Kommande publikation: Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2019

Statens revisionsverk övervakar att bestämmelserna iakttas vad gäller bidrag som avses i partilagen, redovisning av kostnader och finansiering för valkampanjer samt uppgörande och inlämnande av tillhörande handlingar. Revisionsverket rapporterar årligen till riksdagen om de övervakade organisationernas verksamhet. Från och med 2016 utövar revisionsverket också tillsyn över det statsunderstöd som avses i partilagen, dvs. partistödet. Syftet med bestämmelserna är att öka partifinansieringens öppenhet genom att i synnerhet beakta de rekommendationer som Greco, Europarådets organ mot korruption, har gett Finland.

kategorier