neuvontapalvelu on vastannut tarkastusvirastolle esitettyihin, vaalirahoitukseen ja vaalirahoitusilmoituksen jättämiseen liittyviin kysymyksiin.