Revision och övervakning

VTV reviderar och övervakar skötseln av statsfinanserna i sin egenskap av oavhängig nationell revisionsmyndighet. Revisionsverkets ställning och uppgifter är föreskrivna i grundlagen.

Statens revisionsverk, VTV, granskar efterlevnaden av lagen i skötseln av statsfinanserna och iakttagandet av statsbudgeten. Genom sina revisioner säkrar VTV att statens tillgångar används enligt riksdagens vilja, med efterlevnad av lagen och förnuftigt. VTV övervakar även iakttagandet av reglerna för finanspolitiken samt val- och partifinansieringen.

Revision

VTV övervakar att man i skötseln av statsfinanserna har agerat lagligt och ändamålsenligt och iakttagit budgeten i enlighet med grundlagens § 90. Verket bedömer även tillförlitligheten i den information riksdagen mottagit om budgeten och skötseln av finanserna, samt efterlevnaden av de finanspolitiska reglerna.

Statens revisionsverk fullgör sin grundlagstadgade uppgift genom redovisningsrevision, laglighetsgranskning, effektivitetsrevision och granskning av finanspolitiken.

VTV:s revisionsarbete riktar sig till:

  • statsrådet och ministerierna

  • statens ämbetsverk och inrättningar

  • statliga fonder utanför statsbudgeten

  • statliga affärsverk och bolag som staten har bestämmande inflytande i

  • kommuner, företag och övriga sammanslutningar som beviljas statsandelar och -bidrag

  • medelöverföringar mellan Finland och Europeiska gemenskaperna.

VTV granskar inte:

  • riksdagens skötsel av finanser

  • fonder som omfattas av riksdagen

  • Finlands Bank och Finansinspektionen

  • FPA.

I VTV:s revisionsverksamhet tillämpas som grundval för instruktionerna om god revisionssed de högsta revisionsmyndigheternas internationella organisation INTOSAI:s internationella ISSAI-revisionsstandarder. I fråga om redovisningssrevision baserar sig ISSAI-standarderna på de internationella ISA-redovisningsrevisionsstandarderna.  De kompletteras av egna instruktioner om redovisnings-, effektivitets- och finanspolitikrevision.

Övervakning

VTV övervakar finanspolitiken med målsättningen att säkra en stabil och hållbar offentlig ekonomi samt transparenta och förståeliga finanspolitiska regler. VTV följer med de bestämmelser som utfärdas med stöd av den s.k. lagen om finanspolitiken och uppfyllelsen av de målsättningar som uppställts för statsfinanserna.

VTV:s uppgift är också att övervaka val- och partifinansieringen samt att ta emot och publicera de handlingar om vilka föreskrivs i partilagen och valfinansieringslagen. VTV säkerställer att alla redovisningsskyldiga, till exempel de registrerade partierna och deras distrikts- och kvinnoorganisationer, samt de som blivit valda och utsedda till ersättare vid val lämnar de redovisningar om statsunderstöd som föreskrivs i lagen.

Mer om ämnet på annat håll

Riksdagen: Kontroll över regeringen

Finansministeriet: Ramarna för statsfinanserna och budgeten