Kommande publikation: Genomförande av gemensam upphandling

Syftet med revisionen är att bedöma Finansministeriets verksamhet vid styrningen av statens gemensamma upphandling och utreda kvaliteten på informationsunderlaget för styrningen. Finansministeriet styr upphandlingar inom statsförvaltningen genom att bland annat fastställa statens upphandlingsstrategi, besluta om centraliserade gemensamma upphandlingar, utveckla upphandlingsmetoderna och hantera de allmänna kontraktsvillkoren för upphandlingar. För det andra ska revisionsverket utreda om ämbetsverken och inrättningarna har iakttagit den föreskrivna skyldigheten till gemensam upphandling. Enligt lag ska ämbetsverken och inrättningarna ordna sin upphandling så att de utnyttjar det kontrakt som slutits på basis av konkurrensutsättning som inköpscentralen verkställt för statsförvaltningens räkning. Dessutom utreds om de gemensamma upphandlingarna har främjat de politiska målen för offentlig upphandling. Dessa mål hänför sig till miljöhänsyn och social hållbarhet.

kategorier