Kommande publikation: Staten som främjare av cleantech-upphandlingar

Skriv ut sidan

Revisionen riktas på huruvida de i regeringsprogrammet och i statsrådets principbeslut om cleantech-upphandlingar fastställda strategiska målen har styrt verksamheten inom statsförvaltningen och upphandlingsenheterna. Enligt de uppställda målen ska Finland vara en pionjär och exportör inom miljöteknik. I revisionen utreds också faktorer som främjar eller begränsar måluppfyllelsen.