Teamet för övervakning

Övervakningsuppdrag

Teamet för övervakning av finanspolitiken vid Statens revisionsverk följer upp beslutsprocessen inom finanspolitiken, tillförlitligheten i den information som används i beslutsprocessen och funktionen i finanspolitikens styrinstrument.

Teamet för övervakning av finanspolitiken består i huvudsak av ekonomiska experter och har en stark bakgrund inom både forskning och statsförvaltning. Teamet samarbetar internationellt med oberoende finanspolitiska övervakare i andra länder. Även i Finland utvecklar teamet sin verksamhet i växelverkan med andra aktörer, till exempel inhemska forskningsinstitut.

Teamet för övervakning av finanspolitiken gör upp en rapport om övervakningsresultaten två gånger om året. I vårrapporten utvärderas bland annat regeringens plan för de offentliga finanserna. Höstens rapport redogör för följande års budget och den behandlas i riksdagen. I båda rapporterna utvärderas efterlevnaden av EU:s stabilitets- och tillväxtpakt, uppgörandet och genomförandet av planen för de offentliga finanserna, beaktandet av de statsfinansiella ramarna samt finansministeriets prognoser och finanspolitikens dimensionering i förhållande till konjunkturläget.