För ett mäktigt 2017!


Finland är Östersjöns mest älskade barn; än idag tömmer det sina sjöars skatter i moderns sköte, och det mäktiga hafvet förhäfver sig icke därför, det drager sig älskande och ömt tillbaka, lik en eftergifvande mor, att dottern må växa till och hvarje sommar kläda nya för dagen blottade stränder med gräs och blommor. Lyckligt det land, som vaggar inom sitt sköte tusen sjöars våg och mot hafvet sträcker en strand af hundradefyrtio mil! Hafvet bär makt och frihet, hafvet bär välstånd och bildning; hafvet är det rörliga civiliserande elementet på jorden, och ett land som står i förbund med hafvet kan aldrig förstelna i nöd och betryck, om det ej själf förtjenar det. 
 
Dessa ord av Zachris Topelius anger tonen för Finlands 100-årsjubileum. Jag är övertygad om att vi under 2017 tillsammans kommer att förkovra oss i vår förmåga att förstå de nya vågorna av förändring. Genom vårt revisionsvärv stöder vi den finländska statsförvaltningens handlingsmöjligheter, så att vi inte ska förstelna utan hållas i rörelse och möta förändringarna med nya handlingsmodeller.
 
Framtidsforskaren Markku Wilenius beskriver – med Kondratievcykeln som utgångspunkt –  den sjätte K-vågens megatrender av vilka samhällets teknifiering och resurseffektiva processer även påverkar förnyelsebehoven inom statsförvaltningen: ”Den samhällsinfrastruktur som byggs under övergångsperioden definierar utvecklingen under flera årtionden, och det innebär att de samhällsbeslut som fattas då är exceptionellt viktiga. Att utvecklingen går så snabbt kan försvåra beslutsfattandet och därför är det viktigt att vi satsar mer än tidigare på att förtydliga lagstiftningen och förstå dess systempåverkan.” 
 
Den snabba utvecklingen är en utmaning för de organisationer som är föremål för revisionerna. Det är viktigt att analysera drivkrafterna bakom de pågående förändringarna för att statsförvaltningen ska kunna förnya sig. Vi måste förstå situationen för de granskade organisationerna för att vi ska kunna bidra till växelverkan för att utveckla den offentliga förvaltningen. Under övergångsperioder framhävs svårigheterna att förutse utveckling och de motstridiga reformmålen inom förvaltningen. Revisioner som verifierar och utvecklar kan i bästa fall fungera som en resurs som stärker förvaltningsorganisationernas tilltro till sin egen förmåga att lyckas.
 
Statsförvaltningen håller på att införa kundorientering i sina verksamhetsmodeller, och arbetet organiseras i nätverk där fokus ligger på att utnyttja olika kompetenser, synpunkter och analyser. Ett allt större inslag av automatisering och informationshantering är framtidens melodi även inom sakkunnigarbete. Under julhelgen fick vi ta del av algoritmbaserade sportnyheter på Yle3: ”Kanske vi också behövs för någonting i framtiden,” sade det ena nyhetsankaret till det andra. Jag tror på att vi måste vända situationen till vår fördel, att vi tack vare vår förmåga att se på saker och ting ur ett nytt perspektiv kan utnyttja olika slags tekniska lösningar i vårt sakkunnigarbete. Det gör att det egna arbetet känns mer meningsfullt, vi får ett bättre informationsunderlag och de olika arbetsmomenten löper snabbare – och då kan vi förbättra tajmingen och träffsäkerheten i vår kommunikation.
 
Vi måste genom vår egen verksamhet främja statsförvaltningens möjligheter att hitta innovativa lösningar och arbetsmodeller. Vår förmåga att diskutera, arbeta fram nya lösningar, lyfta fram jämförelsedata och goda praxis stärker vårt budskap. Genom vårt uppdrag och mandat har vi utmärkt insyn i hela statsförvaltningen och förnyelsen inom den. Det är viktigt att vi kan förmedla vår sakkunskap och information till beslutsfattarna genom allt fler kanaler. Kommunikation som utgår från användare och växelverkan i flera kanaler kommer att utgöra grunden för verkningsfullt arbete de närmaste åren. Vi anpassar vår roll efter samhällsförändringarna och de frågor som uppkommer härvid bör vi diskutera tillsammans.
 
Finlands följande årtionde kommer att på många sätt vara avgörande för inriktningen av vår gemensamma framtid. Fackboksförfattaren Heikki Aittokoski beskriver vår nations aktuella och även upprörande spänningar i sin bok Kuolemantanssi och konstaterar att optimism är det lim som håller Europa ihop.4 Jag ser förtroende som limmet och resursen för det finländska samhället. Revisionsverket påverkar samhället i Finland framför allt genom att stärka förtroendet för det sätt på vilket de gemensamma tillgångarna används.
 
Under denna brytningstid stärker vi förtroendet genom att i vårt arbete visa förståelse för de reviderade organisationernas strävan efter att utveckla verksamheten samt genom att tillhandahålla väsentlig och relevant information och analysdata – som en sakkunnig partner. Det innebär att vi i vårt vardagsvärv fokuserar på det väsentliga, främjar öppenhet och transparens, sprider goda praxis, nätverkar, rapporterar på ett lättförståeligt sätt, har god växelverkan med de reviderade organisationerna och bjuder på vår expertis.
 
För år 2017 tillönskar jag oss alla engagerade debatter, samarbete och samverkan samt nya insikter och lärdomar. Östersjöns mest älskade barn är vårt gemensamma land och vi kan alla påverka dess framtid med den information som vi tar fram och sprider. 
 
Tytti Yli-Viikari
generaldirektör
Statens revisionsverk


 

Suomi100_kuvituskuosit_vaaka_2_RGB


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä