Kommande publikation: Polisens trafikövervakning

Skriv ut sidan

I revisionen utreds om organiseringen av och resurstilldelningen till polisens trafikövervakning är ändamålsenliga. Dessutom utreds om planeringen och styrningen av övervakningen är välfungerande och om trafikövervakningens effektivitet och verkningar motsvarar målen.